Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

W pierwszym rzedzie zajmuja nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pierwszym rzędzie zajmują nas dane pamięciowe, pochodzące bezpośrednio z przeżyć świadomych. Nie zawsze jesteśmy w możności obserwowania procesu za- pamiętywania. Jeszcze częściej nie potrafimy zapamiętać procesu zapamiętywania. Jeżeli nastawimy nasz samowygląd specjalnie na te zjawiska, to zauważymy, że właściwie każda apercepcja trwa pewną chwilę. To, co nazwaliśmy “psychologicznym teraz”, jest utrwalonym w czasie stanem świadomości. Już więc od tego momentu mamy prawo. mówić o zdolności utrwalenia się przeżyć świadomych. W tej chwili nie rozważamy neurofizjologicznej strony tego procesu, ograniczając się do czystej feno- menologii. Jak długo trwa świadome przeżycie, tak długo nie mamy jeszcze prawa mówić o pamięci, w tym przypadku o zapamiętaniu. O zapamiętaniu mówimy do- piero z chwilą, gdy z upływem, “psychologicznego teraz” dany fakt psychiczny prze- sunie się do przeszłości, a więc zejdzie z pola świadomości pod jej próg. Spostrzeżeniu podlega więc tylko świadomy początek aktu zapamiętywania; samo zapamiętanie, podobnie jak i dalsze losy tego zjawiska skryte są przed naszym oglądem wewnę- trznym. Pojawia się ono z powrotem w strumieniu naszej świadomości dopiero w chwili przypomnienia. Fakt psychiczny zapamiętany staje się wówczas raktern psychicznym przypomnianym. Przypomnienie to staje. się oczywiście nowym faktem psychicznym, gdyż wchodzi do strumienia świadomości jako nowa, w danej chwili aktualna, teraźniejsza punktochwila. Mimo że są to dwa odrębne przeżycia, to jed- nak zachodzi między nimi łączność. Utożsamiamy jedno przeżycie z drugim. Z analizy takiego przypomnienia – a najłatwiej dokonywać jej na przypomnie- niach naj świeższej daty – wynika, że w zjawisku tym występują dwa składniki. Jednym z nich jest wyobrażenie odtwórcze przedmiotu poprzednio oglądanego lub powstałe na innej drodze, a drugim jest przekonanie, czyli sąd o tożsamości (lepiej – takożsampści) wyobrażenia odtwórczego ze spostrzeżeniem pierwotnym .. To przeko- nanie, które dokonuje umiejscowienia przedmiotu wyobrażenia w czasie, nadaje przedmiotowi przypomnianemu “wygląd znany”. Taki “znany wygląd” mogą przy- bierać nie tylko przedmioty, zawarte w wyobrażeniach odtwórczych, ale również przedmioty bezpośrednich spostrzeżeń. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież dla dzieci, bielizna nocna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

W pierwszym rzedzie zajmuja nas

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ogólnie biorąc, jakościowe zaburzenia świadomości poznajemy u cho- rego po upośledzeniu bystrości spostrzeżeń, wzmożeniu przerzutności uwagi, osłabieniu zdolności przypominania i zapamiętywania oraz po dezorientacji w kilku lub we wszystkich kierunkach. Zawsze cierpi też sprawność umysłowa: myślenie zatraca swoją jasność, zanika krytycyzm, tok myślenia ulega zwol- nieniu, myśl okazuje skłonność do perseweracji i niezdolność do refleksji. Zaw- sze też pole świadomości doznaje znacznego zwężenia. U wielu chorych poznać zajęcie sensorium albo po uporczywej bezsenności (insomnia, agrypnia), albo, przeciwnie – po stanie senności lub przedsenności (praesomnolentia).
ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU MAJACZENIOWEGO Chodzi tu o jakościowe zmiany świadomości, występujące w psychozie okreś- lanej nazwą majaczenia, czyli bredzenia (delirium). Nazwa łacińska delirium wywodzi się etymologicznie z wyrazu lira – brózda. Stąd delirare oznacza wy- boczenie z brózdy przyoraniu. Porównawcze to określenie oznaczało dawniej stan wytrącenia z równowagi umysłowej, czyli obłąkanie. Rzeczownik delirus – obłąkany. W języku francuskim dir oznacza urojenie, również obłęd; istnieje tam jednak również termin delirium, używany w tym samym znaczeniu co w naszej terminologii. Wyobrażamy sobie, że w psychozach tego typu świado- mość jest jakby zamącona, zmętniała, nieczysta, nieprzejrzysta. Dzięki tym przenośniom uzmysławiamy sobie przeżycia chorego. W majaczeniu zaznacza się zawsze, czasem mniej, czasem bardziej wyraźnie, zanik orientacji w czasie, przestrzeni, sytuacji własnej i w otoczeniu. Natomiast chory personalia swoje określa prawidłowo, nie jest więc zdezorientowany we własnej osobowości. Bardzo częste jest tu podniecenie afektywne, najczęściej lęk i niepokój ru- chowy. Chory bywa w nastroju euforycznym lub dysforycznym. Zmąceniu .świadomości typu majaczeniowego towarzyszą omamy, najczęściej wzrokowe, ale także i słuchowe, czuciowo-ustrojowe, węchowe i smakowe. Wskutek obni- żonego krytycyzmu chory podlega też złudzeniom (iluzjom), zapoznając otaczające go osoby i przedmioty. W związku z tymi zaburzeniami spostrzega- nia pojawiają się urojenia treści logicznie nie usystematyzowanej. Majacze- niowe stany zamącenia świadomości występują z zasady epizodycznie, ostro, jako powikłanie chorób ogólnych lub mózgowych rozmaitej etiologii. Najczęś- .ciej chodzi tu o sprawy gorączkowe w ogóle, szczególnie o zakażenia. [hasła pokrewne: , olejek do włosów, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off