Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Nawet jednak po wielu okresach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawet jednak po wielu okresach maniakalnych lub depresyjnych nie stwier- dza się zasadniczo podstawowych objawów zespołu psychoorganicznego. Nie ma więc pierwotnych “zaburzeń pamięci, orientacji i sprawności umysłowej w zna- czeniu otępienia. Nie ma także mowy o bezkrytycyzmie w okresach remisji, przeciwnie, chorzy często błagają o zapobieżenie nawrotom. W okresach re- misji nie stwierdzamy również chorobliwych zaburzeń życia uczuciowego, za- równo w zakresie uczuciowości niższej, jak i wyższej. Nie ma też mowy o chwiej- ności afektywnej, ani o szczególnej męczliwości, znamiennej dla organicznie chorych. Łączność afektywna i intelektualna. są bez zarzutu. Dane historyczne. Pojęcie melancholii na oznaczenie depresji znajduje się w pismach Hipokratesa jako wyraz jego poglądów humoralnych. Czarna żółć (melas cholos), za którą uważano prawdopodobnie krew żylną, uważana była za ten spośród czterech soków ustroju, od którego przewagi miałby zależeć temperament melan- choliczny. Melancholia była jednak pojęciem objawowym. W pismach Hipokratesa. jest mowa również o manii, przeważnie na oznaczenie stanów psychotycznych, prze- biegających z podnieceniem. U wielu pisarzy starożytnych spotykamy te miana, nie zav.rsze jednak v.r znaczeniu ustalonym dzisiaj. Pierwszy zwrócił uwagę na nozogra- ficzną łączność melancholil i manii Aretajos, grecki lekarz, żyjący w Rzymie za- pewne w I w. naszej ery, być może między 30 a 90 rokiem. Był on skłonny uważać dwa te stany chorobowe za wyraz jednej choroby. “Nie zawsze zresztą – powiada ort – mania jest skutkiem melancholii, gdyż często pojawia się samodzielnie, bez poprzedzającej ją melancholii”. Młodzi, jego zdaniem, skłonni są raczej do manii, starsi -do melancholii. Nowoczesne pojęcie psychozy maniakalno-depresyjnej stwo- rzyli dopiero Baillarger pod nazwą folie a. double orme w r. 1851. Falret pod nazwą la folie circulaire w r. 1854 i Kraepelin pod nazwą psychozy maniakalno-depresyj- nej w r. 1899. Kraepelin początkowo wyłączył z tej jednostki melancholię inwolu- cyjną, widząc w nlej odrębną jednostkę. Dopiero Jolly (1844-1904), a zwłaszcza G. Dreyfus w r. 1907 włączyli depresję inwolucyjną do psychozy maniakalno-depre- syjnej, na co Kraepelin nie bez zastrzeżeń wyraził zgodę. W systematyce Kraepelina psychoza maniakalno-depresyjna podniesiona została do rzędu jednostki nozologicz- nej, Nazwa cyklofrenia, wygodniejsza, bo krótka, powstała w pierwszej polowie XX wieku. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, stomatolog Warszawa, odzież dla dzieci ]

Comments are closed.