Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Archive for July, 2016

Dzieki osiagnieciom ostatniej doby leczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki osiągnięciom ostatniej doby leczenie stanów depresji endogennej stoi coraz wyżej. Liczba leków narosła i narasta, wybór między nimi wymaga znajomości diagnostyki w szczególnym stopniu. Upraszczając zawiłą rzeczywistość kliniczną, można podzielić przypadki depresji na przebiegające z pobudzeniem, niepokojem, lękiem i bezsennością oraz na typy, w których przeważa apatia, zanik energii i sa- morzutności. W tej drugiej grupie można stosować czyste przetwory tymoleptyczne, jak imipramina albo nialamid. W przypadkach pierwszej grupy pobudzające wła- ściwości tofranilu mogą w pierwszej fazie leczenia raczej zwiększyć niepokój, lęk i bezsenność. Dlatego dodaje się do tofranilu inny lek o własnościach sedatywnych i nasennych, np. Iewomeprornazynę (nozinan). Jest też kombinacja chemiczna tofra- nflu z nozinanem surmontil firmy Specia. Pod względem szybkości efektu i wła- sności przeciwlękowych (anxiolysis) najbardziej się dzisiaj ceni amitryptylinę, która jest w sprzedaży pod różnymi nazwami (laroxyl, elavil, tryptizol, saroten, czeski prothiaden). Podmiotowa tolerancja tej grupy leków i ich nikła toksyczność sprawiają, że coraz więcej chorych przerywa sobie zbliżający się nawrót depresji jednym z nich. W warunkach oddziału zamkniętego zaczynamy w ciężkich stanach od sejsmoterapii, aby po kilku zabiegach przejść na dawki podtrzymujące amitry- ptyliny. Jeżeli wstrząsy elektryczne są przeciwwskazane, rozpoczynamy od amitryp- tyliny, która czasem już nazajutrz lub po paru dniach przełamuje niepokój i po- prawia samopoczucie. Wstrząsy elektryczne pozwalają jednak uniknąć większych dawek leków tymoleptycznych, niezbędnych przy zapocgątkowaniu leczenia psyche- farmakologicznego. [więcej w: , prawo medyczne, surówki bawełniane, logopeda warszawa ]

Comments Off

Archive for July, 2016

Dzieki osiagnieciom ostatniej doby leczenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leki hamujące MAO mogą być z powodzeniem stosowane w depresji endogennej O lekkim przebiegu, ale tylko w znaczeniu paliatywu na równi z innymi trankwi- lizatorami. Natomiast rewelacją jest niewątpliwie niamid stosowany w dawkach olbrzymich, około 1000 mg i więcej, równocześnie dożylnie i doustnie. Lek ten okazał się nietoksyczny. a skuteczność jego natychmiastowa, po czym mniejsze już dawki podtrzymujące mogą zapewnić trwałość uzyskanej w ten sposób remisji. Nie grozi przy tym przejście depresji w manię. Bywają jednak przypadki oporne na niamid; od czego to zależy nie wiadomo. Zauważono też, że w przypadkach często nawra- cających depresji cyklofrenicznych niamid z upływem czasu stopniową traci swą siłę leczniczą. Nie wolno niamidu kombinować z innymi lekami, zwłaszcza z pochod- nymi fenotiazyny i z niektórymi środkami spożywczymi, pod groźbą ciężkiego za- trucia. Natomiast wolno stosować wstrząsy elektryczne równocześnie z niamidem. Jak z tego wszystkiego widać, nie ma jeszcze doskonałego lek,.u przeciwdepresyj- nego. W praktyce musimy indywidualizować i rozwijać własną pomysłowość w sto- sowaniu tych czy innych leków. Rezerpinę w ogóle odrzuca się jako lek przeciwde- presyjny. Interniści niejednokrotnie stwierdzali, że rezerpina niekiedy może właśnie wyzwalać depresję o ciężkim przebiegu. -Nie wolno jej kombinować ze wstrząsami elektrycznymi. Osiągnięcia psyohofarmakologii w dziedzinie leczenia stanów maniakalnych są również godne uwagi. I tutaj ideałem jest leczenie zapobiegawcze wska- zane z chwilą pojawienia się pierwszych zwiastunów zbliżającej się fazy mania- kalnej. Do tego celu można stosować przychodniane dawki chloropromazyny lub innych pochodnych fenotiazyny. Jeszcze lepsze okazują się pochodne butyrofenonu z haloperidolem na czele. Dzialanie uspokajające tych leków jest potężne. W cięż- szych stanach maniakalnych ustrój jakby się przyzwyczajał do tego Ielcu, tak Iż musi się stosować coraz wyższe dawki. Jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji, to. w praktyce wciąż jeszcze sięga się po wstrząsy elektryczne, azomanowe, indoklo- nowe, kardiazolowe, chociaż sposoby te często zawodzą. Insulinoterapia, która w le- czeniu stanów depresyjnych jest bez wartości, tutaj może oddać dobre usługi. Zachę- cające są wyniki atropinoterapii. Więcej można się spodziewać po dużych dawkach leków fenotiazowych. Natomiast leczenie solami litu w dużych dawkach zbliżo- nych do trujących nie spełniło pokładanych nadziei. Pewne usługi oddaje lupulina, – stosowana w dawkach olbrzymich, po 30 g na dobę i więcej. Jest to lek zupełnie nietoksyczny. Potężne działanie sedatywne posiada nietoksyczne Valium, z którym nie mamy osobistego doświadczenia. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, opieka medyczna, integracja sensoryczna ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »