Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Nie wiemy tez i nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wiemy też i nie potrafimy udowodnić, czy chory w stanie amentywnym halucynuje. Inkoherentne wypowiedzi chorego nie uprawniają do jakichkolwiek w tym kie- runku wniosków. Możemy sobie tylko wyobrazić, że zamącenie świadomości. osiąga tutaj ogromne rozmiary, uniemożliwiające choremu utrzymanie łączności intelektualnej lub uczuciowej. Z zachowania chorego można wnosić, że prze- żywa on niekiedy silny strach. N a bodźce zewnętrzne może nie reagować lub- reaguje gwałtownym podnieceniem psychoruchowym, bezradnym lękiem lub- wzruszeniem w rodzaju rozpaczy. Są jednak i spokojnie przebiegające epizody tego stanu psychotycznego, dochodzące nawet czasem do objawów usprawied- liwiających stare określenie amentia stuporosa. W takim stanie chory może• uporczywie milczeć (mutismus) lub wypowiadać cicho porozrywane logicznie, inkoherentne słowa lub zdania; przeważnie o cechach werbigeracji i persewe- racji. Wypowiedzi te chory czyni bez odpowiedniego afektu, tak że bardzo łatwo stan ten pomylić z katatonią. W piśmiennictwie opisuje się zresztą pod nazwą zespołu amentywnego lub confusion tak różnorodne obrazy kliniczne, że da- lecy tu jeszcze jesteśmy od jednolitości nozograficznej. Jeżeli chodzi o zabu- rzenia świadomości, to niemożliwy już jest stan cięższy. Stan sensorium wy- klucza bowiem jakikolwiek porządek i ład czynności psychicznych.
SPOSTRZEGANIE JAKO WSTĘPNY WARUNEK PRA WIDŁOWEGO POZNANIA (GNOZJI) I JEGO ZABURZENIA Aby obraz rzeczywistości mógł się prawidłowo odbić w świadomości czło- wieka, muszą właśnie wszystkie czynności psychiczne być w stanie prawidło- wym i współdziałać. Opisując zawiłe zaburzenia tych czynności musimy trzy- mać się pewnej kolejności i opisywać z osobna poszczególne •funkcje, tak jak gdyby nie tworzyły one w rzeczywistości zwartej, jednolitej całości. Rozkła- danie tej całości strukturalnej na składowe elementy jest zadaniem analizy psychologicznej i psychopatologicznej. Jest ona koniecznością metodologiczną, bez niej nie byłoby bowiem naukowego opisu zjawisk psychicznych. Zaczniemy od opisu prawidłowych czynności psychicznych zachodzących w przebiegu spo- strzegania, które jest wstępnym warunkiem prawidłowego poznania (gnosis). [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, olejki do włosów, stomatolog Warszawa ]

Comments are closed.