Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Wiadomo, ze dorosle krowy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród pu- bliczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożytecz- ności długotrwałego snu.
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pew- nym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świa- domość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie oży- wieni, mówimy o “jasności umysłu”, mając wówczas na myśli zwiększone natę- .żenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świado- mość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jes- teśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warun- kach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal po- równując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, “kla- .rowność”, ulega zmąceniu, przyćmieniu l jeszcze głębszym przemianom. W opi- sie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają: Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmo- żenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mia- nowicie pod wpływem czynników patologicznych: 1. Wysycenie świadomości może ulec zmnrejszeniu różnego stop- nia, Rozróżniamy mianowicie następujące stany: a. Senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etio- logicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrz- nymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. N a oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem sen- ności. [patrz też: , rwa kulszowa, domowe sposoby na trądzik, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domowe sposoby na trądzik’

Wiadomo, ze dorosle krowy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Etiologia, patogeneza, pafizjologia i anatomia patologiczna nie wniosły dotychczas dla poznania istoty cyklofrenii niemal nic. Cho- robę tę uważa się za endogenną. Słusznie jednak podnosi Wyrsch (1955), że właśnie dzięki badaniom nad dziedzicznością okazało się, że czysto endogenne psychozy są właściwie rzadkością. Niejednokrotnie stwierdza się wpływ wyzwalający poszcze- gólne okresy cyklofrenii takich czynników, jak pokwitanie, ciąża, połóg, przekwi- tanie, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, powtarzające się zakażenia. Z faktami tego rzędu trzeba zestawić spostrzeżenia nad stanami depresji lub manii występującymi jączni na tle nieswoistym, np. w przebiegu porażenia postępującego, w miaż- dzycy mózgu itp. W kolach preformistów mówi się, że cyklofrenia jest chorobą “w wyższej mierze dziedziczną niż schizofrenia”. Na temat dzredzicznoścl wypowiadają preformiści różne zdania, między innymi” np., że mogłoby tu chodzić o liczne zawiązki dziedziczne cząstkowe (Teilanlagen), które współdziałałyby i spośród których przynajmniej jeden by dominował. W każ- dym razie fatalistyczny pogląd na groźbę dziedziczności nawet na Zachodzie wydaje się być przesadą. Na ogół przypuszcza się, że okresowość przebiegu choroby zależy od czynników. wewnątrzwydzielniczych i wegetatywnych, które są regulowane przez układ podkorowy. Istotnych przyczyn jednak nie znamy, chociaż wszystko przema- wia za tym, że muszą tu wchodzić W grę trwałe, a więc organiczne warunki wystę- powania okresowych nawrotów. Dlatego właśnie cyklofrenię omawiamy wśród pro- cesów organicznych”: Nadzieja rozwiązania zagadki, dlaczego raz pojawia się-mania -kiedy indziej znowu depresja, leży w dziedzinie biochemii, gdyż neurohistopatologia zawiodła jak dotąd całkowicie. Na pewne hipotezy można sobie pozwolić na pod- stawie wyników nowoczesnych sposobów leczenia psychefarmakologicznego. Nawet ciężką depresję endogenną można dzisiaj objawowo wyleczyć niemal błyskawicznie za pomocą leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. nialamidu. Używa się do tego dawek olbrzymich, z przewagą drogi dożylnej (500-mg ampułki firmy Pfizer). Czasem w sposób imponujący cofają się z godziny na godzinę wszystkie. objawy depresji endogennej. Sprawa jest więc natury biochemicznej. Inne znowu refleksje nasuwają się przy ocenie znanego zjawiska, że w postaci naprzemiennej. cyKlofrenii imipramina i niektóre inne leki mogą przeistoczyć momentalnie ciężką depresję w. równie ciężką manię, a więc w stan wprost przeciwny. Nie będziemy tu omawiali hipotez neurochemicznych, które wypowiadano w związku z tymi spo- strzeżeniami klinicznymi. Hipotezy te w sposób zdecydowany przesuwają sedno za- gadnienia w dziedzinę chemii mózgu, która wcześniej czy później rozwiąże zagadkę; cyklofrenii. [patrz też: , odwrócona osmoza, klimatyzacja precyzyjna, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

« Previous Entries