Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

POJECIE JAZNI Z kolei rozwazac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE JAŹNI Z kolei rozważać musimy pojęcie tzw. jaź n i. Psvchika musi być zawsze “czyjaś”. Mówimy: ja czuję, ja spostrzegam, ja wyobrażam sobie, ja pamiętam, ja mam świa- domość, ja straciłem i odzyskałem świadomość, ja pragnę i chcę, ja kocham. Od tego źródłosłowu “ja” utworzono rzeczownik jaźń. Pojęcie to oznacza tyle co podmiot przeżywanych zjawisk psychicznych. Jaźń jest podmiotowym podścieliskiem wszyst- kich faktów i dyspozycji psychicznych. Posiada ona pewne znamienne cechy, według których można dokonać jej opisu. Jaźń jest naj doskonalszą jednostką, jaką znamy w przyrodzie: ani faktycznie, ani myślowo nie da się jej podzielić. Nie podlega ona też żadnym wahaniom intenśywności. Czy przeżywam burzliwe fakty psychiczne, czy świadomość moja zaledwie tli się, zawsze cała moja psychika ześrodkowana jest okolo mojego “ja”, które wszystko to podmiotowo przeżywa. Waha się natężenie świadomości, zmienia się w swej intensywności treść przeżyć psychicznych, ale na dnie tych niestałych, zmiennych różnorodnych elementów odnaleźć można zawsze jedno i to samo “ja”, ilościowo zawsze całkowite ani silniejsze, ani słabsze, nie dające się, wzmóc lub osłabić nawet myślowo. Ta niepodzielna i nie podlegająca wahaniom natężenia jaźń posiada swoją trwa- łość w czasie. Ciągłość jej tożsamości od zarania jednostkowego bytu opiera się na danych pamięciowych. Czujemy się identyczni z sobą głównie dzięki pamięciowemu zjawisku ciągłości jaźni. Nieustająca przemiana materii doprowadza wszak do doszczętnej wymiany wszystkich elementów ustroju żywego, prawdopodobnie wie- lokrotnie od urodzenia do śmierci osobnika; zmieniają się też do niepoznaki kształty ciała, zmienia się psychika, zmieniają się stosunkowo najtrwalsze jej formy, jak osobowość, charakter, temperament, ale wśród tych przemian pozostaje podmiotowa trwałość, ciągłość i tożsamość naszej jaźni. Te fakty, powszechnie znane z doświad- czenia wszystkich ludzi, wykorzystywane były przez niektórych filozofów jako argu- menty w obronie metafizycznego pojęcia duszy. Tego rodzaju nienaukowe koncepcje nie przyczyniają się w niczym do wytłumaczenia przyczyn opisanych powyżej fak- tów, albo też stają się źródłem zamętu. [więcej w: , protetyka, Karmy dla psów, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

POJECIE JAZNI Z kolei rozwazac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

E. i M. Bleuler (1943) wyrzekają się wszelkich usiłowań zasadniczego podziału i dążą do dostarczenia możliwie wyczerpującego opisu najczęściej spotykanych ty- pów. Opisy te pogrupowane są według pewnych, zasad klasyfikacyjnych, które są jakby eklektyczne. Jest tu mianowicie sześć grup. I grupa Typy najczęściej rozróżniane w praktyce przez lekarzy: Pobudliwi reagują ostro i przesadnie na podniety zewnętrzne czy to krót- kotrwałymi napadami wściekłości, czy też rozpaczą ze skłonnością do zamachów samobójczych, z lękiem lub ze stanami oslupienia. W czasie napadu brak jest głęb- szej rozwagi. U niektórych dochodzi nawet jakby do zamroczenia. Często nie mogą sobie potem przypomnieć swoich przeżyć. Najczęstszą przyczyną tych odczynów bywa zazdrość i alkohol. Niesfali wyróżniają się nietrwałością czynności uczuciowych i w związku z tym przesadną zależnością woli od chwilowych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Wielu z nich wchodzi z lekkomyślnością na drogę przestępstwa. Temperament ich może wykazywać całą skalę różnic, od żywej pobudliwości aż do apatii. Żądni ważności są próżni, pragną wydawać się czymś więcej, niż naprawdę. są. Osiągają to ekscentrycznym zachowaniem, natarczywością, przesadą, symulacją, objawami konwersyjnymi, chełpliwością. Podpadają oni pod pojęcie histeroidii, można też widzieć w nich podloże dla pseudotoqui phantastica. Często bije od nich duża sila sugestii, co idzie na rękę ich popędom władczym. Sensytywni są często niepewni siebie. Błahe, wydarzenia odczuwają łatwo jako chęć upokorzenia ich i upośledzenia w ich prawach życiowych, co podrywa ich zaufanie do samych siebie. “Sensytywny charakter” znamionuje się samoświa- domą ambicją przy miękkich, skrupulatnych, delikatnych, uraźliwych cechach oso- bowości, a więc jakby połączeniem cech stenicznych z astenicznymi. Aktywność tych ludzi nie może się rozwinąć wskutek niepewności siebie i hiperkrytycyzmu. Zewnętrzne przeciwności rzadko doprowadzają do wyładowania, natomiast zwięk- szają wewnętrzne napięcia i powodują przesadnie odczuwaną przykrość. Uczuciowo chłodni nie posiadają trwalszej i głębszej więzi afektywnej z otoczeniem. Już jako dzieci zwracaj a uwagę tym, że nie wyróżniają uczuciowo ludzi, którym dużo zawdzięczają i każdej chwili mogą się od nich odwrócić, gdy od kogo innego spodziewają się korzyści. Tak samo niewdzięczni bywają i później. Nie mają oni zmysłu dla tradycji, dla trwałości przyjaźni, dla więzi społecznej, nie przeżywają uczuć wdzięczności, przywiązania, wierności, tęsknoty, nostalgii. W sto- sunkach miłosnych bywają tak samo wyrachowani, niezdolni do poświęcenia lub jakichś trwalszych i głębszych uczuć. [patrz też: , Karmy dla psów, Stomatolog Kraków, trener personalny ]

Comments Off