Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Diagnostyka stanów pomrocznych i ich

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Diagnostyka stanów pomrocznych i ich podział na różne obrazy kliniczne będą dokładniej omówione w części szczegółowej. Tutaj wystarczy podać naj- ważniejsze objawy zamroczenia. Chorzy ci z zasady wykazują mniej lub bar- -dziej ciężkie zaburzenia orientacji w czasie, przestrzeni, otoczeniu i sytuacji, .a także zatracają orientację we własnej osobowości. W chwili przeżywania takiego stanu nie mają poczucia choroby. Zwężona ich świadomość nastawia się tylko w jednym bardzo wąskim kierunku, w którym dążą zmieniając uroje- niowo własną sytuację. Urojenia -bywają różnego typu: wielkościowe, prześla- dowcze, religijne i in. Działania chorego mają charakter popędowy, impul- sywny, czasem wręcz automatyczny. Omamy nie są charakterystyczne dla czystych stanów pomrocznych. J eżeh występują, to położyć je trzeba na karb stanu majaczeniowego, z którym za- mroczenie może. tworzyć niekiedy obraz mieszany. Klasycznym pierwowzorem czystego stanu pomrocznego jest zamroczenie jasne. Tutaj przemiana osobowości jest wyraźna, zachowanie zborne, postępo- wanie jakby celowe i składne. Chory zdolny jest do wykonywania złożonych działań, do podróżowania, do pracy w nowym zawodzie, do czynów przestęp- czych i zacierania ich śladów itd. Działania te sprzeczne są z dotychczasową sylwetką charakterologiczną i temperamentem osobnika. W pewnych przypadkach osobowość pierwotna i rozszczepienna mogą poja- wiać się na przemian (personalitas alternans), przy czym łączność pamięciowa wiąże przeżycia każdej osobowości z osobna. Przypadki te nigdy oczywiście nie przybierają rozmiarów i wyglądu wymyślonego przez bujną wyobraźnię powieściopisarzy i autorów sensacyjnych scenariuszy filmowych. Z zasady pod- stawowa, zdrowa, prawdziwa osobowość ma prawicU:ową strukturę, druga na- tomiast, gdy poddać ją fachowemu badaniu, zdradza wiele cech patologicznych. W czasie badania uderzają żaburzenia pamięci. Można stwierdzic znaczne upo- śledzenie zdolności zapamiętywania. Rozumie się przez się, że zablokowanie dotyczy przede wszystkim zdolności przypominania, niepamięć zaś oznacza nie .absolutną, lecz czynnościową lukę. [więcej w: , deratyzacja warszawa, stomatologia Kraków, wózki dziecięce ]

Comments are closed.