Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Od czego zalezy przyrost czasu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Od czego zależy przyrost czasu trwania okresów? Przyrost ten nie zawsze się stwierdza, mianowicie druga, trzecia i czwarta faza w stosunku do poprzedzającej przedłuża, się w 50% przypadków, staje się krótsza w 30% przypad- ków, pozostaje równie długa w 20% przypadków. Przedłużenie to ma miejsce wów- czas, gdy przypada na wiek po 50 r. ż. Tylko wiek zdaje się więc odgrywać rolę. W wieku przed 50 rokiem nie da się określić, czy następne posuwy będą dłuższe, czy krótsze. Czas trwania okresów bezobjawowych. Waha się on w szerokich granicach między 1 tygodniem a ponad 30 lat. W przypadkach naprzemiennych re- misje bywają krótsze niż w depresjach powrotnych. Dotyczy to okresów bezobja- wowych między pierwszym a czwartym. Prawdopodobieństwo nawrotu jest więc większe w przypadkach naprzemiennych. Natomiast począwszy od piątej remisji czas jej trwania jest jednakowo długi w obydwóch postaciach choroby. W obydwóch postaciach cyklofrenii pierwsza remisja trwa przeciętnie naj dłużej. Następne re- misje trwają coraz krócej: w depresjach powrotnych zjawisko to jest wyraźne i stałe, w postaciach naprzemiennych regularność tego zjawiska jest wątpliwa, Druga remisja w 50% przypadków trwa krócej niż pierwsza, w 30% dłużej, w 15% jest jednakowo długa. Remisja od trzeciej do szóstej nie wykazuje w stosunku do po- przedzającej skrócenia czasu trwania częściej niż przedłużenia. Nieprzeciętnie krótkicj okresów remisji należy oczekiwać: 1) jeśli chory ma ponad 50 lat. Dotyczy to zarówno depresji okresowych, jak i po- staci naprzemiennych; 2) przy powikłaniu depresji okresowej psychopatią, nerwicą lub niedorozwojem umysłowym. Powikłania te zdają się nie odgrywać roli w postaci naprzemiennej. Obciążenie dziedziczne nie wywiera tego wpływu skracającego czas trwania re- misji, i to bez względu na postać cyklofrenii. [więcej w: , balsam do włosów, Stomatolog Kraków, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Od czego zalezy przyrost czasu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podejrzliwi mają wzmożone mniemanie o sobie. Natrafiając na przeciw- ności, nie znajdując oczekiwanego uznania, widzą oni w tych faktach niesprawied-• liwy stosunek do siebie i podejrzewają otoczenie o złe zamysły. Zwyczajne wyda- rzenia lub słowa tłumaczą oni ksobnie. Nie dochodzi tu jednak do urojeń, gdyż. w każdym konkretnym przypadku możliwa jest skuteczna perswazja, chociaż po- dejrzliwość nadal się utrzymuje, narażając ich na coraz to nowe przeżycia ksobne. Krytyka układu klasyfikacyjnego Gannuszkina-Gurewicza idzie w wielu kie- runkach. Przede wszystkim łatwo zauważyć, że nie wszystkie z opisanych typów odgraniczone są wyraźnie od choroby. Wystarczy zwrócić uwagę na porywczych z grupy psychopatów afektywnych, u których w chwili wściekłości może dojść do zaburzeń świadomości, pozostawiających niepamięć. Przyjmuje się tu więc afekt patologiczny. To samo można powiedzieć o psychopatach z odchyleniami w dzie- dzinie popędów, do których to typów zaliczono ludzi z działaniami impulsywnymi. Podobnie rzecz się ma z nerwicą natręctw, która na równi z pawłowowskim podło- żem uznana została za psychopatię. Zresztą w samym mianownictwie wielokrotnie powtarza się, przymiotnik “patologiczny”, którego powinno się unikać w stosunku do psychopatii, jeżeli pojęcie to ma oznaczać stany mieszczące się w obrębie normy. Dalszy zarzut jest również natury zasadniczej. Łatwo mianowicie zauważyć, że- poszczególne typy są zapożyczone czy to od Kraepelina, czy od Kretschmera. Do- tyczy to np. patologicznie zamkniętych w sobie, którzy są po prostu schizoidami albo patologicznie podejrzliwych, którzy są psychopatami typu mianowanie danego typu nie zmienia istoty rzeczy. Pod nową wiem nadal stara rzecz. [hasła pokrewne: , wózki dziecięce, balsam do włosów, rehabilitacja ]

Comments Off