Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Co do psycho- patii, wchodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do psycho- patii, wchodzi w grę tylko możliwość oddziaływania psychagogicznego, podczas gdy zespoły psychotyczne i psychonerwicowe zasadniczo czynnościowe poddaj ą się metodom leczenia aktywnego. To samo dotyczy jednak i psychoz o przebiegu przewlekłym, chociaż tutaj w rzeczy samej miewamy niekiedy nieprzezwycię- żone trudności różnicowania między psychopatią a ubytkowym stanem psycho- tycznym np. schizofrenicznym. Różnice jakościowe, jakkolwiek rozpoznawczo nieuchwytne, są jednak istotą problemu różnicowania, któremu nie da się za- przeczyć tylko dlatego, że nasza umiejętność diagnostyczna może zawieść. Opi- sywane w piśmiennictwie starszej daty osobowości psychopatyczne są ze stano- wiska nowoczesnej diagnostyki psychiatrycznej bardzo często, ponad wszelką wątpliwość następstwem ubytkowym spraw mózgowych różnej etiologii; na sprawy te nie zwracano uwagi i wciąż jeszcze w wielu środowiskach siłą bez- władu nie widzi się ich. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku udało nam się z biegiem lat wyeliminować niemal zupełnie pojęcia w rodzaju schizoidii, cykloidii, epileptoidii itd. dzięki uściśleniu metod diagnostycznych. W przypad- kach, które według dawnych kryteriów podpadałyby pod te pojęcia, widzimy poronne postacie schizofrenii, cyklofrenii, charakteropatii różnej etiologii itd. Dzięki temu rozpoznflnie psychopatii stawia się rzadko, a rozpoznania psycho- patii schizoidalnej, cykloidalnej, epileptoidalnej itd. nigdy. Jeżeli w ten sposób ograniczymy pojęcie psychopatii wyłącznie tylko do od- chyleń od przeciętnej miary charakterologicznej, to tym samym zwiążemy je ściśle z czynnikami dziedziczno-konstytucyjnymi. Nowoczesne pojęcie konsty- tucji zakłada jej zmienność. Jest to pojęcie dynamiczne, a nie, jak dawniej, statyczne. Tak jak w masie dziedzicznej upatrujemy nie sztywne, niezmienne, preformowane geny, lecz nieupostaciowane czynniki dynamiczne, które w zależ- ności i we współgrze z wpływami środowiska rozwijają epigenetycznie swoją moc prospektywną, tak i w konstytucji widzimy dzisiaj ogólny rys struktury dynamicznej, dzięki której powstaje; rozwija się i kształtuje ustrój psychofi- zyczny człowieka. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, stomatolog Warszawa, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.