Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

WRODZONE I NABYTE ZABURZENIA CHARAKTERU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WRODZONE I NABYTE ZABURZENIA CHARAKTERU PSYCHOPATIE Przez psychopatie rozumie się najczęściej wrodzone odchylenia struktury oso- bowości od przeciętnej miary, szczególnie w zakresie charakteru, włącznie z nie- prawidłowościami życia uczuciowo-popędowego; uczuciowości wyższej, tempe- ramentu, sposobu reagowania na bodźce oraz napędu psychoruchowego. Jeżeli mówimy o nieprawidłowości, to z wielu zastrzeżeniami; wśród nich zwrócić trzeba uwagę przede wszystkim na trudność zdefiniowania pojęcia normy zdro- wia psychicznego. Mimo wielu dyskusji na ten temat, nie da, się teoretycznie powiedzieć, na czym polega zdrowie w ogóle, a zwłaszcza zdrowie psychiczne. Łatwiej użyć określenia negatywnego: nie ma choroby, nie ma cech patolcgicz- nych, nie ma jakości patologicznej. Jak w zakresie cech somatycznych, tak i w zakresie cech psychicznych człowiek człowiekowi nie jest równy. Osobnicze różnice stanowią wychylenie od idealnej przeciętności: stopień tego wychylenia może być rozmaicie duży. O psychopatii mówimy wtedy, gdy nasilenie tych ilościowych wychyleń od przeciętnej miary .jest tak duże, że zagraża harmonij- nemu współżyciu jednostki ze środowiskiem. Użyte tu określenia ilościowe ude- rzają swoją względnością; ale to jest zło konieczne wszelkiej typologii. Zakła- damy że nagromadzenie różnic ilościowych wprawdzie wychyla się w kierunku pogranicza z chorobą, lecz granicy tej nie przekracza, pozostając wciąż jeszcze w obrębie norm.y. Psychopatia jest więc mimo wszystko stanem prawidłowym, stanem zdrowia. Osobnicze odmiany prawidłowej osobowości, np. pod wzglę- dem reaktywności, pobudliwości, wrażliwości, poczucia etycznego, w ogóle pod względem natężenia uczuć wyższych itd., mogą się wahać w szerokim zakresie, tak jak prawidłowy wzrost człowieka waha się w rozległych granicach, odchy- lając się w górę i w dół od przeciętnej miary. Nie przychodzi nam jednak na myśl uważać ludzi nieprzeciętnie wysokiego lub niezwykle niskiego wzrostu za typy patologiczne. Stan chorobliwy rozpoczyna się z chwilą, gdy chodzi o pato- logiczne zaburzenia wzrostu. Taką jakością patologiczną są np. zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, prowadzące do zaburzeń wzrostu, np. gigantyzm, akro- megalia, karłowatość, ch01idrodystrophia congenita, matołectwo itd. Przykład ten wyjaśnia nam, dlaczego psychopatów uważamy za ludzi zasadniczo zdro- wych i normalnych, chociaż różnią się oni ilościowo od typów przeciętnych, w ścisłym znaczeniu prawidłowych, Tak jak zbyt wysoki lub zbyt niski wzrost jest pewną anomalią, lecz tylko w znaczeniu odchylenia od przeciętności, tak samo psychopatyczne właściwości charakterologiczne nie są zaburzeniem, lecz anomalią, wariantem, odchyleniem od stanu równowagi czynności psychicznych, odmiennym sposobem reagowania, odmianą temperamentu – wszystko to jed- nak nie do tego stopnia nasilenia różnic ilościowych, abyśmy mieli prawo mówić 6 jakości patologicznej. Wskutek tych wlaściwości może ulec naruszeniu stosu- nek do środowiska, który bywa dysharmonijny. Zakłóceniu ulega też częstokroć stan dostosowania do warunków bytu, znamionujący przeciętnego człowieka i warunkujący jego współżycie ze środowiskiem. [podobne: , Szkoła tańca Poznań, dieta i odchudzanie, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

