Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zjawisk swiadomosci nie umiemy sobie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisk świadomości nie umiemy sobie nawet wyobrazić bez pod- ścieliska jaźni, tak jak o ruchu nie można mówić bez czegoś, co jestw ruchu. Już w starożytności zwrócił na to uwagę Sokrates. Przedmiot, który jest w ruchu, może jednak w innej chwili być w spoczynku. Podobnie świadomość jest zawsze funkcją jaźni, jednak można sobie pomyśleć jaźń bez tej funkcji świadomości. Można sobie pomyśleć, lecz nie można jej przeżyć, gdyż przeżycie może być tylko przeżyciem świadomym. Fizjologiczną lub patologiczną przerwę w ciągłości jaźni, tj. okres pra- widłowej lub chorobliwej utraty świadomości, wypełniamy na podstawie danych pamięciowych. Te dane pamięciowe pouczają nas po obudzeniu się z okresu nieprzy- tomności, że jaźń nasza zachowała tożsamość mimo przerwy w strumieniu świado- mości. W okresie nieprzytomności widocznie albo jaźń ta musiała trwać, albo też zachowały się trwałe warunki jej kontynuacji.
STOSUNEK ŚWIADOMOŚCI DO PAMIĘCI Bardzo ważne jest zbadanie stosunku świadomości do pamięci. Do spraw tych powrócimy jeszcze szczegółowo. Tutaj dla poznania ogólnej struktury życia psy- chicznego, trzeba podnieść pewne zagadnienia zasadnicze. Przez pamięć w psychologu rozumiemy zdolność utrwalania, przechowywania i odtwarzania naszych przeżyć psychicznych. Stąd rozróżniamy trojakie czynności (funkcje) pamięciowe: 1. Zdolność zapamiętywania. 2. Zdolność przechowywania (magazynowania) danych pamięciowych. Niekiedy mówiąc o “pamięci w ścisłym znaczeniu” (me moria sensu stricto) mamy na myśli nie tylko samą zdolność przechowywania danych pamięciowych, ale także zapasy tych danych. Rozróżnienie to ma swój sens w psychopatologii. 3. Zdolność przypominannia (reprodukcji). Mówiąc o pamięci, nie wszyscy zdają sobie sprawę z istotności rozbicia tego pojęcia na trzy grupy. Wagę tych roz- różnień ocenimy przy omawianiu zaburzeń pamięci, każda bowiem z wymienionych czynności może podlegać zaburzeniom osobno,. niezależnie od innych. [więcej w: , indywidualne kalendarze trójdzielne, integracja sensoryczna, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Zjawisk swiadomosci nie umiemy sobie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE UMIEJSCOWIENIA ŚWIADOMOŚCI W ostatnich czasach dyskutuje się gorąco sprawę lokalizacji świadomości, nie zawsze jasno precyzując zagadnienie. Rzecz prosta, mózg działa jako całość, wszystkie jego części pracują synergieżnie. Ponieważ świadomość przenika całe życie psychiczne, trudno mówić o jej umiejscowieniu. Inaczej rzecz będzie wy- glądała, gdy będziemy mówili o świadomości w znaczeniu historyczno-społecznym, a inaczej, gdy o elementarnym sensorium. To ostatnie nie wygasa u zwierząt pozba- wionych całkowicie kory mózgowej. Podobnie też u chorego, u którego wskutek rozlanego procesu zanikowego mózgu zatraciła się zupełnie świadomość w sensie historyczno-społecznym, elementarne sensorium utrzymuje się bez zmian, jak długo jest on przytomny. Nie tylko dowody kliniczne ale i doświadczalne wskazują jasno, że sensorium związane jest czynnościowo z pniem mózgowym. Hess (1949) stworzył precyzyjną metodykę doświadczalną, pozwalającą na drażnienie prądem elektrycz- nym za pomocą elektrod igiełkowych określonych punktów wewnątrz międzymóz- gowia (diencephalon) żywego zwierzęcia. W przebiegu tych doświadczeń dowiódł on, że w międzymózgowiu nie ma umiejscowienia poszczególnych czynności w postaci ognisk, jak to ma miejsce w korze mózgowej. Natomiast czynności różnych samorzą- dnych narządów ulegają w międzymózgowiu zsyntetyzowaniu w pewne zborne kolektywy czynnościowe. Drażnienie poszczególnych części międzymózgowia powo- duje w ten sposób nie ruch tej czy innej grupy mięśniowej, lecz skoordynowane czynności, np. postawę obronną kota, postawę agresywną, ruchy wymiotne, auto- matyzm lizania, ślinotok, ruchy żucia, ziajanie, lizanie, mikcję i defekację, pęd do żarcia itd. Hess przypuszcza, że wywołanym w ten sposób zespołom czynnościowym towarzyszą odpowiadające tym wyrazom pantomimicznym nastroje i popędy. Czy tak jest w rzeczy samej, kwestia jest jeszcze otwarta. Jest bowiem możliwe, że drażniąc jądra podkorowe pobudzamy tylko i wyłącznie zespoły czynnościowe ru- chowo-wegetatywne, które w prawidłowych warunkach stoją na usługach pobudzeń psychicznych korowego pochodzenia i którym zazwyczaj towarzyszą odpowiednie stany uczuciowe. [podobne: , integracja sensoryczna, kurs sep, filtry do wody ]

Comments Off

« Previous Entries