Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Czestosc depresji i manii w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Częstość depresji i manii w przebiegu cyklofrenii. Depresje okresowe są najczęstszą postacią cyklofrenii. Około 2/3 chorych cierpi tylko na okresy depresji, ok. 1% chorych miewa oprócz depresji także stany maniakalne, a tylko 4% wszystkich chorych cierpi na manię okresową. Jeżeli zliczyć wszystkie fazy depresji i manii, to pierwsze przeważają nad drugimi dwukr.otnie. Prawdopodobieństwo nawrotu określa Lange (1928) na 88010, Rehm (za Lundquistern, 1945) na 61%, •Pollock (1931) na 44%, Fuller na 33010, Kinkelin wśród swoich chorych stwierdziła, że tylko 15% (13% jednorazowych depresji i 2,7% jed- norazowych faz cyrkularnych, tj. jedna depresja i jedna mania) pozostało bez dal- szych nawrotów. Odsetek 84,3 jest więc zbliżony do odsetka Langego. Uderzająca rozpiętość różnicy między odsetkami różnych autorów pochodzi głównie stąd, że Lange i Kinkelin uwzględniali również materiał ambulatoryjny, a więc przeważnie lżejsze przebiegi nie wymagające hospitalizacji. Powikłania z innymi cierpieniami znalazły się w materiale 146 przypadków Kinkelin, jak następuje: oligofrenia psychopatia nerwica padaczka cechy schizofreniczne zespół psychoorganiczny w 4 przypadkach = 2,7% w 35 przypadkach = 23,9% w 10 przypadkach = 6,8% w 21 przypadkach = 14,3% w 19 przypadkach = 13% Zespół psycheorganiczny stanowił z zasady zeiście , sprawy, a więc poprzedzony był posuwami cyklofrenicznymi czysto czynnościowymi. Przypadki podbarwione schizofrenią w początkowych posuwach nie zdradzały tych cech. Spośród 21 przy- padków tego typu tylko 7 zakończyło się schizofrenicznym stanem ubytko- wym. Ta ostatnia możliwość wyraża się u innych autorów odsetkami 3, 7, 3,5. Obciążenie dziedziczne. W omawianym materiale do obciążenia dzie-. dzicznego zaliczono tylko te przypadki wśród rodziców, dziadków, ciotek, wujów i rodzeństwa, w których stwierdzono cyklofrenię, schizofrenię oraz samobójstwo. Wyłączono natomiast spod pojęcia dziedziczności obarczenie oligofrenią. padaczką, rodzinną migreną i psychozami organicznymi. W ten sposób: obciążonych okazało się 82 chorych = 56,1% nie obciążonych okazało się 49 chorych = 33,5% wątpliwie obciążonych 15 chorych = 10,4% W tej ostatniej grupie chodziło o przypadki depresji w rodzinie bez dowodu, że chodziło o depresję endogenną. Przy rozbiciu materiału na różne postacie okazało się, że: 1) 55% lub po wliczeniu przypadków wątpliwych 65%, a więc prawie 2/3 chorych wykazuje obciążenie dziedziczne, Ih nie wykazuje żadnego obciążenia; 2) postacie cyrkularne, tj. o przebiegu naprzemiennym; wykazują znacznie wyż- sze obciążenie dziedziczne (ok. 70-80%), niższe depresje jednorazowe lub powrotne (ok. 40-50%); 3) największe obciążenie (85-90%) wykazują cyklofrenicy z czasowymi lub trwa- łymi objawami schizofrenii. lis tych przypadków wykazuje obciążenie schizofrenią, podczas gdy cyklofrenicy w ogóle wykazują obciążenie schizofrenią tylko w I; liczby przypadkowo A więc w przypadku cyklofrenii obciążonej. schizofrenią można oba- wiać się, że w przyszłych posuwach pojawią się objawy schizofreniczne lub nawet w 1% tych przypadków prawdziwa schizofrenia. [więcej w: , odzież termoaktywna, Szkoła tańca Poznań, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Czestosc depresji i manii w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Depresja reaktywna wygląda inaczej niż endogenna: przygnębienie góruje tutaj znacznie nad lękiem, którego chory zwykle nie odczuwa, a w każdym razie nie opi- suje go w tak typowy sposób, jak to jest w depresji endogennej. Najwięcej trud- ności rozpoznawczych sprawia zróżnicowanie z różnymi zespołami nerwicowymi. I tutaj nie wolno zapominać; że na podłożu cyklofrenif mogą pojawiać się wybitne nawet objawy histerii, fobii, li nawet natręctw myślowych. Te ostatnie w ciężkiej melancholii bywają nawet tak wybitne i tak uporczywe, że mamy prawo mówić o objawowych natręctwach myślowych lub o powikłaniu cyklofrenii zespołem anan- kastycznym .. Bywa jednak i inna możliwość. Ciężka nerwica natręctw może prowa- dzić do depresji reaktywnej. Jeżeli nie znamy przebiegu sprawy, to czasem trudno nam powiedzieć, która sprawa jest bardziej pierwotna. W przypadkach tych war- tość różnicowo-rozpoznawcza lęku. jest nieprzydatna, lęk przypisać bowiem można fobii, tak często wikłającej nerwicę natręctw pod obrazem klinicznym psychastenii. Pomocna W różnicowaniu jest natomiast treść natręctw myślowych. W depresji chodzi tu zwykle o obawę zrobienia krzywdy komuś bliskiemu lub popełnienia jakiegoś przestępstwa, które wyraźnie przeciwstawia się uczuciom wyższym chorego, np. matka boi. się, że pozabija dzieci. Niezwykłe trudności mogą nastręczać przypadki przewlekle przebiegającej depresji typu melancholia anaesthetica, ponieważ brak tu w zespole depresyjnym wszystkich koniecznych objawów. Różnica między tą niejasną zresztą jednostką a schizofrenią prostą leży w dobrze zachowanej uczucio- wości wyższej, syntonicznym kontakcie z otoczeniem i braku objawów rozchwiania .struktury osobowości. Różnicowanie jest jednak bardzo trudne i czasem parę lat upłynie, zanim wyrobimy sobie opinię o przypadku. Podobne trudności wyrastają przed. nami przy różnicowaniu między stanem hipomaniakalnym u młodych oso- bników (gdzie jeszcze nie mogła się zaznaczyć okresowość) a psychopatią. Je- żeli znamy środowisko, z którego pochodzi chory, to czasem możemy stwier- dzić endogenię, wyłączywszy deprawujący wychowawczo wpływ czynników śro- dowiskowych. Często jednak dopiero ustąpienie fazy hipomaniakalnej i powrót do równowagi charakterologicznej wyjaśniają przyczynę rzekomej psychopa- tii. Ważnym momentem różnicowym powinien tu być fakt, że sprawa na tle hipomaniakalnym rozpoczyna się w pewnym okresie życia, podczas gdy psychopa- tyczne rysy charakteru stwierdzało się od dziecka. [podobne: , przydomowe oczyszczalnie, odzież termoaktywna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries