Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Pewna wymowe, oczywiscie przy wlasciwej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pewną wymowę, oczywiście przy właściwej interpretacji, posiadają doświadcze- nie Cap pen a (1960), który mierzył przechodzenie izotopów u psychicznie chorych przez “barierę” między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym. Do tego celu wstrzy- kiwał dożylnie 100 ue Na24 w postaci izotonicznego roztworu chlorku sodu. Okazało się, że zachodzi” znaczna różnica między schizofrenikami i melancholikami. U schi- zofreników ilość Na24 przechodzącego do płynu odpowiadała wartościom prawidło- wym, podczas gdy u melancholików była to tylko polowa prawidłowej wartości. Ilość ta wracała do normy z chwilą ustąpienia depresji lub też pozostawała na niskim poziomie, jeżeli depresja nie poprawiała się mimo leczenia. Łatwo zauważyć, że doniosłe te spostrzeżenia rzucają pewne światło na przemiany biochemiczne, towa- rzyszące czynnościowemu zespołowi depresyjnemu; żadną miarą zaś nie wyjaśniają przemian zachodzących w samym podłożu cyklofrenii. Jeszcze bliżej prawdy dotyczącej biochemicznych podstaw cyklofrenii zdają się- być badania nad przemianą katecholamin mózgu. Wynika z nich hipotetycznie (Schildkraut 1965), że fazę depresyjną wywołuje niedobór katecholamin, w szcze- gólności norepinefryny, fazę maniakalną zaś ich nadmiar. Do wniosków tych zdają się uprawniać wyniki leczenia nowoczesnymi lekami przeciwdepresyjnymi. Tak np. leki hamujące monoaminooksydazę (IMAO) zwiększają koncentrację norepinefryny w mózgu, podczas gdy efekt leczenia imipraminą polega raczej na potęgowaniu fizjo- logicznego działania norepinefryny. Każdy klinicysta wie z własnych doświadczeń że niekiedy w przebiegu leczenia rezerpiną może wystąpić stan depresji o wszelkich cechach depresji endogennej, u chorego, który nigdy takich skłonności nie mial. Oso- biście obserwowaliśmy to w przebiegu leczenia zespołu ariankastycznego rezerpiną; chory ten w przebiegu leczenia zapadł na cieżką depresję, która ustąpiła dopiero po odstawieniu tego leku. Zjawisko to tlumaczy się tym, że rezerpina obniża poziom katecholamin w mózgu . [patrz też: , Studnie głębinowe, kosmetyki organiczne, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments are closed.