Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Etiologia, patogeneza, pafizjologia i anatomia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Etiologia, patogeneza, pafizjologia i anatomia patologiczna nie wniosły dotychczas dla poznania istoty cyklofrenii niemal nic. Cho- robę tę uważa się za endogenną. Słusznie jednak podnosi Wyrsch (1955), że właśnie dzięki badaniom nad dziedzicznością okazało się, że czysto endogenne psychozy są właściwie rzadkością. Niejednokrotnie stwierdza się wpływ wyzwalający poszcze- gólne okresy cyklofrenii takich czynników, jak pokwitanie, ciąża, połóg, przekwi- tanie, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, powtarzające się zakażenia. Z faktami tego rzędu trzeba zestawić spostrzeżenia nad stanami depresji lub manii występującymi jączni na tle nieswoistym, np. w przebiegu porażenia postępującego, w miaż- dzycy mózgu itp. W kolach preformistów mówi się, że cyklofrenia jest chorobą “w wyższej mierze dziedziczną niż schizofrenia”. Na temat dzredzicznoścl wypowiadają preformiści różne zdania, między innymi” np., że mogłoby tu chodzić o liczne zawiązki dziedziczne cząstkowe (Teilanlagen), które współdziałałyby i spośród których przynajmniej jeden by dominował. W każ- dym razie fatalistyczny pogląd na groźbę dziedziczności nawet na Zachodzie wydaje się być przesadą. Na ogół przypuszcza się, że okresowość przebiegu choroby zależy od czynników. wewnątrzwydzielniczych i wegetatywnych, które są regulowane przez układ podkorowy. Istotnych przyczyn jednak nie znamy, chociaż wszystko przema- wia za tym, że muszą tu wchodzić W grę trwałe, a więc organiczne warunki wystę- powania okresowych nawrotów. Dlatego właśnie cyklofrenię omawiamy wśród pro- cesów organicznych”: Nadzieja rozwiązania zagadki, dlaczego raz pojawia się-mania -kiedy indziej znowu depresja, leży w dziedzinie biochemii, gdyż neurohistopatologia zawiodła jak dotąd całkowicie. Na pewne hipotezy można sobie pozwolić na pod- stawie wyników nowoczesnych sposobów leczenia psychefarmakologicznego. Nawet ciężką depresję endogenną można dzisiaj objawowo wyleczyć niemal błyskawicznie za pomocą leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, np. nialamidu. Używa się do tego dawek olbrzymich, z przewagą drogi dożylnej (500-mg ampułki firmy Pfizer). Czasem w sposób imponujący cofają się z godziny na godzinę wszystkie. objawy depresji endogennej. Sprawa jest więc natury biochemicznej. Inne znowu refleksje nasuwają się przy ocenie znanego zjawiska, że w postaci naprzemiennej. cyKlofrenii imipramina i niektóre inne leki mogą przeistoczyć momentalnie ciężką depresję w. równie ciężką manię, a więc w stan wprost przeciwny. Nie będziemy tu omawiali hipotez neurochemicznych, które wypowiadano w związku z tymi spo- strzeżeniami klinicznymi. Hipotezy te w sposób zdecydowany przesuwają sedno za- gadnienia w dziedzinę chemii mózgu, która wcześniej czy później rozwiąże zagadkę; cyklofrenii. [patrz też: , odwrócona osmoza, klimatyzacja precyzyjna, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Etiologia, patogeneza, pafizjologia i anatomia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

SYMPTOMATOLOGIA I ROŻNE UKŁADY KLASYFIKACYJNE Objawy psychopatii bywają różnorakie. Zasadniczo nie stwierdza się zabu- rzeń czynności .myślowych, a nawet przeważnie psychopaci odznaczają się dość wysokim poziomem inteligencji. W orzeczeniach sądowo-psychiatrycznych biegli nigdy nie mają wątpliwości, że “zdolność rozpoznawania znaczenia czynu” była w tych przypadkach bez zarzutu. Podobnie też nie ma w psychopatii zaburzeń czynności pamięciowych. Wielu psychopatów odznacza się nawet bardzo dobrą pamięcią. Pojęcie psychopatii nie V;yklucza w ogóle posiadania wielu nawet wy- bitnych uzdolnień, które, jak u wszystkich innych ludzi, mogą iść tylko W jed nym kierunku albo mogą być bardziej wszechstronne. Zarówno właściwości intelektualne oraz szczególne uzdolnienia, jak i przymioty pamięci mogą być r6zrzucone nierównomiernie. Psychopata może być obdarzony np. tylko zdol- nościami rachunkowymi przy miernych uzdolnieniach w innych kierunkach albo może wykazywać zdolności do myślenia abstrakcyjnego, zarazem jednak może być brak uzdolnień praktycznych itd. Podobnie poszczególne cechy psychopa- tycznej osobowości mogą przejawiać różny stopień rozwoju. Rozmaitego typu psychopaci mogą mieć życie popędowe zupełnie prawidłowe; psychopaci popędliwi mogą wykazywać poza tym zupełnie prawidłową strukturę osobowości. Czasem tylko jedna wada charakteru rozstrzyga o tym, że musimy osobnika zaliczyć między psychopatów. Czasem tych wad charakteru jest wię- cej. Mówimy o ciężkiej psychopatii, gdy wad charakterologicznych lub W ogóle wad o strukturze osobowości jest dużo i gdy są one szczególnie nasilone. Gdy tego rodzaju wad jest niewiele i nie są szczególnie wybitne, nie mówimy zazwy- czaj o “lekkiej psychopatii”, .Iecz raczej używamy określeń: dany osobnik wy- kazuje pewne cechy psychopatyczne. Nawet psychopata naj cięższego stopnia nie jest jednak człowiekiem chorym i posiada, mimo trudności, “zdolność kiero- wania postępowaniem”. Zdolność ta w każdym razie nie jest “w znacznym stopniu ograniczona”, jak tego wymagaart. 18 k. k. Zakłada się przy tym, że psychopata dzięki swojej sprawności intelektualnej potrafi zapanować nad .nie- zrównoważonymi popędami i skłonnościami. Jeżeli. nawet brak mu prawidło- wych hamulców ze strony uczuciowości wyższej, to w każdym razie nie brak mu .hamulców rozumowych. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, odwrócona osmoza, odzież termoaktywna ]

Comments Off