Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Czestosc depresji i manii w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii. Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukr.otnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, •Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jed- norazowych faz cyrkularnych, tj. jedna depresja i jedna mania) pozostało bez dal- szych nawrotów. Odsetek 84,3 jest więc zbliżony do odsetka Langego. Uderzająca rozpiętość różnicy między odsetkami różnych autorów pochodzi głównie stąd, że Lange i Kinkelin uwzględniali również materiał ambulatoryjny, a więc przeważnie lżejsze przebiegi nie wymagające hospitalizacji. Powikłania z innymi cierpieniami znalazły się w materiale 146 przypadków Kinkelin, jak następuje: oligofrenia psychopatia nerwica padaczka cechy schizofreniczne zespół psychoorganiczny w 4 przypadkach = 2,7% w 35 przypadkach = 23,9% w 10 przypadkach = 6,8% w 21 przypadkach = 14,3% w 19 przypadkach = 13% Zespół psycheorganiczny stanowił z zasady zeiście , sprawy, a więc poprzedzony był posuwami cyklofrenicznymi czysto czynnościowymi. Przypadki podbarwione schizofrenią w początkowych posuwach nie zdradzały tych cech. Spośród 21 przy- padków tego typu tylko 7 zakończyło się schizofrenicznym stanem ubytko- wym. Ta ostatnia możliwość wyraża się u innych autorów odsetkami 3, 7, 3,5. Obciążenie dziedziczne. W omawianym materiale do obciążenia dzie-. dzicznego zaliczono tylko te przypadki wśród rodziców, dziadków, ciotek, wujów i rodzeństwa, w których stwierdzono cyklofrenię, schizofrenię oraz samobójstwo. Wyłączono natomiast spod pojęcia dziedziczności obarczenie oligofrenią. padaczką, rodzinną migreną i psychozami organicznymi. W ten sposób: obciążonych okazało się 82 chorych = 56,1% nie obciążonych okazało się 49 chorych = 33,5% wątpliwie obciążonych 15 chorych = 10,4% W tej ostatniej grupie chodziło o przypadki depresji w rodzinie bez dowodu, że chodziło o depresję endogenną. Przy rozbiciu materiału na różne postacie okazało się, że: 1) 55% lub po wliczeniu przypadków wątpliwych 65%, a więc prawie 2/3 chorych wykazuje obciążenie dziedziczne, Ih nie wykazuje żadnego obciążenia; 2) postacie cyrkularne, tj. o przebiegu naprzemiennym; wykazują znacznie wyż- sze obciążenie dziedziczne (ok. 70-80%), niższe depresje jednorazowe lub powrotne (ok. 40-50%); 3) największe obciążenie (85-90%) wykazują cyklofrenicy z czasowymi lub trwa- łymi objawami schizofrenii. lis tych przypadków wykazuje obciążenie schizofrenią, podczas gdy cyklofrenicy w ogóle wykazują obciążenie schizofrenią tylko w I; liczby przypadkowo A więc w przypadku cyklofrenii obciążonej. schizofrenią można oba- wiać się, że w przyszłych posuwach pojawią się objawy schizofreniczne lub nawet w 1% tych przypadków prawdziwa schizofrenia. [więcej w: , odzież termoaktywna, Szkoła tańca Poznań, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Czestosc depresji i manii w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pierwszym rzędzie zajmują nas dane pamięciowe, pochodzące bezpośrednio z przeżyć świadomych. Nie zawsze jesteśmy w możności obserwowania procesu za- pamiętywania. Jeszcze częściej nie potrafimy zapamiętać procesu zapamiętywania. Jeżeli nastawimy nasz samowygląd specjalnie na te zjawiska, to zauważymy, że właściwie każda apercepcja trwa pewną chwilę. To, co nazwaliśmy “psychologicznym teraz”, jest utrwalonym w czasie stanem świadomości. Już więc od tego momentu mamy prawo. mówić o zdolności utrwalenia się przeżyć świadomych. W tej chwili nie rozważamy neurofizjologicznej strony tego procesu, ograniczając się do czystej feno- menologii. Jak długo trwa świadome przeżycie, tak długo nie mamy jeszcze prawa mówić o pamięci, w tym przypadku o zapamiętaniu. O zapamiętaniu mówimy do- piero z chwilą, gdy z upływem, “psychologicznego teraz” dany fakt psychiczny prze- sunie się do przeszłości, a więc zejdzie z pola świadomości pod jej próg. Spostrzeżeniu podlega więc tylko świadomy początek aktu zapamiętywania; samo zapamiętanie, podobnie jak i dalsze losy tego zjawiska skryte są przed naszym oglądem wewnę- trznym. Pojawia się ono z powrotem w strumieniu naszej świadomości dopiero w chwili przypomnienia. Fakt psychiczny zapamiętany staje się wówczas raktern psychicznym przypomnianym. Przypomnienie to staje. się oczywiście nowym faktem psychicznym, gdyż wchodzi do strumienia świadomości jako nowa, w danej chwili aktualna, teraźniejsza punktochwila. Mimo że są to dwa odrębne przeżycia, to jed- nak zachodzi między nimi łączność. Utożsamiamy jedno przeżycie z drugim. Z analizy takiego przypomnienia – a najłatwiej dokonywać jej na przypomnie- niach naj świeższej daty – wynika, że w zjawisku tym występują dwa składniki. Jednym z nich jest wyobrażenie odtwórcze przedmiotu poprzednio oglądanego lub powstałe na innej drodze, a drugim jest przekonanie, czyli sąd o tożsamości (lepiej – takożsampści) wyobrażenia odtwórczego ze spostrzeżeniem pierwotnym .. To przeko- nanie, które dokonuje umiejscowienia przedmiotu wyobrażenia w czasie, nadaje przedmiotowi przypomnianemu “wygląd znany”. Taki “znany wygląd” mogą przy- bierać nie tylko przedmioty, zawarte w wyobrażeniach odtwórczych, ale również przedmioty bezpośrednich spostrzeżeń. [hasła pokrewne: , depilacja laserowa Łódź, odzież dla dzieci, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries