Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Dziwaczni sa niejednolici i niekonsekwenthi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziwaczni są niejednolici i niekonsekwenthi psychicznie, Zapatrywania ich bywają niezrozumiałe, wadliwie oceniają stosunki, ich logika bywa dziwna, także sposób wyrażania się uderza swoją niezwykłością. Odgraniczenie tego typu od schi- zofrenii wydaje się niemożliwością. Typów takich można by, wyliczyć więcej. W czystej postaci trudno je spotkać, Natomiast w typach mieszanych można zazwyczaj wyróżnić pierwiastki poszczegól- nych postaci. II grupa W ujęciu E. i M. Bleulera należą do niej psychopatie wykazujące konstytucyjno- patologiczne pokrewieństwo z psychozami endogennymi. Należą tu: schizoidia, cy- kloidia i epileptoidia. Wymienieni autorzy wiążą te typy z odpowiednią budową ciała w myśl teorii Kretschmera, a więc schizoidię z budową leptosomiczną, cykle- idię z pykniczną, epileptoidię z atletyczną. Powrócimy do tych zagadnień przy kry- tycznym rozpatrywaniu typologii kretschmerowskiej. III g r u p a Nazwą zboczeń etycznych obejmuje się w piśmiennictwie typy niespołeczne i prze- ciwspołeczne. Rozpowszechnione są też nazwy takie, jak: niedorozwój moralny (oli- gophrenia mora lis), nawet gluptactwo i idiotyzm moralny (imbecillitas et idiotia morais), kryerothymia (nazwę tę utworzył Łunlewski od greckiego przymiotnika kry eros – zimny, groźny, dreszczem przejmujący). Osobnika o takich cechach wro- dzonych nazwał Lombroso deliquenie nato. Byłby to popularny li nas “zimny drań”. To samo oznacza angielska nazwa motainsanity. Te ostatnie określenia oznaczają analogię, jaka ma zachodzić między niedorozwojem umysłowym i psychopatią w ogóle a psychopatią omawianego typu w szczególności. Przyjmuje się tu, że tak jak niedorozwój umysłowy polega na zatrzymaniu rozwoju umysłowego na niskim poziomie, tak samo i psychopatia miałaby być wynikiem niedorozwoju życia uczu- ci owego, a właściwie jego części, mianowicie uczuciowości wyższej, a nawet jeszcze mniej, gdyż tylko uczuć moralnych. Do szczytu twierdzenie to doprowadził Lom- broso, wierząc w istnienie urodzonych przestępców, rekrutujących się z rodów zwy- rodniałych. Dla rozpoznania tych typów stworzył on całą diagnostykę: poznawał ich mianowicie po cielesnych oznakach zwyrodnienia (stigmata degenerationis). Wpływ przekształcający środowiska miałby w ogóle nie istnieć. Teoria ta stoi więc na skraj- nym stanowisku preformizmu i fatalizmu. Dzisiaj już poważnych i konsekwentnych zwolenników tej teorii trudno spotkać, jednakże zapatrywania te, w bardziej umiar- kowanej postaci.. bynajmniej nie wygasły. Noszą one nazwę neolombrozjanizmu. Odnaleźć je można wszędzie tam, gdzie mowa o konstytucyjnych etycznych zbocze- niach. E. i M. Bleuler nie są womi od pewnych : naleciałości neolombrozjanizmu. Przyznają oni, że omawiana grupa . nie jest jednolitą klasą. Jest to ra- czej pojęcie zbiorowe, utworzone z punktu widzenia praktyczno-spo- łecznego. [podobne: , psycholog Kraków, integracja sensoryczna, domowe sposoby na trądzik ]

Comments are closed.