Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Bardzo wiele ciezkich zaburzen psychicz-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo wiele ciężkich zaburzeń psychicz- nych może przebiegać przy prawidłowo utrzymanym toku strumienia świadomości. Uwaga może być rozproszona, może odrywać się co chwilę od myśli przewodniej, od wątku spostrzeżeń. Mimo to formalnie wątek apercepcyjny będzie utrzymany. Formalna struktura strumienia, świadomości będzie ta sama, chociaż treść świado- mości będzie bezładna. Jeżeli w danej punktochwili dokonamy przekroju strumienia świadomości, to znajdziemy w centrum pola świadomości jedną apercepcję, tj. ten punkt, na którym ześrodkowuje się w danej chwili jednokierunkowa uwaga oraz liczne percepcje, tzn. uboczne doznania, postrzeżenia, płynące zewsząd, lecz nie uświa- damiające się w danej chwili. Wrażenia zmysłowe różnorakie, wyobrażenia, uczucia, pewne dane pamięciowe i inne przeżycia składają się na percepcyjne tło przekroju strumienia świadomości. Każdemu z tych elementów treści strumienia świadomości poświęcimy w dalszych wywodach osobne rozważania, uwzględniając ich właściwości prawidłowe a potem zaburzenia, jakim podlegają. Przekrój taki jest tworem sztucznym. W istocie bowiem powstaje przez eliminację pojęcia czasu, które, jest nierozerwalnie związane z poję- ciem strumienia świadomości. Wątek apercepcyjny leży w ośrodku strumienia świa- domości. Tak jak w polu widzenia wzrokowego, tak i tutaj, im dalej od punktu lub nici najostrzejszego widzenia, tym mniej światła świadomości. Na brzegu tego pola świadomości znajdują się percepcje ledwie dostrzegalne. Ten brzeg pola świadomości, o granicy bardzo trudno uchwytnej, nosi też nazwę progu świadomości zjawiskach psychicznych tak słabo doznawanych, że się ich zupełnie nie spostrzega, mówi się, że są one pod progiem świadomości albo że są podświadome. Niektórzy mówią o tej sferze tak, jak gdyby chodziło o zjawiska nieświadome, co wydaje się niesłuszne. Ponieważ zjawiska podświadome nie podlegają bezpośredniej kontroli, a uderzają niejednokrotnie swoją tajemniczością, przeto nic dziwnego, że na ten temat powstały rozmaite, niejednokrotnie bardzo fantastyczne hipotezy i teorie. [więcej w: , odzież bhp, surówki bawełniane, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Bardzo wiele ciezkich zaburzen psychicz-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W starszym piśmiennictwie znaleźć można opisy takie, jak gdyby fazy na- przemienne, zazwyczaj bardzo słabo wyrażone jako hipomania lub hipomelan- cholia, przechodziły w siebie wzajemnie w sposób nieobliczalny. Wahania takie, to w jedną, to w drugą stronę, miałyby doprowadzić .do zatarcia się granicy między melancholią a manią. W ciężkich przypadkach tego typu mówi się nie- kiedy o mieszanych stanach maniakalno-depresyjnych, klóre pod względem ro- kowniczym miałyby być niepomyślne. Osobiście nie wierzę w istnienie takich mieszanych stanów, ponieważ w ciągu 35 lat praktyki psychiatrycznej nie udało mi się nigdy takiego przypadku spotkać. W przypadkach, które mogłyby odpo- wiadać tym opisom, chodziło zawsze i• bez wyjątku albo o ciężką histerię, albo ozjawisko schizofrenizacji okresów cyklofrenicznych. Jak w schizofrenii, tak i tutaj powikłania epigenetyczne bynaj- mniej nie dotyczą tylko swoistych zespołów z kręgu cyklofrenicznego. Szcze- gólnie częste są powikłania zespołami z kręgu schizofrenicznego. Zarówno ma- nia, jak i melancholia mogą występować na podłożu podstawowej cyklofrenii w mieszanych zespołach maniakalno-paranoidalnych lub depresyjno-paranoidal- nych, w których obraz kliniczny urozmaicony jest omamami słuchowymi, czu- ciowo-ustrojowymi i innymi, a zarazem afekt nabiera cech schizofrenicznych i osobowość ulega w swej strukturze rozluźnieniu. Jeszcze większe rozprzęże- nie struktury. osobowości widać w mieszanych zespołach maniakalno-hebefre- nicznych, występujących zwłaszcza w wieku młodzieńczym. Znane są także mi e- szane zespoły maniakalno-katatoniczne i depresyjno-katatoniczne. Na oznacze- nie takich mieszanych obrazów schizofreniczno-maniakalnych używają niektó- rzy trochę dwuznacznego skrótu schizómania, który jest o tyle niewłaściwy, że albo może oznaczać schizofrenię z nawarstwionym zespołem maniakalnym, albo też cyklofrenię “zeschizofrenizowaną”. [przypisy: , odżywki do rzęs, implanty zębów, opieka medyczna ]

Comments Off