Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

W nowszym pismiennictwie psychiatrycznym (Walther-Buel)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W nowszym piśmiennictwie psychiatrycznym (Walther-Buel) zwrócono uwagę na stan poprzedzający senność, występujący w niektórych chorobach. Mówi się wówczas o przedsenności (praesomnolentia). Stan ten posiada ogromne znaczenie rozpoznawcze. Poświęcimy mu poniżej osobne rozważania. b. Sen głęboki (półśpiączka), czyli sopor, który polega na niemal zupeł- nym wygaszeniu świadomości, a więc na głębokiej półprzytomności, a prze- ważnie nawet zupełnej nieprzytomności, z której na chwilę można. u chorego wykrzesać ślady świadomości bardzo energicznymi bodźcami. Stanu tego nie trzeba bez zastrzeżeń przyrównywać do głębokiego snu fizjologicznego, np. u człowieka znużonego. Całkowite rozbudzenie chorego jest bowiem w ogóle niemożliwe. Orientujemy się w stanie sensorium działając na chorego silnymi bodźcami przykrymi lub wiążącymi się z wyrobionymi odruchami warunko- wymi. Może tu chodzić np. o głośne wołanie, potrząsanie lub działanie przy- krymi bodźcami bólowymi, termicznymi itp. Skutecznym środkiem cucenia jest chłostanie chorego mokrym ręcznikiem po twarzy i piersiach, podanie mu środ- ków analeptycznych do wąchania (tzw. dawniej sole trzeźwiące) itd. Skuteczne mogą być również pewne podniety warunkowe, nawet niekoniecznie silne, np. wołanie chorego po imieniu, dla matki kwilenie niemowlęcia itd. Poznajemy częściowy powrót sensorium po tym, źe chory na podniety te reaguje. W cięż- kich stanach soporu nawet za pomocą silnych bodźców można co najwyżej uzyskać odczyn w postaci jęku, stękania, grymasu twarzy, ruchów obronnych kończyn rtd., świadczących o zachowanym w pewnym stopniu sensorruni. c. Śpiączka (coma), polegająca na całkowitej utracie świadomości, tak że chory nie reaguje nawet na silniejsze podniety. Najpewniejszym znamieniem stanu śpiączkowego jest zupełne. zniknięcie wszystkich odruchów (areflexia). Jest mnóstwo czynników etiologicznych, wywołujących sopor lub stan koma- tyczny. Ze stanami tymi spotykają się lekarze wszelkich specjalności, używając odpowiednich określeń, np. coma diabeticum, coma post commotionem cerebri, coma hypoglyr;aemicum, coma uraemicum, śpiączka wątrobowa itd. Stan głębo- kiej narkozy i nieprzytomność po urazie czaszki zaliczamy również do stanów . śpiączkowych. W części szczegółowej znajdziemy dokładniejsze zestawienie wszystkich możliwych czynników etiologicznych. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, dentysta Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

W nowszym pismiennictwie psychiatrycznym (Walther-Buel)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychiatrzy często są skłonni do uważania psychopatii za coś ujemnego. Za- patrywanie to udzieliło się publiczności. Jest to pogląd niesłuszny. W praktyce psychiatrycznej istotnie miewamy przeważnie do czynienia z psychopatami sub- normalnymi. Gdy jednak spojrzymy na zagadnienie ze stanowiska dziejów kul- tury, to stwierdzimy, że doniosłą rolę twórczą odgrywali niejednokrotnie psy- chopaci supranormalni. Były to jednostki o niezwykłych zaletach charakteru lub .temperamentu, które niezależnie od swoich właściwości ujemnych odznaczały się uzdolnieniaini ponadprzeciętnymi. Jednostki te umiały właśnie dzięki po- nadnormalnyin cechom charakteru, woli, temperamentu lub afektu wpływać w rozstrzygający sposób na przebieg dziejów. Supranormalne cechy charakte- rologiczne bywają więc zjawiskiem dodatnim i społecznie korzystnym. Psy- chiatria “kliniczna nie ma powodu stykać się z tymi supranormalnymi odrnia- nami osobowości psychopatycznych, lecz musi je brać pod uwagę w rozważa- niach syntetycznych nad istotą psychopatii. Zresztą cechy ujemne i dodatnie mogą się w jednym człowieku ujawniać równocześnie. Było wielu wybitnych mężów stanu, trybunów, działaczy, reformatorów, wynalazców, twórców, którzy. dodatnie cechy charakterologiczne łączyli ze skłonnościami przestępczymi, z fa- natyzmem, z nieżyciowym dereizmem, z doktrynerstwem, z mizantropią, ze sknerstwem, ze skłonnością do narkomanii itd. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries