Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olej lniany’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunki doświadczalnego badania tych samych zjawisk u człowieka są niepo- równanie trudniejsze. Niemniej jednak nie brakowało badań zmierzających do określenia roli międzymózgowia w powstawaniu elementarnych procesów psychicz- nych. W szczególności regulację snu, a tym samym i czynności sensorium wiązano od dawna z ośrodkami tylnej części komory trzeciej ( tzw. Ośrodek Mauth- nera). W każdym razie upadły teorie, dopatrujące się przyczyn usypiania i snu w jakichś toksycznych składnikach, działających na drodze krążenia krwi na ośrodki mózgowia. Wszelkie w t;xm kierunku wątpliwości rozproszyły się doszczętnie na pod- stawie spostrzeżeń, poczynionych na braciach syjamskich, w szczególności na dwu- głowym niemowlęciu, które udało się w ciągu kilku miesięcy utrzymać przy życiu. Na ryc. 3 (wg C. T. Morgana) widać, że w tym samym czasie jedna .glowa czuwa a druga smacznie śpi. Zwolennicy teorii toksycznego pochodzenia snu chętnie powo- łują się na wyniki doświadczeń Legendrea i Pierana (1912), którzy w ciągu 10 dni uniemożliwiali psom uśnięcie, po czym surowice krwi tych zwierząt wstrzykiwali do IV komory zdrowych psów, wywołując u nich głęboki sen. Autorzy ci wyodręb- nili z surowicy płynu mózgowo-rdzeniowego i mózgu poddawanych bezsenności psów rozpuszczalną w• wodzie “hipnotoksynę” o podobnych właściwościach nasennych. Doświadczenia takie nie są oczywiście przekonywające i świadczą co najwyżej o zgubnych następstwach długotrwałej bezsenności, wyrażających się powstawaniem ciał toksycznych w ustroju. Gdyby czynniki toksyczne odgrywały rolę, to trudno byłoby wytłumaczyć usypianie i nagłe budzenie się pod wpływem czynników psy- chologicznych. Bard, który w r. 1928 w doświadczeniach na kotach przez drażnienie podwzgórza wywoływał odczyn wściekłości pozornej (sham rage), sądzi, że chodzi tutaj tylko o uzewnętrznianie uczuć, a nie o same uczucia. Jednakże ze spostrzeżeń Foestera poczynionych w czasie operacji na ludziach zdaje się wynikać, że w podwzgórzu mieszczą się ośrodki, których drażnienie może wywołać pobudzenie uczuciowe. [przypisy: , Bielizna nocna damska, olej lniany, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

Warunki doswiadczalnego badania tych samych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Melancholia występuje bez porównania częściej niż mania. Są chorzy, u któ- rych występują wyłącznie okresy depresyjne lub wyłącznie okresy maniakalne. U większości tych przypadków zauważyć można jednak krótkotrwale wychyle- nie w przeciwnym kierunku, zazwyczaj po ustąpieniu ostrego okresu. Wówczas melancholik na krótko jest w stanie hipomaniakalnym, a chory maniakalny na krótko w stanie subdepresyjnym, Wielu cyklofreników przechodzi naprzemien- nie to melancholię, to manię, przy czym kolejność bywa różnoraka. Także dłu- gotrwałość poszczególnego okresu chorobowego i bezobjawowego (intervallum) bywa przerozmaita, z tym że z upływem lat stwierdza się z zasady pogorszenie. Czasem po wielu następujących po sobie okresach chorobowych następuje dlu- getrwała przerwa, która zjawiskowo zdaje się być równoznaczna ze zdrowiem psychicznym. Długotrwały okres melancholii lub manii w młodym wieku, choćby trwał bardzo długo, pozwala na ogół rokować pomyślnie, tzn. że może potem nastąpić bardzo długi okres bezobjawowy. Znacznie gorsze rokowanie wiąże się natomiast z postaciami naprzemiennymi (forma alternans siue circularis), w któ- rych melancholia bezpośrednio przechodzi w manię lub odwrotnie, choćby prze- bieg poszczególnego okresu chorobowego był klinicznie lżejszy. Zycie przynosi tu jednak często niespodzianki i pomyślne, i niepomyślne. Na ogół każdy na- wrót pogarsza rokowanie. Skracają się wówczas okresy bezobjawowe, a poszcze- gólne okresy chorobowe trwają coraz dłużej i przebiegają ciężej. W ciężkich przypadkach i mania, i melancholia mogą przejść, zwłaszcza w okresie prze- kwitania, w stan przewlekły. Czasem objawy pozostają nie bardzo nasilone, ale dostatecznie, aby przypadek trwałej hipomanii wymagał stałego trzymania w zakładzie zamkniętym, lub aby przypadek trwale utrzymującej się hipome- lancholii wymagał ustawicznego dozoru. W tym ostatnim przypadku po ciężkiej fazie depresyjnej chory nie powraca do p awidłowego nastroju, lecz nadal jest lękliwy, przygnębiony, niezdecydowany i każdej chwili gotów do nawrotu de:” presji, a czasem nadal snuje myśli urojeniowe na temat swojej grzeszriości, winy, niższości, ubóstwa, zrujnowanego życia, niewydolności, utraty sensu życia i pragnienia śmierci. Mimo myśli samobójczych chorzy ci bardzo często utrzy- mują się na wolności. U chorych tego typu częściej niż u innych widuje się stop- niowe przejście sprawy w otępienie miażdżycowe lub starcze. Długotrwałość okresu chorobowego zarówno melancholii, jak i manii nigdy jednak nie wy- łącza możliwości ustąpienia objawów – dowód, że mimo przewleczenia psy- chozy chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy. [przypisy: , olejek makadamia, olej lniany, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off