Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Spostrzezenie, które zawiera przekonanie umiejscawiajace

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spostrzeżenie, które zawiera przekonanie umiejscawiające dany przedmiot w poprzednim czasie, nazywamy rozpoznaniem przedmiotu. Szczegóły tego procesu, warunki jego sprawności, a zwłaszcza zachodzące tutaj odchylenia od normy, wszystko to będzie przedmiotem osobnych rozważań w dalszym ciągu. Tutaj warto tylko zwrócić uwagę na fakt, że większość wymienionych ele- mentów tego procesu rozgrywa się pod progiem świadomości. Tylko właśnie dzięki owemu “przekonaniu umiejscawiającemu w poprzednim czasie” utożsamia się, to co aktualnie jest w naszym strumieniu świadomości, z tym, co kiedyś było. Dlatego już w warunkach prawidłowych bywają rozmaite stopnie pewności tych przekonań albo nawet przypomnienia bywają mylne. W psychopatologii, jak zobaczymy, “przeko- nania umiejscawiające w poprzednim czasie” które stanowią podstawowy składnik przypomnienia i rozpoznania, mogą się oderwać od podstaw rzeczywistości i chodzić samopas, wprowadzając chorego w błąd, jako objaw błędnych wspomnień, tzw. z francuska deja vu, deja vecu. Z analizy tych wszystkich zjawisk widzimy więc, że to, co najistotniejsze w pro- cesie pamięciowym, a więc sam sposób zapadnięcia Świadomego przeżycia pod próg świadomości, istota zjawiska trwania śladu pamięciowego i wreszcie proceder jego ponownego uświadomienia – rozgrywa się w dziedzinie podświadomych automatyz- mów, a więc z dala od strumienia świadomości. Przechowywane pod progiem świa- domości dane pamięciowe były bez reszty w swoim czasie zjawiskami świadomymi, a te z kolei powstały z oddziaływania środowiska, jako odzwierciedlenia otaczającej nasz przedmiot rzeczywistości. Dlatego można powiedzieć, że sensorium jest zacząt- kiem pamięci i odwrotnie, że pamięć jest dalszym ciągiem strumienia świadomości. Świadomość przeistacza się więc w pamięć, a pamięć z kolei może się przeistoczyć w świadomość. Ma to pewne znaczenie teoretyczne w rozważaniach nad tzw. proble- mem psychofizycznym, tzn. nad stosunkiem psychiki do procesów somatycznych. [hasła pokrewne: , dentysta Kraków, stomatologia Kraków, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Spostrzezenie, które zawiera przekonanie umiejscawiajace

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Między psychopatami typu pieniaczego i obłędem pieniaczym jest zasadnicza róż- nica. Pierwsi wprawdzie błędnie tłumaczą sobie wydarzenia rzeczywistości, jed- nakże nie ma u nich urojeń, gdyż poszczególna sprawa może się zakończyć. Chodzi tu raczej o natury pieniacze, które z błahych przyczyn szukają zwady. Tempera- ment ten przypomina zaciekłość pieniaczą, lecz nie jest tym samym. Jeśli psycho- pata ten stwierdzi bezcelowość dalszego prowadz,enia sprawy albo zagrażające ,mu niebezpieczeństwo, z zasady porzuca sprawę. Kłótliwość Jego sprawia, ze wkrotce popada z kim innym w zatarg na innym tle. Psychopaci pieniacze mają silne samo- poczucie, przeświadczenie o słuszności własnej sprawy oraz niesłuszności sprawy przeciwnika i wkładają w spór zbyt dużo uczucia, wskutek czego zatracają poczu- cie obiektywizmu. Wszystko, co przeciwstawia się ich roszczeniom, odczuwają jako złośliwość lub osobistą obrazę. Widnokrąg ich umysłu bywa wąski. Pod wpływem afektu dane pamięciowe ulegają katatymicznemu zniekształceniu. Pochłonięci usta- wicznymi zatargami ludzie ci zaniedbują swój zawód i ponoszą więcej strat, niż by zdołali wyprocesować korzyści. Przesadzenie ich w inne środowisko z zasady działa uspokajająco. Z przyczyn zewnętrznych częściej chodzi tu o mężczyzn niż o kobiety. Kobiety z takimi właściwościami charakterologicznymi raczej wyżywają się na ło- nie rodziny. Kraepelin mówiąc o różnicy między paranoia querulatoria i psychopa- thia pseudoquerulatoria używa porównania z hipochondrią i nerwicą pourazową: hipochondryk- odkrywa w sobie co chwilę nowe oznaki chorobowe, chory na ner- wicę ńastawiony jest przez uraz w jednym kierunku i to stanowi jego chorobę. VI grupa Należą do niej zboczenia płciowe, które dokładniej omawialiśmy wśród zagad- nień psychopatologii ogólnej. Przedstawiona powyżej klasyfikacja E. i M. Bleulera budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim łatwo zauważyć, że poszczególne typy zachodzą na siebie wza- jemnie. Dalej, sprawdzian klasyfikacyjny jest wysoce niejednolity, raz psycholo- giczno-opisowy w duchu Kraepelina, to znowu kliniczno-pretormistyczny w duchu Kretschmera, to wreszcie czysto kliniczny. Następnie, typów tych jest zbyt dużo. Wielość typów wynika z eklektycyzmu, ale utrudnia mimo dążności do wyczerpa- nia. wszystkich możliwości zaklasyfikowanie konkretnego przypadku. Wreszcie, w układzie bleulerowskim brak wszelkiej dążności do oparcia się na neurofizjologu. Mimo tych braków i błędów układ ten powinno się znać, gdyż przedstawione typy tkwią mocno w umysłach lekarzy, są przez nich w codziennej pracy używane i znaj- dują odbicie w piśmiennictwie całego świata, z tymi lub innym odmianami. [podobne: , oczyszczanie organizmu, wkładki sfp, powiększanie piersi ]

Comments Off