Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kurs sep’

Obowiazkiem psychologii naukowej jest dostarczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obowiązkiem psychologii naukowej jest dostarczyć wiernego opisu zjawiska i szukać jego wytłumaczenia. Jednostkowość i ciągłość jaźni są to fakty doświadczenia, same przez się niczego nie dowodzące, przeciwnie, właśnie fakty te same wymagają naukowego wyjaśnienia, na równi zresztą z wielu jeszcze niedocieczonymi przez naukę zagadkami przyrody. W związku z powyższym podnieść trzeba, że w psychopatologii nie znamy takich stanów, w których by jaźń uległa rozpadowi czy rozszczepieniu. W języku potocz- nym nienaukowym, literackim spotkać można często określenia w rodzaju “rozszcze- pienie” lub “rozdwojenie jaźni”. Popularne te określenia są błędne. Jak zobaczymy poniżej, wolno mówić tylko o rozszczepieniu osobowości. W stanach określanych tym mianem sama jaźń jako taka nie ulega rozszczepieniu. W psychice chorego powstać może nawet kilka osobowości, wszystkie one jednakże przeżywane są przez jedno i to samo “ja”. W stanach zamroczeni owych, wśród ciężkich zabu- rzeń jakościowych świadomości, może dojść do wytworzenia się innej osobowości chorego. Przemijające te stany osłonięte bywają przeważnie zupełną lub niemal zupełną niepamięcią. Jeżeli zachowują się jednak z tego okresu jakieś wysepki pa- mięciowe, to wspomnienia chorego wiążą się zawsze z własną, nienaruszoną i idęn- tyczną jaźnią. Nie jaźń w tych stanach ulega rozszczepieniu, lecz osobowość. Wszel- kie inne twierdzenia na ten temat bywają wymysłem literatów. Zachodzi daleko posunięta, rzec by można integralna równoległość między jed- nostkowością “jażni a jednokierunkowością uwagi. Znamionujące uwagę poczucie zwracania się ku przedmiotowi poznania jest w rzeczy samej zwracaniem się przed- miotu, tj. jaźni. W tym sensie można powiedzieć, że uwaga jest funkcją jaźni. Na to ażeby uwagą można było śledzić równocześnie dwa lub kilka przedmiotów, trzeba by posiadać dwie lub kilka jaźni. Przypadek taki nie jest znany w nauce. Podobnie integralna współzależność zachodzi – przynajmniej fenomenologicznie, “zjawiskowo” tzn. o tyle, o ile wiadomo z analizy samych świadomych przeżyć – między jaźnią a świadomością. [podobne: , kosmetyki organiczne, olejek arganowy, kurs sep ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Obowiazkiem psychologii naukowej jest dostarczyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE UMIEJSCOWIENIA ŚWIADOMOŚCI W ostatnich czasach dyskutuje się gorąco sprawę lokalizacji świadomości, nie zawsze jasno precyzując zagadnienie. Rzecz prosta, mózg działa jako całość, wszystkie jego części pracują synergieżnie. Ponieważ świadomość przenika całe życie psychiczne, trudno mówić o jej umiejscowieniu. Inaczej rzecz będzie wy- glądała, gdy będziemy mówili o świadomości w znaczeniu historyczno-społecznym, a inaczej, gdy o elementarnym sensorium. To ostatnie nie wygasa u zwierząt pozba- wionych całkowicie kory mózgowej. Podobnie też u chorego, u którego wskutek rozlanego procesu zanikowego mózgu zatraciła się zupełnie świadomość w sensie historyczno-społecznym, elementarne sensorium utrzymuje się bez zmian, jak długo jest on przytomny. Nie tylko dowody kliniczne ale i doświadczalne wskazują jasno, że sensorium związane jest czynnościowo z pniem mózgowym. Hess (1949) stworzył precyzyjną metodykę doświadczalną, pozwalającą na drażnienie prądem elektrycz- nym za pomocą elektrod igiełkowych określonych punktów wewnątrz międzymóz- gowia (diencephalon) żywego zwierzęcia. W przebiegu tych doświadczeń dowiódł on, że w międzymózgowiu nie ma umiejscowienia poszczególnych czynności w postaci ognisk, jak to ma miejsce w korze mózgowej. Natomiast czynności różnych samorzą- dnych narządów ulegają w międzymózgowiu zsyntetyzowaniu w pewne zborne kolektywy czynnościowe. Drażnienie poszczególnych części międzymózgowia powo- duje w ten sposób nie ruch tej czy innej grupy mięśniowej, lecz skoordynowane czynności, np. postawę obronną kota, postawę agresywną, ruchy wymiotne, auto- matyzm lizania, ślinotok, ruchy żucia, ziajanie, lizanie, mikcję i defekację, pęd do żarcia itd. Hess przypuszcza, że wywołanym w ten sposób zespołom czynnościowym towarzyszą odpowiadające tym wyrazom pantomimicznym nastroje i popędy. Czy tak jest w rzeczy samej, kwestia jest jeszcze otwarta. Jest bowiem możliwe, że drażniąc jądra podkorowe pobudzamy tylko i wyłącznie zespoły czynnościowe ru- chowo-wegetatywne, które w prawidłowych warunkach stoją na usługach pobudzeń psychicznych korowego pochodzenia i którym zazwyczaj towarzyszą odpowiednie stany uczuciowe. [podobne: , integracja sensoryczna, kurs sep, filtry do wody ]

Comments Off