Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Jak z dalszych badan wynikalo,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak z dalszych badań wynikało, ów mózg trzewiowy jest ściśle związany z życiem afektywnym od którego zależy poszukiwanie jadła, wydalanie i czynności płciowe. Śledząc następstwa neurohistopatologiczne opisanych zabiegów operacyjnych, można było stwierdzić uszkodzenie lub wtórne zwyrodnienie neuronów w obrębie: hippo- campus, fornix, corpora mamiUaria, przedniej części wzgórza – cingulum. Obszar ten stanowi podłoże układu, który służy głównie samozachowaniu jednostki: agresją i obrona, szukanie pożywienia i pożeranie. Z dalszych badań doświadczalnych wy- nikało, że walce o byt służy układ trójpłaszczyznowy: naj niższy i naj prostszy leży w mesencephalon, bardziej już złożony w podwzgórzu i najbardziej kompleksyjny w obszarze limbicznym. W układzie tym powstaje zawiązek orientacji, a więc i czyn- ności poznawczych (gnozji), bez których walka o byt nie byłaby możliwa. Kora czołowo-skroniowa i amygdala stanowią stację kontrolną, służącą instynktowi samo- zachowawczemu. Jej uszkodzenie prowadzi do upośledzenia zdolności przystosowaw- czych zwierzęcia, które odtąd nie zna lęku, nie walczy i nie ucieka, nie potrafi też .zdobywać pożywienia, ani dokonywać wyboru partnera seksualnego. Opisane na . wstępie doświadczenie Kluvera-Bucyego modyfikowano różnorodnie, aby dociec za- . leżności różnych czynności wegetatywno-animalnych od określonej struktury mózgo- wej. Jedni wywoływali hiperseksualizm niszcząc tylko amygdala, inni niszcząc lo- bus piriformis. Nie udało się nikomu wywołać bezpośrednio objawów płciowych drażniąc ośrodki prądem elektrycznym. U małp wywoływano wzwód prącia drażnie- niem niektórych części układu limbicznego. W każdym razie w starych strukturach mózgowia można znaleźć powiązania agresji, lęku i popędu płciowego, w czym niektórzy dopatrują się neurofizjologicznego podłoża koncepcji Freuda. 3. Osrodki wegegtatywne węchomózgowia (rhinencephalon) odgry- wają niewątpliwie doniosłą rolę w kształtowaniu świadomości. Na pojęcie kory limbicznej składają się: węchomózgowie, część czołowa i podstawna płata skronio- wego oraz pole oczodołowe. Od wielkiego tego obszaru wegetatywnego zależy praw- dopodobnie charakter, nastrój, jasność (wysycenie) świadomości również głębokość snu. Zawiłe te stosunki są przedmiotem dalszych badań. Zresztą dodać tu można, że sen nie jest bynajmniej jakąś koniecznością biolo- giczną. [więcej w: , fizjoterapia, protetyka, dentysta Kraków ]

Comments are closed.