Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ból pleców’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyny obronne i napastnicze wywołuje się przez drażnienie przedniego podwzgórza. Można je jednak wywołać i z innych okolic, co prawda silniejszymi i dłużej trwającymi podnietami. Zna- mienną jest rzeczą, że nawet naj silniejszy odczyn ustępuje błyskawicznie z chwilą przerwania podniety elektrycznej i kot zachowuje się jakby nigdy nic nie zaszło. Tylko po szczególnie silnych wyładowaniach afektywnych (jeśli rzeczywiście chodzi tu o afekt, a nie tylko o wyładowanie ruchowe) widuje się przez pewien czas wzmo- żoną drażliwość kota. Bardziej ku tyłowi od ośrodka odczynów obronnych leży miejsce, którego podraż- nienie wywołuje pęd do gryzienia i żarcia. Zwierzę pije wówczas chciwie mleko lub zżera mięso, a nawet usiłuje czynić to z przedmiotami niejadalnymi, np. z kluczem lub laską. Odczyn ten występuje po dłuższym okresie utajenia niż odczyny obronne. Ponieważ wyraża się on częstokroć łapczywym piciem mleka, Hess przypuszcza, że dochodzi on do głosu wskutek wywołania uczucia pragnienia. Nie tylko więc. pod- korowy mechanizm ruchowy wyzwalamy tą drogą, ale i psychiczny składnik całoś- ciowego zespołu. Za udziałem sensorium w tym zespole przemawia okoliczność, że zwierzę orientuje się według wskazówek wzrokowych. Wiemy zresztą, że do odży- wiania się kora mózgowa w ogóle nie jest potrzebna, jeśli zwierzęciu odkorowa- nemu jedzenie podsunie się pod nozdrza. Jeszcze bardziej ku tyłowi podwzgórza znajdują się ośrodki, których podrażnie- nie sprowadza niepokój ruchowy zwierzęcia, a nawet. niepowstrzymany pęd do ucieczki, jak gdyby chodziło o lęk. Taki sam wynik uzyskano z drażnienia istoty szarej okolicy tectum lub praetectum. Jeżeli ośrodek ten drażnimy wieloktronie lub kilka razy, ale silniejszymi podnietami, to odczyny zwierzęcia słabną, staje się ono senne lub nawet nieraz usypia. Kontrast niepokoju ruchowego i senności jest tu tak uderzający, że Hess dopatruje się w tym zjawisku analogii ze znanym z fizjologfi narządu wzrokowego zjawiskiem ujemnego powidoku. W tym przypadku trudno zaprzeczyć, że w grze jest sensorium zwierzęcia, ulegające uśpieniu. Przeciwstawny temu stanowi niepokój ruchowybyłby natury psychoruchowej. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niebezpieczeństwo dla porządku prawnego nie leży w samym ubytku moralnym, lecz raczej w popędach i w aktywności osobnika. Uczuciowo chłodny może działać z chęci zysku, ale może działać i z sadyzmu, znajdując rozkosz w zadawaniu drugim cierpienia. Kradzież może wynikać z braku uczuć moralnych, ale także z lenistwa lub z chciwości. Tak czy owak, jedno – ma dla nas znaczenie, mianowicie fakt, że wszystkie te typy popadają w zatarg ze środowiskiem, stają się niebezpieczne spo- łecznie, niezdolne do włączenia się w porządek prawny. Badanie inteligencji tyPóW niespołecznych daje rozmaite wyniki, częściej jednak wyniki poniżej stanu prawid- łowego. Jeżeli braki inteligencji skojarzą się z ubytkami moralnymi, to zrozumiałą jest rzeczą, że trudno jest wówczas osiągnąć poprawę. Trudno się bowiem wówczas spodziewać, aby hamulce rozumowe mogły wyrównać brak hamulców moralnych. Pomijamy tu już przypadki organicznych charakteropatii, które często zdarzają Się między przestępcami, gdyż jest to zagadnienie odrębne. Głębsze wniknięcie w za- gadnienie przestępczości i dokładniejsza analiza kazuistyki kryminologicznej nie po- zostawiają dzisiaj wątpliwości, że przeważająca większość przestępców nabrała cech psychopatycznych wyłącznie lub niemal wyłącznie pod wpływem szkodliwych od- działywań środowiskowych. Doświadczenie uczy, że poprawa warunkow gospodar- czych i kulturalnych prowadzi do spadku przestępczości i przeciwnie, naj wyższa przestępczość panuje w środowiskach nędzy i ciemnoty. Większość psychopatów niespołecznych zdradza swoje właściwości. charakterolo- giczne już w latach dziecięcych. Z wywiadów dowiadujemy się, że uczyli się oni w szkole źle, i to nie z powodu braków inteligencji, lecz z powodu niezdolności do- stosowania się do warunków, lenistwa, braku wytrwałości, rozproszenia uwagi. Cza- sem stwierdzić można niezwykłe uzdolnienia w jakimś kierunku, najczęściej jednak zmarnowane. Wiele z tych dzieci zdradza już wcześnie lenistwo, skłonność do kra- dzieży, kłamliwości, okrucieństwo w stosunku do zwierząt lub ludzi, pretensjonal- ność, skłonności niszczycielskie, próżność, samolubstwo, nieposzanowanie powagi starszych. Ani prośby, ani groźby nic nie pomagają. Gdy ich spotka surowa kara, .uciekaią z domu. Szukają instynktownie złego towarzystwa, łatwo uczą się wszyst- kiego co złe, to co dobre, nie ima się ich lub tylko z trudem. Aby zrobić coś złego, potrafią rozwinąć dużo energii i sprytu. Niemal z zasady rozpoczynają wcześnie ży- cie płciowe w prawidłowym lub zboczonym kierunku. Niektórzy robią istotnie wra- żenie, jak gdyby uczucia moralne w ogóle się u nich nie rozwinęły lub tylko szcząt- kowo. Te właśnie przypadki określa się w piśmiennictwie nazwą idiotyzmu lub głuptactwa moralnego, które to określenia dotyczą tylko sfery moralnej, a bynaj- mniej nie intelektualnej, mimo podobieństwa w mianownictwie. Bleuler podaje że nie spotkał jeszcze przypadku oligofrenii moralnej bez tego, aby naj bliżsi krewni, przeważnie jedno z rodziców, nie mieli jakościowo podobnego defektu. Dla prefor- mistów stanowi to dowód dziedziczenia cech psychopatycznych. Jasne jest jednakże, że może tu chodzić o zgubny wpływ moralny takiego otoczenia. [podobne: , ból pleców, dieta i odchudzanie, przedłużanie rzęs ]

Comments Off