Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Archive for July, 2016

Podejrzliwi maja wzmozone mniemanie o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podejrzliwi mają wzmożone mniemanie o sobie. Natrafiając na przeciw- ności, nie znajdując oczekiwanego uznania, widzą oni w tych faktach niesprawied-• liwy stosunek do siebie i podejrzewają otoczenie o złe zamysły. Zwyczajne wyda- rzenia lub słowa tłumaczą oni ksobnie. Nie dochodzi tu jednak do urojeń, gdyż. w każdym konkretnym przypadku możliwa jest skuteczna perswazja, chociaż po- dejrzliwość nadal się utrzymuje, narażając ich na coraz to nowe przeżycia ksobne. Krytyka układu klasyfikacyjnego Gannuszkina-Gurewicza idzie w wielu kie- runkach. Przede wszystkim łatwo zauważyć, że nie wszystkie z opisanych typów odgraniczone są wyraźnie od choroby. Wystarczy zwrócić uwagę na porywczych z grupy psychopatów afektywnych, u których w chwili wściekłości może dojść do zaburzeń świadomości, pozostawiających niepamięć. Przyjmuje się tu więc afekt patologiczny. To samo można powiedzieć o psychopatach z odchyleniami w dzie- dzinie popędów, do których to typów zaliczono ludzi z działaniami impulsywnymi. Podobnie rzecz się ma z nerwicą natręctw, która na równi z pawłowowskim podło- żem uznana została za psychopatię. Zresztą w samym mianownictwie wielokrotnie powtarza się, przymiotnik “patologiczny”, którego powinno się unikać w stosunku do psychopatii, jeżeli pojęcie to ma oznaczać stany mieszczące się w obrębie normy. Dalszy zarzut jest również natury zasadniczej. Łatwo mianowicie zauważyć, że- poszczególne typy są zapożyczone czy to od Kraepelina, czy od Kretschmera. Do- tyczy to np. patologicznie zamkniętych w sobie, którzy są po prostu schizoidami albo patologicznie podejrzliwych, którzy są psychopatami typu mianowanie danego typu nie zmienia istoty rzeczy. Pod nową wiem nadal stara rzecz. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, balsam do włosów, rehabilitacja ]

Comments Off

Archive for July, 2016

Podejrzliwi maja wzmozone mniemanie o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Grupa psychopatów z odchyleniami w dziedzinie popędów a. popędliwi wyróżniają się nadmiernym wpływem popędów na ich postę- powanie, bez uprzedniej walki pobudek. Popędy płciowe, popęd do jedzenia, skłon- ność do napojów wyskokowych i narkotyków górują nad wszelkimi innymi moty- wami. Te czy inne popędy zakłócają tym typom możność regularnej pracy. Można, też powiedzieć, że niższe warstwy psychiki górują tu nad wyższymi. Czyn idzie szybko za głosem popędu, dlatego postępowanie psychopaty tego typu nabiera cech działania impulsywnego. Intelekt tych ludzi bywa niewysoki. b. Psychopaci ze zboczonymi popędami. Należą tu zjawiska takie. jak piromania, kleptomania, dromomania (popęd wędrowczy) oraz zboczenia płciowe. Gurewicz zalicza tu przypadki, w których popęd “pojawia się niespodziewanie z taką. silą, że psychopata nie może nie przetworzyć go w czyn”. “Czyn taki ma więc cha- rakter impulsywny”. “Tutaj więcej niż gdziekolwiek indziej można mówić o głębo- kiej patologii, co zazwyczaj przejawia się w cielesnych właściwościach zboczonych psychopatów”. III. Grupa psychopatów astenicznych a. Astenicy. Cechuje ich nadwrażliwość, poczucie własnej niewydolności, uraź- liwość, lękliwość, delikatność. Uważają oni siebie za nieładnych. niemądrych. śmiesz- nych i zdaje im się, że otoczenie ich przenika, śmieje się z nich. Myśli te nie mają, cech-urojenia, lecz są logicznym wnioskiem, którego osnówą jest nieśmiałość. W oma- wianym układzie podkreślone jest ich pokrewieństwo z psychopatami sensytywnymi. b. Psychastenicy. Pod nazwą tą opisana jest nerwica natręctw z fobiami, którą Gurewicz uważa nie za proces chorobowy, lecz za psychopatię. Pawłow, któ- rego żywo ta jednostka zajmowała, opisał z punktu widzenia patofizjologii typ, na. podłożu którego rozwija się pod, wpływem emocjonalnych lub cielesnych podniet ten proces chorobowy. IV. Grupa patologicznie zamkniętych w sobie i patologicznie podejrzliwych Typy te nie są zupełnie jednorodne. Ich wspólną cechą jest skrytość, stan zaskle- pienia się we własnych przeżyciach, nietowarzyskość, odcinanie się od rzeczywistości. “Przyjęło się nazywać ich schizoidami i paranoidarni – mówi Gurewicz – lecz miana te są niesłusznie, gdyż zbliżają bez dostatecznych podstaw psychopatie te z psy- chozami”. a. Zamkięci w sobie – znamionują ich, poza wymienionymi wyżej ce- chami, dziwactwa. Są to odludki, skłonne do samotności, do marzycielstwa, do• mędrkowania. W zetknięciu z rzeczywistością zawodzą. Postępowanie ich bywa nie- obliczalne dla otoczenia. Idą oni własną drogą, nie poddając się wpływom środo-• wiska. Ich dostosowanie do wymogów życia bywa wadliwe, nie zżywają się z oto-• czeniem, często tracą siły na bezowocne, oderwane od potrzeb życia, fantastyczne- i dziwaczne zajęcia. Los ich zależy w dużym stopniu od warunków środowiska, często też od własnych uzdolnień, których może im nie brakować. Są to często uzdolnienia jednostronne. Twórczość ich znamionuje nieliczenie się z rzeczywistością. Niemniej mogą dojść do cennych osiągnięć w życiu. [podobne: , rwa kulszowa, ubranka dla niemowląt, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries