Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Sen mozna jednak wywolac i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sen można jednak wywołać i za pomocą bezpośredniego podrażnienia ośrodka, położonego z boku, tzw. massa intermedia. Kot np. staje się wówczas senny, jego oczy “kleją się”, źrenice zwężają się, głowa opada i zwierzę usypia siedząc; czasem układa się do snu z podwiniętymi łapkami albo na boku. Kota śpiącego w ułożeniu siedzącym trudniej jest zbudzić niż leżącego. Przy podrażnieniu wymienionego. ośrodka wyszukuje on sobie wygodniejsze ułożenie do snu. Inaczej rzecz się ma, gdy podrażnimy ośrodek adynamii w przedniej części hypothalamus ZateraZis. Niezależ- nie od dającego się wówczas stwierdzić obniżenia ciśnienia krwi, kot usypia błyska- wicznie w najbardziej niewygodnym ułożeniu, w jakim go właśnie zastanie podnieta. W pierwszym przypadku sztucznie wywołany sen zdaje się niczym istotnym nie różnić się od fizjologicznego. Można więc kota obudzić potrząsaniem lub podstawie- niem pod nos mięsa. Zbudziwszy się, pożre mięso, porusza też głową w jego kie- runku, po czym kładzie się z powrotem i śpi dalej. Łaskotanie małżowin usznych powoduje podobny odczyn jak na jawie lub we śnie prawidłowym, mianowicie ich drażnienie. Przekroczenie pewnego natężenia podniety elektrycznej sprowadza już jednak obudzenie, a nawet rozdrażnienie kota – również ciekawy przyczynek do. dwubiegunowości czynnościowej tych ośrodków. Doświadczenia te mają ogromne znaczenie i dla fizjologii, i dla patologii. Wystarczy tu zwrócić uwagę na podobień- stwo wywołanych powyższym sposobem stanów z tzw. n ark o l e p s j ą u człowieka” cierpieniem nie wyjaśnionym dotychczas pod względem etiologii i patogenezy, pole- gającym na napadowym usypianiu. Dla psychofizjologii doświadczenia te mają duże znaczenie teoretyczne, a może w przyszłości nabiorą również znaczenia praktycz- nego. Wiele argumentów przemawia za tym, że sensorium jest umiejscowione w określonych powyżej dwóch ośrodkach, tj. z boku rncssce intermediae oraz w przed- niej części bocznego podwzgórza. W pierwszym przypadku chodzi o sen fizjolo- giczny, który, jak wiadomo, nie znosi całkowicie świadomości, lecz przestawia ją na zmienioną osobowość senną, zwężając do minimum pole świadomości i zamącając jej klarowność. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, fizjoterapia, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Sen mozna jednak wywolac i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak z dalszych badań wynikało, ów mózg trzewiowy jest ściśle związany z życiem afektywnym od którego zależy poszukiwanie jadła, wydalanie i czynności płciowe. Śledząc następstwa neurohistopatologiczne opisanych zabiegów operacyjnych, można było stwierdzić uszkodzenie lub wtórne zwyrodnienie neuronów w obrębie: hippo- campus, fornix, corpora mamiUaria, przedniej części wzgórza – cingulum. Obszar ten stanowi podłoże układu, który służy głównie samozachowaniu jednostki: agresją i obrona, szukanie pożywienia i pożeranie. Z dalszych badań doświadczalnych wy- nikało, że walce o byt służy układ trójpłaszczyznowy: naj niższy i naj prostszy leży w mesencephalon, bardziej już złożony w podwzgórzu i najbardziej kompleksyjny w obszarze limbicznym. W układzie tym powstaje zawiązek orientacji, a więc i czyn- ności poznawczych (gnozji), bez których walka o byt nie byłaby możliwa. Kora czołowo-skroniowa i amygdala stanowią stację kontrolną, służącą instynktowi samo- zachowawczemu. Jej uszkodzenie prowadzi do upośledzenia zdolności przystosowaw- czych zwierzęcia, które odtąd nie zna lęku, nie walczy i nie ucieka, nie potrafi też .zdobywać pożywienia, ani dokonywać wyboru partnera seksualnego. Opisane na . wstępie doświadczenie Kluvera-Bucyego modyfikowano różnorodnie, aby dociec za- . leżności różnych czynności wegetatywno-animalnych od określonej struktury mózgo- wej. Jedni wywoływali hiperseksualizm niszcząc tylko amygdala, inni niszcząc lo- bus piriformis. Nie udało się nikomu wywołać bezpośrednio objawów płciowych drażniąc ośrodki prądem elektrycznym. U małp wywoływano wzwód prącia drażnie- niem niektórych części układu limbicznego. W każdym razie w starych strukturach mózgowia można znaleźć powiązania agresji, lęku i popędu płciowego, w czym niektórzy dopatrują się neurofizjologicznego podłoża koncepcji Freuda. 3. Osrodki wegegtatywne węchomózgowia (rhinencephalon) odgry- wają niewątpliwie doniosłą rolę w kształtowaniu świadomości. Na pojęcie kory limbicznej składają się: węchomózgowie, część czołowa i podstawna płata skronio- wego oraz pole oczodołowe. Od wielkiego tego obszaru wegetatywnego zależy praw- dopodobnie charakter, nastrój, jasność (wysycenie) świadomości również głębokość snu. Zawiłe te stosunki są przedmiotem dalszych badań. Zresztą dodać tu można, że sen nie jest bynajmniej jakąś koniecznością biolo- giczną. [więcej w: , fizjoterapia, protetyka, dentysta Kraków ]

Comments Off