WRODZONE I NABYTE ZABURZENIA CHARAKTERU

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niebezpieczeństwo dla porządku prawnego nie leży w samym ubytku moralnym, lecz raczej w popędach i w aktywności osobnika. Uczuciowo chłodny może działać z chęci zysku, ale może działać i z sadyzmu, znajdując rozkosz w zadawaniu drugim cierpienia. Kradzież może wynikać z braku uczuć moralnych, ale także z lenistwa lub z chciwości. Tak czy owak, jedno – ma dla nas znaczenie, mianowicie fakt, że wszystkie te typy popadają w zatarg ze środowiskiem, stają się niebezpieczne spo- łecznie, niezdolne do włączenia się w porządek prawny. Badanie inteligencji tyPóW niespołecznych daje rozmaite wyniki, częściej jednak wyniki poniżej stanu prawid- łowego. Jeżeli braki inteligencji skojarzą się z ubytkami moralnymi, to zrozumiałą jest rzeczą, że trudno jest wówczas osiągnąć poprawę. Trudno się bowiem wówczas spodziewać, aby hamulce rozumowe mogły wyrównać brak hamulców moralnych. Pomijamy tu już przypadki organicznych charakteropatii, które często zdarzają Się między przestępcami, gdyż jest to zagadnienie odrębne. Głębsze wniknięcie w za- gadnienie przestępczości i dokładniejsza analiza kazuistyki kryminologicznej nie po- zostawiają dzisiaj wątpliwości, że przeważająca większość przestępców nabrała cech psychopatycznych wyłącznie lub niemal wyłącznie pod wpływem szkodliwych od- działywań środowiskowych. Doświadczenie uczy, że poprawa warunkow gospodar- czych i kulturalnych prowadzi do spadku przestępczości i przeciwnie, naj wyższa przestępczość panuje w środowiskach nędzy i ciemnoty. Większość psychopatów niespołecznych zdradza swoje właściwości. charakterolo- giczne już w latach dziecięcych. Z wywiadów dowiadujemy się, że uczyli się oni w szkole źle, i to nie z powodu braków inteligencji, lecz z powodu niezdolności do- stosowania się do warunków, lenistwa, braku wytrwałości, rozproszenia uwagi. Cza- sem stwierdzić można niezwykłe uzdolnienia w jakimś kierunku, najczęściej jednak zmarnowane. Wiele z tych dzieci zdradza już wcześnie lenistwo, skłonność do kra- dzieży, kłamliwości, okrucieństwo w stosunku do zwierząt lub ludzi, pretensjonal- ność, skłonności niszczycielskie, próżność, samolubstwo, nieposzanowanie powagi starszych. Ani prośby, ani groźby nic nie pomagają. Gdy ich spotka surowa kara, .uciekaią z domu. Szukają instynktownie złego towarzystwa, łatwo uczą się wszyst- kiego co złe, to co dobre, nie ima się ich lub tylko z trudem. Aby zrobić coś złego, potrafią rozwinąć dużo energii i sprytu. Niemal z zasady rozpoczynają wcześnie ży- cie płciowe w prawidłowym lub zboczonym kierunku. Niektórzy robią istotnie wra- żenie, jak gdyby uczucia moralne w ogóle się u nich nie rozwinęły lub tylko szcząt- kowo. Te właśnie przypadki określa się w piśmiennictwie nazwą idiotyzmu lub głuptactwa moralnego, które to określenia dotyczą tylko sfery moralnej, a bynaj- mniej nie intelektualnej, mimo podobieństwa w mianownictwie. Bleuler podaje że nie spotkał jeszcze przypadku oligofrenii moralnej bez tego, aby naj bliżsi krewni, przeważnie jedno z rodziców, nie mieli jakościowo podobnego defektu. Dla prefor- mistów stanowi to dowód dziedziczenia cech psychopatycznych. Jasne jest jednakże, że może tu chodzić o zgubny wpływ moralny takiego otoczenia. [podobne: , ból pleców, dieta i odchudzanie, przedłużanie rzęs ]

Comments Off