Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Dzieki doswiadczeniom wykonywanym przez Penfielda

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki doświadczeniom wykonywanym przez Penfielda na operowanych chorych nie narkotyzowanych powstało doniosłe pojęcie mózgu trzewiowego(ence- phalon viscerale), które przybliżyło nas do zrozumienia mechanizmów neurofizjolo- gicznych problemu psychosomatycznego. Drażniąc bezpośrednio podwzgórze, można uzyskać wpływ na wydzielanie żołądkowe i ruchy jelit, pęcherza, macicy i jajowo- dów. Czynności te sterowane są również przez korę mózgową, mianowicie przewód pokarmowy uzależniony jest od podniet wychodzących z insula Reili i okolicznych podstawnych części kory czołowej; wydzielanie tylnego płata przysadki zależy od ko- mórek neurosekretorycznych ściany III komory, wykazano bowiem (Hild 1956 wg Jef- fersona 1961), że hormony olesytocyna i wazopresyna wytworzone przez te komórki przechodzą przez infundibulum i ulegają” tylko zmagazynowaniu w tylnym płacie przysadki; podobną rolę w stosunku do hormonów tyreo- kor tyko- i gonadotropowych odgrywają komórki okolicy tuber cinereum. Jeżeli chodzi o podtrzymywanie świadomości w stanie jawy, to najbardziej prze- konywającą hipotezę stworzył Magoun (1958), wyjaśniając zjawiska związane z opi- sanymi wyżej eksperymentami Bremera. Przecięcie pnia mózgowego na wysokości sródrnózgowta prowadzi do przerwania połączeń doprowadzających podniety za- równo z tułowia i kończyn jak i z nerwów mózgowych. Wszystkie te impulsy zmys- łowe docierają nie tylko do kory ciemieniowej, ale i do układu siatkowatego (sub- stantia reticularis) pnia mózgowego, a to za pomocą wysyłanych doń kola terali ów. Stan czuwania związany jest z rozlanym systemem projekcyjnym bodźców, które docierają ż obwodu, ale i z samego mózgu. Ta ostatnia okoliczność tłumaczy fizjolo- giczną jawę, ale i patologiczną bezsenność pochodzenia intrapsychicznego. Znale- ziono więc anatomiczne podłoże świadomości; z czego zresztą żadną miarą jeszcze nie wynika, abyśmy potrafili rozwiązać ze zrozumieniem rzeczy odwieczny problem psychofizyczny. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, psycholog Kraków, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Dzieki doswiadczeniom wykonywanym przez Penfielda

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU POMROCZNEGO (STANY POMROCZNE, CZYLI ZAMROCZENIOWE, OBNUBILATIO) Oprócz jakościowej zmiany świadomości ulega tu rozszczepieniu lub rozdwo- jeniu osobowość. Poza prawidłową osobowością, która w każdej chwili może powrócić i tylko w rzadkich przypadkach zanika na pewien czas doszczętnie, pojawia się osobowość druga. Chory czuje się kim innym, podaje się uroje- niowo za kogo innego i działaniem swoim zdradza obce sobie cechy charak- terologiczne. Wyraźniejszego obniżenia ilościowego świadomości może tu nie . być, chociaż z zasady stanom tym towarzyszy znaczne zwężenie pola świado- mości. Świadomość jest tu więc zachowana, jednakże jest przestawiona na rozszczepienną osobowość, jest jakościowo inna, związana z chorobliwie zmie- nioną osobowością. W niektórych stanach pomrocznych zachowanie się chorego może być do tego stopnia zborne, a jego związki myślowe formalnie uporządkowane, że laicy nie- kiedy nie zauważą w chorym nic uderzającego. Mówimy wówczas o zamro- czeniu jasnym (obnubilatio lucida). Gdy rozszczepienie osobowości tego typu ustąpi, pozostaje całkowita lub niemal całkowita niepamięć (amnesia) tych przeżyć. Kto nie zna zwyklej osobowości chorego, może być łatwo wprowadzony w błąd, sądząc, że ma do czynienia z właściwymi dla danego osobnika cechami charakterologicznymi. Chory może być skłonny do działań przestępczych, stąd wielkie znaczenie sądowo-psychiatryczne tych stanów. W innych językach określa się stany pomroczne jako: franc. etat crepusculaire, niem. Diimmerzu- stand, ros. sumjeriecznyje sostajanija. Ze względu na podobieństwo przeżyć do marzenia sennego, gdzie świado- mość również przestawia się na mną, rozszczeplenną osobowość, pewną część stanów wyjątkowych tego typu określa się nazwą stany paranoidalne. Pojęcia tego powinno się używać w zastosowaniu do stanów, w których oprócz zamroczenia występują pierwiastki majaczeniowe w postaci omamów wzroko- wych i innych. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, gabinet kosmetyczny, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries