Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Obraz kliniczny. Przebieg. Choroba rozpoczyna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obraz kliniczny. Przebieg. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj póź- niej niż schizofrenia. Więcej niż połowa przypadków rozpoczyna się przed 30 r. ż., jedna czwarta przypadków po 40 roku. Ale nawet w podeszłym wieku, po 60 roku, może wyjątkowo wystąpić pierwsza faza o cechach swoistych. Początek, bywa ostry. Zarówno okres depresyjny, jak i maniakalny, rozpoczyna się naj- t częściej nagle, po prostu z dnia na dzień, aby w ciągu krótkiego czasu osiągnąć najwyższe nasilenie. Często jednak początek bywa wolniejszy. Melancholia może rozpocząć się tylko złym samopoczuciem, bezsennością, nieokreślonymi Iękami, zanikiem napędu psychoruchowego, wszystko to wśród głębokiego poczucia cho- roby: Pogarszanie się tego stanu może trwać tygodnie i miesiące. Chory prag- nie się leczyć i swoimi skargami hipochondrycznymi często wprowadza w błąd nawet wytrawnych internistów. Także stan maniakalny nie musi się rozpoczy- nać tak nagle. Bardzo często pełny obraz kliniczny manii poprzedzony bywa przez krótszy lub dłuższy okres hipomaniakalny. W rozpoznawczo pewnych przypadkach poszczególne okresy trwają długo. U młodych ludzi melancholia trwa przeciętnie 5-6 miesięcy, u starszych osób 9 do kilkunastu miesięcy, często jeszcze dłuźej. Znacznie krótsze okresy nie 5ą jednak bynajmniej rzadkością. Stany maniakalne bywają znacznie krótsze, zwłaszcza w wieku młodzieńczym, ale i tutaj zdarzają się okresy wielomiesięcz- nego trwania. Okresy remisji bywają w ciężkich przypadkach krótkotrwałe, lecz czasem trwają w ciągu wielu lat. Pod względem przebiegu są więc rozliczne możliwości. W pewnych przy-padkach może się skończyć na jednorazowym krót- kim okresie melancholii lub manii. W innych przypadkach przebieg jest wy- bitnie przewlekły, tak że cale życie jest wypełnione niezliczonymi nawrotami. Większość przypadków tej choroby mieści się, pośrodku tych skrajnych możli- wości. Wśród dużej liczby chorych z okresu przedwojennego (Lange-Bostrorn) znaleziono 14% przypadków o przewlekłym przebiegu, 12% z jednorazowym okresem, a 17% (z odliczeniem przypadków wybitnie przewlekłych) takich, gdzie w życiu było więcej niż 3 okresy. [patrz też: , firma sprzątająca, Bielizna nocna damska, kosmetyki naturalne ]

Comments Off