Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Do ilosciowych zmian zalicza sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do ilościowych zmian zalicza się też pojęcie zwężenia pola świadomości. Przeważnie zmiany ilościowe sensorium idą w parze ze zwężę- niem jego pola, chociaż niekoniecznie na odwrót. O ile wiadomo, bywają stany takie, gdzie tylko pole ulega znacznemu nawet zwężeniu, lecz nie słabnie w wy- raźniejszym stopniu natężenie sensorium. Dzieje się to fizjologicznie np. w sta- nach silnego wzruszenia, w gniewie, w przystępie zazdrości, w stanie strachu lub w szale bojowym. Uwaga skierowana jest wtedy na jeden cel, brzeżne per- cepcje nie docierają do strumienia świadomości, spostrzega się i śledzi z uwagą tylko jeden przedmiot. Jest tu pewna analogia ze światłem reflektora, który oświetlając wąski wycinek pola widzenia, pozostawia w ciemnościach wszystko inne. Stany te odgrywają rolę w psychiatrii sądowej, np. przy ocenie czynów prze- stępczych popełnionych w silnym afekcie fizjologicznym. Jeżeli stan taki wy- stąpi z przyczyn patologicznych (afekt patologiczny), to nierzadko stwierdza się i jakościowe zaburzenia świadomości. Ogólnie mówiąc, wszystkie stany jakościowego zaburzenia świadomości prze- biegają zarazem ze zwężeniem jej pola, choć znowu nie na odwrót, gdyż by- wają stany zwężenia pola świadomości, bez zamącenia sensorium, np. histe- ryczne. Rozpoznanie wymaga dużej wprawy. Zwracamy uwagę na zachowanie chorego i jego wypowiedzi, z których wynika, że w danej chwili był on do tego stopnia zaprzątnięty jedną ideą, że wszelkie inne podniety pozostawały pod pro- giem świadomości, nie dostrzeżone przez chorego. Człowiek w takim stanie może nie reagować na ból, głód, niebezpieczeństwo, może zatracać poczucie swojej sytuacji, orientację w czasie, miejscu i otoczeniu. Cale życie afektywne i cała uwaga ześrodkowuje się do tego stopnia na jednym przedmiocie, że za- nika zdolność rozpoznawania znaczenia własnych czynów i kierowania postę- powaniem. [więcej w: , wkładki sfp, Balsam Johnson, poradnia psychologiczna kielce ]

Comments are closed.