Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

POJECIE JAZNI Z kolei rozwazac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE JAŹNI Z kolei rozważać musimy pojęcie tzw. jaź n i. Psvchika musi być zawsze “czyjaś”. Mówimy: ja czuję, ja spostrzegam, ja wyobrażam sobie, ja pamiętam, ja mam świa- domość, ja straciłem i odzyskałem świadomość, ja pragnę i chcę, ja kocham. Od tego źródłosłowu “ja” utworzono rzeczownik jaźń. Pojęcie to oznacza tyle co podmiot przeżywanych zjawisk psychicznych. Jaźń jest podmiotowym podścieliskiem wszyst- kich faktów i dyspozycji psychicznych. Posiada ona pewne znamienne cechy, według których można dokonać jej opisu. Jaźń jest naj doskonalszą jednostką, jaką znamy w przyrodzie: ani faktycznie, ani myślowo nie da się jej podzielić. Nie podlega ona też żadnym wahaniom intenśywności. Czy przeżywam burzliwe fakty psychiczne, czy świadomość moja zaledwie tli się, zawsze cała moja psychika ześrodkowana jest okolo mojego “ja”, które wszystko to podmiotowo przeżywa. Waha się natężenie świadomości, zmienia się w swej intensywności treść przeżyć psychicznych, ale na dnie tych niestałych, zmiennych różnorodnych elementów odnaleźć można zawsze jedno i to samo “ja”, ilościowo zawsze całkowite ani silniejsze, ani słabsze, nie dające się, wzmóc lub osłabić nawet myślowo. Ta niepodzielna i nie podlegająca wahaniom natężenia jaźń posiada swoją trwa- łość w czasie. Ciągłość jej tożsamości od zarania jednostkowego bytu opiera się na danych pamięciowych. Czujemy się identyczni z sobą głównie dzięki pamięciowemu zjawisku ciągłości jaźni. Nieustająca przemiana materii doprowadza wszak do doszczętnej wymiany wszystkich elementów ustroju żywego, prawdopodobnie wie- lokrotnie od urodzenia do śmierci osobnika; zmieniają się też do niepoznaki kształty ciała, zmienia się psychika, zmieniają się stosunkowo najtrwalsze jej formy, jak osobowość, charakter, temperament, ale wśród tych przemian pozostaje podmiotowa trwałość, ciągłość i tożsamość naszej jaźni. Te fakty, powszechnie znane z doświad- czenia wszystkich ludzi, wykorzystywane były przez niektórych filozofów jako argu- menty w obronie metafizycznego pojęcia duszy. Tego rodzaju nienaukowe koncepcje nie przyczyniają się w niczym do wytłumaczenia przyczyn opisanych powyżej fak- tów, albo też stają się źródłem zamętu. [więcej w: , protetyka, Karmy dla psów, odżywka do rzęs ]

Comments are closed.