Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunki doświadczalnego badania tych samych zjawisk u człowieka są niepo- równanie trudniejsze. Niemniej jednak nie brakowało badań zmierzających do określenia roli międzymózgowia w powstawaniu elementarnych procesów psychicz- nych. W szczególności regulację snu, a tym samym i czynności sensorium wiązano od dawna z ośrodkami tylnej części komory trzeciej ( tzw. Ośrodek Mauth- nera). W każdym razie upadły teorie, dopatrujące się przyczyn usypiania i snu w jakichś toksycznych składnikach, działających na drodze krążenia krwi na ośrodki mózgowia. Wszelkie w t;xm kierunku wątpliwości rozproszyły się doszczętnie na pod- stawie spostrzeżeń, poczynionych na braciach syjamskich, w szczególności na dwu- głowym niemowlęciu, które udało się w ciągu kilku miesięcy utrzymać przy życiu. Na ryc. 3 (wg C. T. Morgana) widać, że w tym samym czasie jedna .glowa czuwa a druga smacznie śpi. Zwolennicy teorii toksycznego pochodzenia snu chętnie powo- łują się na wyniki doświadczeń Legendrea i Pierana (1912), którzy w ciągu 10 dni uniemożliwiali psom uśnięcie, po czym surowice krwi tych zwierząt wstrzykiwali do IV komory zdrowych psów, wywołując u nich głęboki sen. Autorzy ci wyodręb- nili z surowicy płynu mózgowo-rdzeniowego i mózgu poddawanych bezsenności psów rozpuszczalną w• wodzie “hipnotoksynę” o podobnych właściwościach nasennych. Doświadczenia takie nie są oczywiście przekonywające i świadczą co najwyżej o zgubnych następstwach długotrwałej bezsenności, wyrażających się powstawaniem ciał toksycznych w ustroju. Gdyby czynniki toksyczne odgrywały rolę, to trudno byłoby wytłumaczyć usypianie i nagłe budzenie się pod wpływem czynników psy- chologicznych. Bard, który w r. 1928 w doświadczeniach na kotach przez drażnienie podwzgórza wywoływał odczyn wściekłości pozornej (sham rage), sądzi, że chodzi tutaj tylko o uzewnętrznianie uczuć, a nie o same uczucia. Jednakże ze spostrzeżeń Foestera poczynionych w czasie operacji na ludziach zdaje się wynikać, że w podwzgórzu mieszczą się ośrodki, których drażnienie może wywołać pobudzenie uczuciowe. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podejrzliwi mają wzmożone mniemanie o sobie. Natrafiając na przeciw- ności, nie znajdując oczekiwanego uznania, widzą oni w tych faktach niesprawied-• liwy stosunek do siebie i podejrzewają otoczenie o złe zamysły. Zwyczajne wyda- rzenia lub słowa tłumaczą oni ksobnie. Nie dochodzi tu jednak do urojeń, gdyż. w każdym konkretnym przypadku możliwa jest skuteczna perswazja, chociaż po- dejrzliwość nadal się utrzymuje, narażając ich na coraz to nowe przeżycia ksobne. Krytyka układu klasyfikacyjnego Gannuszkina-Gurewicza idzie w wielu kie- runkach. Przede wszystkim łatwo zauważyć, że nie wszystkie z opisanych typów odgraniczone są wyraźnie od choroby. Wystarczy zwrócić uwagę na porywczych z grupy psychopatów afektywnych, u których w chwili wściekłości może dojść do zaburzeń świadomości, pozostawiających niepamięć. Przyjmuje się tu więc afekt patologiczny. To samo można powiedzieć o psychopatach z odchyleniami w dzie- dzinie popędów, do których to typów zaliczono ludzi z działaniami impulsywnymi. Podobnie rzecz się ma z nerwicą natręctw, która na równi z pawłowowskim podło- żem uznana została za psychopatię. Zresztą w samym mianownictwie wielokrotnie powtarza się, przymiotnik “patologiczny”, którego powinno się unikać w stosunku do psychopatii, jeżeli pojęcie to ma oznaczać stany mieszczące się w obrębie normy. Dalszy zarzut jest również natury zasadniczej. Łatwo mianowicie zauważyć, że- poszczególne typy są zapożyczone czy to od Kraepelina, czy od Kretschmera. Do- tyczy to np. patologicznie zamkniętych w sobie, którzy są po prostu schizoidami albo patologicznie podejrzliwych, którzy są psychopatami typu mianowanie danego typu nie zmienia istoty rzeczy. Pod nową wiem nadal stara rzecz. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, balsam do włosów, rehabilitacja ]

Comments Off