Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunki doświadczalnego badania tych samych zjawisk u człowieka są niepo- równanie trudniejsze. Niemniej jednak nie brakowało badań zmierzających do określenia roli międzymózgowia w powstawaniu elementarnych procesów psychicz- nych. W szczególności regulację snu, a tym samym i czynności sensorium wiązano od dawna z ośrodkami tylnej części komory trzeciej ( tzw. Ośrodek Mauth- nera). W każdym razie upadły teorie, dopatrujące się przyczyn usypiania i snu w jakichś toksycznych składnikach, działających na drodze krążenia krwi na ośrodki mózgowia. Wszelkie w t;xm kierunku wątpliwości rozproszyły się doszczętnie na pod- stawie spostrzeżeń, poczynionych na braciach syjamskich, w szczególności na dwu- głowym niemowlęciu, które udało się w ciągu kilku miesięcy utrzymać przy życiu. Na ryc. 3 (wg C. T. Morgana) widać, że w tym samym czasie jedna .glowa czuwa a druga smacznie śpi. Zwolennicy teorii toksycznego pochodzenia snu chętnie powo- łują się na wyniki doświadczeń Legendrea i Pierana (1912), którzy w ciągu 10 dni uniemożliwiali psom uśnięcie, po czym surowice krwi tych zwierząt wstrzykiwali do IV komory zdrowych psów, wywołując u nich głęboki sen. Autorzy ci wyodręb- nili z surowicy płynu mózgowo-rdzeniowego i mózgu poddawanych bezsenności psów rozpuszczalną w• wodzie “hipnotoksynę” o podobnych właściwościach nasennych. Doświadczenia takie nie są oczywiście przekonywające i świadczą co najwyżej o zgubnych następstwach długotrwałej bezsenności, wyrażających się powstawaniem ciał toksycznych w ustroju. Gdyby czynniki toksyczne odgrywały rolę, to trudno byłoby wytłumaczyć usypianie i nagłe budzenie się pod wpływem czynników psy- chologicznych. Bard, który w r. 1928 w doświadczeniach na kotach przez drażnienie podwzgórza wywoływał odczyn wściekłości pozornej (sham rage), sądzi, że chodzi tutaj tylko o uzewnętrznianie uczuć, a nie o same uczucia. Jednakże ze spostrzeżeń Foestera poczynionych w czasie operacji na ludziach zdaje się wynikać, że w podwzgórzu mieszczą się ośrodki, których drażnienie może wywołać pobudzenie uczuciowe. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród pu- bliczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożytecz- ności długotrwałego snu.
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pew- nym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świa- domość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie oży- wieni, mówimy o “jasności umysłu”, mając wówczas na myśli zwiększone natę- .żenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świado- mość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jes- teśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warun- kach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal po- równując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, “kla- .rowność”, ulega zmąceniu, przyćmieniu l jeszcze głębszym przemianom. W opi- sie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają: Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmo- żenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mia- nowicie pod wpływem czynników patologicznych: 1. Wysycenie świadomości może ulec zmnrejszeniu różnego stop- nia, Rozróżniamy mianowicie następujące stany: a. Senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etio- logicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrz- nymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. N a oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem sen- ności. [patrz też: , rwa kulszowa, domowe sposoby na trądzik, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries