Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Czestosc depresji i manii w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii. Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukr.otnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, •Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jed- norazowych faz cyrkularnych, tj. jedna depresja i jedna mania) pozostało bez dal- szych nawrotów. Odsetek 84,3 jest więc zbliżony do odsetka Langego. Uderzająca rozpiętość różnicy między odsetkami różnych autorów pochodzi głównie stąd, że Lange i Kinkelin uwzględniali również materiał ambulatoryjny, a więc przeważnie lżejsze przebiegi nie wymagające hospitalizacji. Powikłania z innymi cierpieniami znalazły się w materiale 146 przypadków Kinkelin, jak następuje: oligofrenia psychopatia nerwica padaczka cechy schizofreniczne zespół psychoorganiczny w 4 przypadkach = 2,7% w 35 przypadkach = 23,9% w 10 przypadkach = 6,8% w 21 przypadkach = 14,3% w 19 przypadkach = 13% Zespół psycheorganiczny stanowił z zasady zeiście , sprawy, a więc poprzedzony był posuwami cyklofrenicznymi czysto czynnościowymi. Przypadki podbarwione schizofrenią w początkowych posuwach nie zdradzały tych cech. Spośród 21 przy- padków tego typu tylko 7 zakończyło się schizofrenicznym stanem ubytko- wym. Ta ostatnia możliwość wyraża się u innych autorów odsetkami 3, 7, 3,5. Obciążenie dziedziczne. W omawianym materiale do obciążenia dzie-. dzicznego zaliczono tylko te przypadki wśród rodziców, dziadków, ciotek, wujów i rodzeństwa, w których stwierdzono cyklofrenię, schizofrenię oraz samobójstwo. Wyłączono natomiast spod pojęcia dziedziczności obarczenie oligofrenią. padaczką, rodzinną migreną i psychozami organicznymi. W ten sposób: obciążonych okazało się 82 chorych = 56,1% nie obciążonych okazało się 49 chorych = 33,5% wątpliwie obciążonych 15 chorych = 10,4% W tej ostatniej grupie chodziło o przypadki depresji w rodzinie bez dowodu, że chodziło o depresję endogenną. Przy rozbiciu materiału na różne postacie okazało się, że: 1) 55% lub po wliczeniu przypadków wątpliwych 65%, a więc prawie 2/3 chorych wykazuje obciążenie dziedziczne, Ih nie wykazuje żadnego obciążenia; 2) postacie cyrkularne, tj. o przebiegu naprzemiennym; wykazują znacznie wyż- sze obciążenie dziedziczne (ok. 70-80%), niższe depresje jednorazowe lub powrotne (ok. 40-50%); 3) największe obciążenie (85-90%) wykazują cyklofrenicy z czasowymi lub trwa- łymi objawami schizofrenii. lis tych przypadków wykazuje obciążenie schizofrenią, podczas gdy cyklofrenicy w ogóle wykazują obciążenie schizofrenią tylko w I; liczby przypadkowo A więc w przypadku cyklofrenii obciążonej. schizofrenią można oba- wiać się, że w przyszłych posuwach pojawią się objawy schizofreniczne lub nawet w 1% tych przypadków prawdziwa schizofrenia. [więcej w: , odzież termoaktywna, Szkoła tańca Poznań, odzież dla dzieci ]

Comments are closed.