Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odczyny obronne i napastnicze wywołuje się przez drażnienie przedniego podwzgórza. Można je jednak wywołać i z innych okolic, co prawda silniejszymi i dłużej trwającymi podnietami. Zna- mienną jest rzeczą, że nawet naj silniejszy odczyn ustępuje błyskawicznie z chwilą przerwania podniety elektrycznej i kot zachowuje się jakby nigdy nic nie zaszło. Tylko po szczególnie silnych wyładowaniach afektywnych (jeśli rzeczywiście chodzi tu o afekt, a nie tylko o wyładowanie ruchowe) widuje się przez pewien czas wzmo- żoną drażliwość kota. Bardziej ku tyłowi od ośrodka odczynów obronnych leży miejsce, którego podraż- nienie wywołuje pęd do gryzienia i żarcia. Zwierzę pije wówczas chciwie mleko lub zżera mięso, a nawet usiłuje czynić to z przedmiotami niejadalnymi, np. z kluczem lub laską. Odczyn ten występuje po dłuższym okresie utajenia niż odczyny obronne. Ponieważ wyraża się on częstokroć łapczywym piciem mleka, Hess przypuszcza, że dochodzi on do głosu wskutek wywołania uczucia pragnienia. Nie tylko więc. pod- korowy mechanizm ruchowy wyzwalamy tą drogą, ale i psychiczny składnik całoś- ciowego zespołu. Za udziałem sensorium w tym zespole przemawia okoliczność, że zwierzę orientuje się według wskazówek wzrokowych. Wiemy zresztą, że do odży- wiania się kora mózgowa w ogóle nie jest potrzebna, jeśli zwierzęciu odkorowa- nemu jedzenie podsunie się pod nozdrza. Jeszcze bardziej ku tyłowi podwzgórza znajdują się ośrodki, których podrażnie- nie sprowadza niepokój ruchowy zwierzęcia, a nawet. niepowstrzymany pęd do ucieczki, jak gdyby chodziło o lęk. Taki sam wynik uzyskano z drażnienia istoty szarej okolicy tectum lub praetectum. Jeżeli ośrodek ten drażnimy wieloktronie lub kilka razy, ale silniejszymi podnietami, to odczyny zwierzęcia słabną, staje się ono senne lub nawet nieraz usypia. Kontrast niepokoju ruchowego i senności jest tu tak uderzający, że Hess dopatruje się w tym zjawisku analogii ze znanym z fizjologfi narządu wzrokowego zjawiskiem ujemnego powidoku. W tym przypadku trudno zaprzeczyć, że w grze jest sensorium zwierzęcia, ulegające uśpieniu. Przeciwstawny temu stanowi niepokój ruchowybyłby natury psychoruchowej. [więcej w: , olejek arganowy do włosów, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Odczyny obronne i napastnicze wywoluje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanie snu fizjologicznego są więc możliwe przeżycia psychiczne. W drugim przypadku chodzi prawdopodobnie o nagłą utratę świadomości, a więc O stan zbliżony raczej .do śpiączki patologicznej. Na podstawie doświadczeń Hessa można przeto dojść do wniosku, że ogniska (faei) międzymózgowia rozporządzają zespołami czynnościowymi natury zarówno wegetatywnej, i ruchowej, jak i psychicznej. W niektórych z opisanych odczynów, co prawda, nie mamy ostatecznego dowodu, że składnik psychiczny jest sprzężony ze składnikami ruchowo-wegetatyurnymi. Mogłoby mianowicie chodzić tylko o zespół wegetatywno-ruchowy, wyrażający zazwyczaj dany afekt lub inny stan świadomości, lecz w danym przy..padku tego składnika psychicznego pozbawiony. Opisany powyżej odczyn obronny lub napastniczy kota mógłby być tylko zespołem ruchowo-wegeta- tywnym. Kot by chciał być tego zdania, mógłby powołać się na fakt, że tuż po odstawieniu podniety elektrycznej następuje zupełne uspokojenie kota i że trudno. przypuścić, aby uczucie lęku czy gniewu mogło tak błyskawicznie przeminąć. Zapa- trywanie to może być słuszne, dlatego rzecz wymaga dalszych jeszcze badań doświad- czalnych i rozważań teoretycznych. Inaczej rzecz się jednak ma, gdy chodzi o sensorium. Niewątpliwie znaleziono jego ośrodek, umiejscowiony w międzymózgowiu. Psychofizjologiczrie wnioski wysnute z przedstawionych powyżej doświadczeń harmonizują w zupełności z podanym po- przednio opisem struktury życia psychicznego. Doświadczeń czynionych na zwierzę- tach nie można oczywiście bezkrytycznie przenosić na człowieka. Jednakże z punktu widzenia ewolucji życia psychicznego elementarna struktura musi wykazywać ana- logię. Analogia leży w koncentrycznej budowie strumienia świadomości. Zagaszenie sensorium znosi możliwość życia psychicznego skoordynowanego, mianowicie na jawie, chyba że zmieniona jakościowo świadomość trwa nadal w marzeniu sennym lub w formie patologicznej. [przypisy: , psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries