Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Leki hamujace MAO moga byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leki hamujące MAO mogą być z powodzeniem stosowane w depresji endogennej O lekkim przebiegu, ale tylko w znaczeniu paliatywu na równi z innymi trankwi- lizatorami. Natomiast rewelacją jest niewątpliwie niamid stosowany w dawkach olbrzymich, około 1000 mg i więcej, równocześnie dożylnie i doustnie. Lek ten okazał się nietoksyczny. a skuteczność jego natychmiastowa, po czym mniejsze już dawki podtrzymujące mogą zapewnić trwałość uzyskanej w ten sposób remisji. Nie grozi przy tym przejście depresji w manię. Bywają jednak przypadki oporne na niamid; od czego to zależy nie wiadomo. Zauważono też, że w przypadkach często nawra- cających depresji cyklofrenicznych niamid z upływem czasu stopniową traci swą siłę leczniczą. Nie wolno niamidu kombinować z innymi lekami, zwłaszcza z pochod- nymi fenotiazyny i z niektórymi środkami spożywczymi, pod groźbą ciężkiego za- trucia. Natomiast wolno stosować wstrząsy elektryczne równocześnie z niamidem. Jak z tego wszystkiego widać, nie ma jeszcze doskonałego lek,.u przeciwdepresyj- nego. W praktyce musimy indywidualizować i rozwijać własną pomysłowość w sto- sowaniu tych czy innych leków. Rezerpinę w ogóle odrzuca się jako lek przeciwde- presyjny. Interniści niejednokrotnie stwierdzali, że rezerpina niekiedy może właśnie wyzwalać depresję o ciężkim przebiegu. -Nie wolno jej kombinować ze wstrząsami elektrycznymi. Osiągnięcia psyohofarmakologii w dziedzinie leczenia stanów maniakalnych są również godne uwagi. I tutaj ideałem jest leczenie zapobiegawcze wska- zane z chwilą pojawienia się pierwszych zwiastunów zbliżającej się fazy mania- kalnej. Do tego celu można stosować przychodniane dawki chloropromazyny lub innych pochodnych fenotiazyny. Jeszcze lepsze okazują się pochodne butyrofenonu z haloperidolem na czele. Dzialanie uspokajające tych leków jest potężne. W cięż- szych stanach maniakalnych ustrój jakby się przyzwyczajał do tego Ielcu, tak Iż musi się stosować coraz wyższe dawki. Jeżeli zachodzi konieczność hospitalizacji, to. w praktyce wciąż jeszcze sięga się po wstrząsy elektryczne, azomanowe, indoklo- nowe, kardiazolowe, chociaż sposoby te często zawodzą. Insulinoterapia, która w le- czeniu stanów depresyjnych jest bez wartości, tutaj może oddać dobre usługi. Zachę- cające są wyniki atropinoterapii. Więcej można się spodziewać po dużych dawkach leków fenotiazowych. Natomiast leczenie solami litu w dużych dawkach zbliżo- nych do trujących nie spełniło pokładanych nadziei. Pewne usługi oddaje lupulina, – stosowana w dawkach olbrzymich, po 30 g na dobę i więcej. Jest to lek zupełnie nietoksyczny. Potężne działanie sedatywne posiada nietoksyczne Valium, z którym nie mamy osobistego doświadczenia. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, opieka medyczna, integracja sensoryczna ]

Comments are closed.