Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Nawet jednak po wielu okresach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nawet jednak po wielu okresach maniakalnych lub depresyjnych nie stwier- dza się zasadniczo podstawowych objawów zespołu psychoorganicznego. Nie ma więc pierwotnych “zaburzeń pamięci, orientacji i sprawności umysłowej w zna- czeniu otępienia. Nie ma także mowy o bezkrytycyzmie w okresach remisji, przeciwnie, chorzy często błagają o zapobieżenie nawrotom. W okresach re- misji nie stwierdzamy również chorobliwych zaburzeń życia uczuciowego, za- równo w zakresie uczuciowości niższej, jak i wyższej. Nie ma też mowy o chwiej- ności afektywnej, ani o szczególnej męczliwości, znamiennej dla organicznie chorych. Łączność afektywna i intelektualna. są bez zarzutu. Dane historyczne. Pojęcie melancholii na oznaczenie depresji znajduje się w pismach Hipokratesa jako wyraz jego poglądów humoralnych. Czarna żółć (melas cholos), za którą uważano prawdopodobnie krew żylną, uważana była za ten spośród czterech soków ustroju, od którego przewagi miałby zależeć temperament melan- choliczny. Melancholia była jednak pojęciem objawowym. W pismach Hipokratesa. jest mowa również o manii, przeważnie na oznaczenie stanów psychotycznych, prze- biegających z podnieceniem. U wielu pisarzy starożytnych spotykamy te miana, nie zav.rsze jednak v.r znaczeniu ustalonym dzisiaj. Pierwszy zwrócił uwagę na nozogra- ficzną łączność melancholil i manii Aretajos, grecki lekarz, żyjący w Rzymie za- pewne w I w. naszej ery, być może między 30 a 90 rokiem. Był on skłonny uważać dwa te stany chorobowe za wyraz jednej choroby. “Nie zawsze zresztą – powiada ort – mania jest skutkiem melancholii, gdyż często pojawia się samodzielnie, bez poprzedzającej ją melancholii”. Młodzi, jego zdaniem, skłonni są raczej do manii, starsi -do melancholii. Nowoczesne pojęcie psychozy maniakalno-depresyjnej stwo- rzyli dopiero Baillarger pod nazwą folie a. double orme w r. 1851. Falret pod nazwą la folie circulaire w r. 1854 i Kraepelin pod nazwą psychozy maniakalno-depresyj- nej w r. 1899. Kraepelin początkowo wyłączył z tej jednostki melancholię inwolu- cyjną, widząc w nlej odrębną jednostkę. Dopiero Jolly (1844-1904), a zwłaszcza G. Dreyfus w r. 1907 włączyli depresję inwolucyjną do psychozy maniakalno-depre- syjnej, na co Kraepelin nie bez zastrzeżeń wyraził zgodę. W systematyce Kraepelina psychoza maniakalno-depresyjna podniesiona została do rzędu jednostki nozologicz- nej, Nazwa cyklofrenia, wygodniejsza, bo krótka, powstała w pierwszej polowie XX wieku. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, stomatolog Warszawa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

Nawet jednak po wielu okresach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W bleulerowskim podziale psychopatii. tworzy ją pseudologia phantastica. Zalicza się tu chorobliwych: kłamców i oszustów. Odznaczają się oni przesadną bujnością fantazji przy niestałości i bezplanowości woli. Silnikiem ich działań bywa próżność, chciwość, popędy władcze, pragnienie ważności, chęć wyżycia się płciowego itd. Wczuwają się oni do tego stopnia w wyobrażone role lub stanowiska, że jakby za- pominali o ich nierzeczywistości i podejmują naj śmielsze działania wcielając w ży- cie swoją fantazję. Uczucia moralne tych typów bywają słabo rozwinięte, toteż łatwo wchodzą oni na drogę oszustwa. Aby z ,powodzeniem odgrywać rolę człowieka świa- towego, bogatego, wpływowego, ustosunkowanego, lwa salonowego, arystokraty, trzeba mieć pewne zdolności aktorskie, pewną inteligencję, bystrość umysłu, a także zdolność wprawiania się w stan dobrego samopoczucia. Przeważnie cechy te idą w parze z histeroidią. V grupa Naleźą do tej grupy postacie psychopatii opisywane w starszym piśmiennictwie. Na czele kroczy tu kraepelinowska “nerwowość” (nervositas). Jest to pojęcie tak niewyraźnie odgraniczoneod neuropatii, neurastenij, psychonerwic w ogóle i innych spraw, że najlepiej jest uznać to zbytnio spopularyzowane pojęcie za niepotrzebne. Do tejże grupy należą dalej marnotrawcy, którzy odznaczają się nieposkromioną skłonnością do trwonienia pieniędzy, do nieliczenia się z groszem, do robienia dłu- gów, mimo że są to ludzie inteligentni. Następnie tutaj wymienia się psychopatów typu koczowniczego, którzy nigdzie nie mogą usiedzieć na miejscu, gnani popędem wędrowczym. Jest to niewątpliwie cecha, którą można spotkać nawet w prawidło- wych warunkach, np. u ludów koczowniczych. O psychopatii tego typu można by mówić tylko w przypadkach, gdzie skłonności te występują jako cecha pierwotna. Wtórnie bowiem może dochodzić przy wielu .sprawach do przemieszczania się z miej- sca na miejsce. Cykleidzi i histeroidzi mogą również przejawiać tego rodzaju zami- łowania, popychani do wędrówek przedsiębiorczością lub żądzą przygód. Także typy sensytywne mogą się przenosić z miejsca na miejsce, gdyż łatwo zniechęcają się doznawanymi wszędzie przykrościami. Tutaj wreszcie należą typy kłótliwe ze skłonnościami pieniaczymi (pseudokwerulanci). Stoją oni pośrodku między zwykłymi ludźmi, którzy lubią zaw- sze na swoim postawić, a paranoikami typu pieniaczego (paranoia qu.erulatoria). Odgraniczyć ten typ w kierunku przeciętności jest trudno. [przypisy: , kosmetyki organiczne, artykuły fryzjerskie, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off