Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Obraz kliniczny. Przebieg. Choroba rozpoczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Przebieg. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj póź- niej niż schizofrenia. Więcej niż połowa przypadków rozpoczyna się przed 30 r. ż., jedna czwarta przypadków po 40 roku. Ale nawet w podeszłym wieku, po 60 roku, może wyjątkowo wystąpić pierwsza faza o cechach swoistych. Początek, bywa ostry. Zarówno okres depresyjny, jak i maniakalny, rozpoczyna się naj- t częściej nagle, po prostu z dnia na dzień, aby w ciągu krótkiego czasu osiągnąć najwyższe nasilenie. Często jednak początek bywa wolniejszy. Melancholia może rozpocząć się tylko złym samopoczuciem, bezsennością, nieokreślonymi Iękami, zanikiem napędu psychoruchowego, wszystko to wśród głębokiego poczucia cho- roby: Pogarszanie się tego stanu może trwać tygodnie i miesiące. Chory prag- nie się leczyć i swoimi skargami hipochondrycznymi często wprowadza w błąd nawet wytrawnych internistów. Także stan maniakalny nie musi się rozpoczy- nać tak nagle. Bardzo często pełny obraz kliniczny manii poprzedzony bywa przez krótszy lub dłuższy okres hipomaniakalny. W rozpoznawczo pewnych przypadkach poszczególne okresy trwają długo. U młodych ludzi melancholia trwa przeciętnie 5-6 miesięcy, u starszych osób 9 do kilkunastu miesięcy, często jeszcze dłuźej. Znacznie krótsze okresy nie 5ą jednak bynajmniej rzadkością. Stany maniakalne bywają znacznie krótsze, zwłaszcza w wieku młodzieńczym, ale i tutaj zdarzają się okresy wielomiesięcz- nego trwania. Okresy remisji bywają w ciężkich przypadkach krótkotrwałe, lecz czasem trwają w ciągu wielu lat. Pod względem przebiegu są więc rozliczne możliwości. W pewnych przy-padkach może się skończyć na jednorazowym krót- kim okresie melancholii lub manii. W innych przypadkach przebieg jest wy- bitnie przewlekły, tak że cale życie jest wypełnione niezliczonymi nawrotami. Większość przypadków tej choroby mieści się, pośrodku tych skrajnych możli- wości. Wśród dużej liczby chorych z okresu przedwojennego (Lange-Bostrorn) znaleziono 14% przypadków o przewlekłym przebiegu, 12% z jednorazowym okresem, a 17% (z odliczeniem przypadków wybitnie przewlekłych) takich, gdzie w życiu było więcej niż 3 okresy. [patrz też: , firma sprzątająca, Bielizna nocna damska, kosmetyki naturalne ]

Comments are closed.