Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

W jakim wieku rozpoczuna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W jakim wieku rozpoczuna się choroba i pierwsza hospitalicja? Wiadomo, że cyklofrenia w latach dziecięcych jest rzadkością: W każ- dym razie rzadko się ją rozpoznaje. Lange uważa, że razy depresyjne w dziecięctwie późniejszych cyklofreników kryją się częstokroć pod postacią nieokreślonych niedo- magań cielesnych lub stanów znużenia, podobnie jak faz maniakalnych szukać trzeba wśród dziecięcych skłonności do kradzieży, wybryków lub krnąbrności. Przeważnie sprawa zaczyna się przed 30 r. ż., tylko w 1/6 przypadków przed 20. Po czterdziestce choroba zaczyna się w 1/4 przypadków. W omawianym materiale wystąpienie pierw- szej fazy maniakalno-depresyjnej miało miejsce: między O a 10 rokiem w 2 przypadkach = 1,4% między 11 a 20 rokiem w 15 przypadkach = 10,3% między 21 a 30 rokiem w 35 przypadkach = 23% między 31 a 40 rokiem w 39 przypadkach = 26,7% między 41 a 50 rokiem w 38 przypadkach = 26 % między 51 a 60 rokiem w 15 przypadkach = 10,3% między 61 a 70 rokiem w 2 przypadkach = 1,4% Z zestawienia tego widać, że: 1) w 3/4 przypadków choroba występuje po raz pierwszy między 20 a 50 r. ż.; 2) postacie cyrkularne występują znacznie częściej przed 20 rokiem niż powrotne depresje i powrotne manie. Początek choroby przed 20 r. Ż. każe więc oczekiwać z wysokim prawdopodobieństwem przebiegu cyrkularnego ; 3) jednorazowe depresje nie zaczynają się nigdy przed 30 rokiem. Depresje wcześ- niejsze każą więc oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem periodycznego przebiegu w przyszłości chorego; 4) pierwsze zachorowanie i pierwsza hospitalizacja nie zbiegają się ze sobą w cza- sie, przeciętnie hospitalizacja następuje w 10 lat po zachorowaniu. Czy można rokować o przyszłym przebiegu na podstawie jakości pierwszej fazy? M. Mtiller (1949) ustalił zasadę, że jeżeli pierwsza faza jest manią, to z uwagi na rzadkość jednorazowych manii należy się spodziewać w przyszłości nawrotów. Jeżeli pierwsza faza była depresją, to może już nie być nawrotów. Kinkelin w swoim materiale miała 125 przypadków depresji i 21 manii jako pierwszej fazy. Wnioski jej brzmi a jak następuje: 1) jeżeli cyklofrenia zaczyna się od manii, to 30% prawdopodobieństwa przema- wia za przebiegiem okresowo maniakalnym, a 70% za przebiegiem naprzemiennym; 2) jeżeli sprawa zaczyna się od depresji, to 50-60% prawdopodobieństwa prze- mawia za depresją powrotną, 30% za przebiegiem naprzemiennym, a ok. 15% za możliwością jednorazowego zachorowania. Początek maniakalny daje więc gorsze rokowanie niż depresyjny. [więcej w: , badania psychologiczne, logopeda warszawa, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

W jakim wieku rozpoczuna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W radzieckim kodeksie karnym, gdzie nie ma odpowiednika art. 18 polskiego k.k., a więc brak jest pojęcia poczytalności zmniejszonej, stoi się na zasadniczym stanowisku, że psychopatów należy karać szczególnie su- rowo, gdyż tylko bardzo dotkliwa kara może ich odstraszać od działań prze- ciwspołecznych, a więc stanowić dla nich skuteczny hamulec rozumowy na przyszłość. Istotnie stwierdza się, że pobłażanie psychopatom daje złe wyniki społeczne, gdyż zachęca ich niejako do niepowściągliwości. Natomiast surowe obchodzenie się z psychopatami jest dobrą dla nich szkołą życia. Z doniesień autorów radzieckich wynika, że psychopatia przestała tam być klęską społeczną. Wobec różnorodności cech psychopatycznych podział typologiczny jest zada- niem wyjątkowo trudnym, równie trudnym jak klasyfikacja prawidłowych oso- bowości. Usiłowań takich podejmowano bardzo wiele, mimo to nie stworzono dotąd układu typologicznego, który by wszystkich zadowolił. Pochodzi to w pew- nej mierze stąd, że każdy układ klasyfikacyjny może być tworzony ze stano- wiska takiego lub innego sprawdzianu. Inny mianowicie sprawdzian zajmuje pedagoga, inny socj ologa, inny klinieystę, inny kryminologa. Rozbieżności układów klasyfikacyjnych mogą też pochodzić stąd, że za punkt wyjścia bierze się różne składowe struktury osobowości. Schneider (1923), korzysta- jąc przeważnie z opisów dawniejszych autorów, rozróżnia następujące typy psyche- patów: hipertyrniczni, depresywni, niepewni siebie, fanatyczni, o chwiejnym nastroju, żądni ważności, uczuciowo chłodni, bezwolni, asteniczni, wybuchowi. Kahn (1928) podzielił psychopatów na trzy grupy, zależnie od właściwości życia popędowego, temperamentu i charakteru. Zależnie od właściwości życia popędo- wego, rozróżnia on:: typy impulsywne, typy o słabym popędzie i psychopatów sek- sualnych; zależnie od temperamentu: hipertyrnicznych (pobudliwi, wybuchowi itd.), hipotymicznych (tępi, ubodzy w afekt, rzędy itd.) i poikilotymicznych (typy o chwiej- nyrn nastroju); zależnie od charakteru: przeceniających swoje “ja” (aktywni autyści i typy egocentryczne), niedoceniających swojego “ja” (bierni autyści i in.) i typy ambitendentne. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, badania psychologiczne, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off