Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

O wspólistnieniu podwójnego podloza organicznego,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O współistnieniu podwójnego podłoża organicznego, a więc schizofreniczno-cyklofrenicznego” mamy prawo mówić wówczas, gdy poza okresowym przebiegiem choroby stwierdzimy choćby naj- dyskretniej zaznaczone objawy rozpadu struktury osobowości, typowe dla schi- zofrenii zmiany afektywne i inne objawy ubytkowe w okresach remisji i w otę- pieni owym zejściu tego sprzężonego procesu. W ogóle często można się spotkać ze zdaniem, że czyste stany maniakalne stają się w ostatnich dziesiątkach lat coraz większą rzadkością, że nastąpiła “schizofreJjlizacja” manii (Bornsztajn). Prawdopodobnie jednak sedno rzeczy leży gdzie indziej. Mianowicie wydosko- naliła się nasza umiejętność diagnostyczna i łatwiej wykrywamy pierwiastki schizofreniczne w stanie maniakalnym. Poza tym trzeba wyznać, że nie jest jeszcze zupełnie jasny stosunek cyklofrenii do schizofrenii, ale e sp.ecjalne za- gadnienia musimy tu pominąć Z innych nawarstwień warto wspomnieć o powikłaniu manii zespołem para- noicznym. Najczęściej chodzi tu o obłęd pi.eniaczy, obłęd zazdrości, czasem o obłęd wynalazczy lub obłęd posłannictwa religijnego albo erotyczny. Bywa oczywiście i odwrotnie, że jeden z tych zespołów paranoicznych przepojony jest cechami maniakalnymi. Znacznie rzadziej w melancholii znaleźć można objawy paranoiczne, np. na tle zazdrości, obawy otrucia. Tutaj lęk i po- czucie winy, znamienne dla melancholii. mogą się kojarzyć z urojeniami wielkościowymi, którymi chory tłumaczy prześladowania doznawane ze strony rzekomo zakochanej osobistości, utajonego wroga lub zawistnego współzawodnika. Zarówno w przebiegu melancholii, jak – znacznie rza- . dziej – manii, może dojść do pojawienia się zespołu kataleptycznego. Co do manii, to chodzi tu zazwyczaj o przypadki osłupienia maniakalnego (stupor maniacalis). Przeważnie ma się wówczas wątpliwości, czy chodzi tu rzeczywiście o stan maniakalny. [patrz też: , olejek do włosów, powiększanie piersi, olej kokosowy ]

Comments are closed.