Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W jakim wieku rozpoczuna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W jakim wieku rozpoczuna się choroba i pierwsza hospitalicja? Wiadomo, że cyklofrenia w latach dziecięcych jest rzadkością: W każ- dym razie rzadko się ją rozpoznaje. Lange uważa, że razy depresyjne w dziecięctwie późniejszych cyklofreników kryją się częstokroć pod postacią nieokreślonych niedo- magań cielesnych lub stanów znużenia, podobnie jak faz maniakalnych szukać trzeba wśród dziecięcych skłonności do kradzieży, wybryków lub krnąbrności. Przeważnie sprawa zaczyna się przed 30 r. ż., tylko w 1/6 przypadków przed 20. Po czterdziestce choroba zaczyna się w 1/4 przypadków. W omawianym materiale wystąpienie pierw- szej fazy maniakalno-depresyjnej miało miejsce: między O a 10 rokiem w 2 przypadkach = 1,4% między 11 a 20 rokiem w 15 przypadkach = 10,3% między 21 a 30 rokiem w 35 przypadkach = 23% między 31 a 40 rokiem w 39 przypadkach = 26,7% między 41 a 50 rokiem w 38 przypadkach = 26 % między 51 a 60 rokiem w 15 przypadkach = 10,3% między 61 a 70 rokiem w 2 przypadkach = 1,4% Z zestawienia tego widać, że: 1) w 3/4 przypadków choroba występuje po raz pierwszy między 20 a 50 r. ż.; 2) postacie cyrkularne występują znacznie częściej przed 20 rokiem niż powrotne depresje i powrotne manie. Początek choroby przed 20 r. Ż. każe więc oczekiwać z wysokim prawdopodobieństwem przebiegu cyrkularnego ; 3) jednorazowe depresje nie zaczynają się nigdy przed 30 rokiem. Depresje wcześ- niejsze każą więc oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem periodycznego przebiegu w przyszłości chorego; 4) pierwsze zachorowanie i pierwsza hospitalizacja nie zbiegają się ze sobą w cza- sie, przeciętnie hospitalizacja następuje w 10 lat po zachorowaniu. Czy można rokować o przyszłym przebiegu na podstawie jakości pierwszej fazy? M. Mtiller (1949) ustalił zasadę, że jeżeli pierwsza faza jest manią, to z uwagi na rzadkość jednorazowych manii należy się spodziewać w przyszłości nawrotów. Jeżeli pierwsza faza była depresją, to może już nie być nawrotów. Kinkelin w swoim materiale miała 125 przypadków depresji i 21 manii jako pierwszej fazy. Wnioski jej brzmi a jak następuje: 1) jeżeli cyklofrenia zaczyna się od manii, to 30% prawdopodobieństwa przema- wia za przebiegiem okresowo maniakalnym, a 70% za przebiegiem naprzemiennym; 2) jeżeli sprawa zaczyna się od depresji, to 50-60% prawdopodobieństwa prze- mawia za depresją powrotną, 30% za przebiegiem naprzemiennym, a ok. 15% za możliwością jednorazowego zachorowania. Początek maniakalny daje więc gorsze rokowanie niż depresyjny. [więcej w: , badania psychologiczne, logopeda warszawa, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

W jakim wieku rozpoczuna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki osiągnięciom ostatniej doby leczenie stanów depresji endogennej stoi coraz wyżej. Liczba leków narosła i narasta, wybór między nimi wymaga znajomości diagnostyki w szczególnym stopniu. Upraszczając zawiłą rzeczywistość kliniczną, można podzielić przypadki depresji na przebiegające z pobudzeniem, niepokojem, lękiem i bezsennością oraz na typy, w których przeważa apatia, zanik energii i sa- morzutności. W tej drugiej grupie można stosować czyste przetwory tymoleptyczne, jak imipramina albo nialamid. W przypadkach pierwszej grupy pobudzające wła- ściwości tofranilu mogą w pierwszej fazie leczenia raczej zwiększyć niepokój, lęk i bezsenność. Dlatego dodaje się do tofranilu inny lek o własnościach sedatywnych i nasennych, np. Iewomeprornazynę (nozinan). Jest też kombinacja chemiczna tofra- nflu z nozinanem surmontil firmy Specia. Pod względem szybkości efektu i wła- sności przeciwlękowych (anxiolysis) najbardziej się dzisiaj ceni amitryptylinę, która jest w sprzedaży pod różnymi nazwami (laroxyl, elavil, tryptizol, saroten, czeski prothiaden). Podmiotowa tolerancja tej grupy leków i ich nikła toksyczność sprawiają, że coraz więcej chorych przerywa sobie zbliżający się nawrót depresji jednym z nich. W warunkach oddziału zamkniętego zaczynamy w ciężkich stanach od sejsmoterapii, aby po kilku zabiegach przejść na dawki podtrzymujące amitry- ptyliny. Jeżeli wstrząsy elektryczne są przeciwwskazane, rozpoczynamy od amitryp- tyliny, która czasem już nazajutrz lub po paru dniach przełamuje niepokój i po- prawia samopoczucie. Wstrząsy elektryczne pozwalają jednak uniknąć większych dawek leków tymoleptycznych, niezbędnych przy zapocgątkowaniu leczenia psyche- farmakologicznego. [więcej w: , prawo medyczne, surówki bawełniane, logopeda warszawa ]

Comments Off