Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Obowiazkiem psychologii naukowej jest dostarczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obowiązkiem psychologii naukowej jest dostarczyć wiernego opisu zjawiska i szukać jego wytłumaczenia. Jednostkowość i ciągłość jaźni są to fakty doświadczenia, same przez się niczego nie dowodzące, przeciwnie, właśnie fakty te same wymagają naukowego wyjaśnienia, na równi zresztą z wielu jeszcze niedocieczonymi przez naukę zagadkami przyrody. W związku z powyższym podnieść trzeba, że w psychopatologii nie znamy takich stanów, w których by jaźń uległa rozpadowi czy rozszczepieniu. W języku potocz- nym nienaukowym, literackim spotkać można często określenia w rodzaju “rozszcze- pienie” lub “rozdwojenie jaźni”. Popularne te określenia są błędne. Jak zobaczymy poniżej, wolno mówić tylko o rozszczepieniu osobowości. W stanach określanych tym mianem sama jaźń jako taka nie ulega rozszczepieniu. W psychice chorego powstać może nawet kilka osobowości, wszystkie one jednakże przeżywane są przez jedno i to samo “ja”. W stanach zamroczeni owych, wśród ciężkich zabu- rzeń jakościowych świadomości, może dojść do wytworzenia się innej osobowości chorego. Przemijające te stany osłonięte bywają przeważnie zupełną lub niemal zupełną niepamięcią. Jeżeli zachowują się jednak z tego okresu jakieś wysepki pa- mięciowe, to wspomnienia chorego wiążą się zawsze z własną, nienaruszoną i idęn- tyczną jaźnią. Nie jaźń w tych stanach ulega rozszczepieniu, lecz osobowość. Wszel- kie inne twierdzenia na ten temat bywają wymysłem literatów. Zachodzi daleko posunięta, rzec by można integralna równoległość między jed- nostkowością “jażni a jednokierunkowością uwagi. Znamionujące uwagę poczucie zwracania się ku przedmiotowi poznania jest w rzeczy samej zwracaniem się przed- miotu, tj. jaźni. W tym sensie można powiedzieć, że uwaga jest funkcją jaźni. Na to ażeby uwagą można było śledzić równocześnie dwa lub kilka przedmiotów, trzeba by posiadać dwie lub kilka jaźni. Przypadek taki nie jest znany w nauce. Podobnie integralna współzależność zachodzi – przynajmniej fenomenologicznie, “zjawiskowo” tzn. o tyle, o ile wiadomo z analizy samych świadomych przeżyć – między jaźnią a świadomością. [podobne: , kosmetyki organiczne, olejek arganowy, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Obowiazkiem psychologii naukowej jest dostarczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Sen można jednak wywołać i za pomocą bezpośredniego podrażnienia ośrodka, położonego z boku, tzw. massa intermedia. Kot np. staje się wówczas senny, jego oczy “kleją się”, źrenice zwężają się, głowa opada i zwierzę usypia siedząc; czasem układa się do snu z podwiniętymi łapkami albo na boku. Kota śpiącego w ułożeniu siedzącym trudniej jest zbudzić niż leżącego. Przy podrażnieniu wymienionego. ośrodka wyszukuje on sobie wygodniejsze ułożenie do snu. Inaczej rzecz się ma, gdy podrażnimy ośrodek adynamii w przedniej części hypothalamus ZateraZis. Niezależ- nie od dającego się wówczas stwierdzić obniżenia ciśnienia krwi, kot usypia błyska- wicznie w najbardziej niewygodnym ułożeniu, w jakim go właśnie zastanie podnieta. W pierwszym przypadku sztucznie wywołany sen zdaje się niczym istotnym nie różnić się od fizjologicznego. Można więc kota obudzić potrząsaniem lub podstawie- niem pod nos mięsa. Zbudziwszy się, pożre mięso, porusza też głową w jego kie- runku, po czym kładzie się z powrotem i śpi dalej. Łaskotanie małżowin usznych powoduje podobny odczyn jak na jawie lub we śnie prawidłowym, mianowicie ich drażnienie. Przekroczenie pewnego natężenia podniety elektrycznej sprowadza już jednak obudzenie, a nawet rozdrażnienie kota – również ciekawy przyczynek do. dwubiegunowości czynnościowej tych ośrodków. Doświadczenia te mają ogromne znaczenie i dla fizjologii, i dla patologii. Wystarczy tu zwrócić uwagę na podobień- stwo wywołanych powyższym sposobem stanów z tzw. n ark o l e p s j ą u człowieka” cierpieniem nie wyjaśnionym dotychczas pod względem etiologii i patogenezy, pole- gającym na napadowym usypianiu. Dla psychofizjologii doświadczenia te mają duże znaczenie teoretyczne, a może w przyszłości nabiorą również znaczenia praktycz- nego. Wiele argumentów przemawia za tym, że sensorium jest umiejscowione w określonych powyżej dwóch ośrodkach, tj. z boku rncssce intermediae oraz w przed- niej części bocznego podwzgórza. W pierwszym przypadku chodzi o sen fizjolo- giczny, który, jak wiadomo, nie znosi całkowicie świadomości, lecz przestawia ją na zmienioną osobowość senną, zwężając do minimum pole świadomości i zamącając jej klarowność. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, fizjoterapia, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

« Previous Entries