olejek kokosowy oraz inne sposoby na włosy
Olejek kokosowy, arganowy, lniany, moringa, jojoba…

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału środowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przychodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Umacnia się coraz bardziej pogląd, że dziedziczenie cech charakterologicznych prawidłowych lub psychopatycznych jest wprawdzie niezaprzeczonym faktem, jednakże czynnik ten rozstrzyga tylko ogólnie o strukturze osobowości, nadając jej dynamice rozwojowej pewien kierunek. Sam rozwój osobowości dokonuje się wśród nieustającej wymiany wpływów ze środowiskiem. “Przeznaczenie” zawarte w masie dziedzicznej jest więc w wysokim stopniu plastyczne. Wiemy też z codziennego doświadczenia, jak potężny bywa wpływ czynników wychowawczych na kształtowanie się cech psychicznych. W warunkach środowiskowych złych najlepsze charaktery paczą się. Natomiast w pomyślnych warunkach nawet charaktery pierwotnie niezrównoważone, “złe”, mogą doznać wyrównania ubytków i ulec ogładzie, okrzesaniu, a nawet daleko posuniętemu przeistoczeniu. Gdyby tak nie było, wszelka praca pedagogiczna byłaby wysiłkiem daremnym. W zapatrywaniach naszych zarówno na powstawanie cech psychopatycznych, jak i na rokowanie dalecy jesteśmy od fatalizmu i nihilizmu, który przenikał dawną psychiatrię, głównie pod wpływem materializmu wulgarnego. Z zasadniczą strukturą osobowości człowiek rodzi się, lecz losy dalszego jej rozwoju zależą od pomyślnych lub niepomyślnych wpływów środowiskowych. Ponieważ charakter, temperament, sposób uczuciowego reagowania, właściwości napędu psychoruchowego itd. są to wszystko raczej dyspozycje, które mogą się przejawiać dopiero w zetknięciu z podnietami otoczenia, dlatego rozpoznanie psychopatii nie zawsze rzuca się w oczy. Dopiero szczególne warunki wydobywają na jaw pewne cechy psychopatyczne. Wskutek tego niektórzy autorzy przypuszczają, że tzw. reakcje psychopatyczne mogą występować u niepsychopatów, jeżeli znajdą się oni w warunkach stawiających im szczególne wymagania. Bardzo często rozpoznajemy psychopatię dopiero wówczas, gdy osobnik popadnie w takie położenie życiowe, że powstanie u niego reakcja psychopatyczna, np. pod postacią reakcji sytuacyjnej. [hasła pokrewne: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy do włosów’

Prawidłowe i psychopatyczne cechy osobowiści

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

E. i M. Bleuler (1943) wyrzekają się wszelkich usiłowań zasadniczego podziału i dążą do dostarczenia możliwie wyczerpującego opisu najczęściej spotykanych typów. Opisy te pogrupowane są według pewnych, zasad klasyfikacyjnych, które są jakby eklektyczne. Jest tu mianowicie sześć grup. I grupa typy najczęściej rozróżniane w praktyce przez lekarzy: pobudliwi reagują ostro i przesadnie na podniety zewnętrzne czy to krótkotrwałymi napadami wściekłości, czy też rozpaczą ze skłonnością do zamachów samobójczych, z lękiem lub ze stanami osłupienia. W czasie napadu brak jest głębszej rozwagi. U niektórych dochodzi nawet jakby do zamroczenia. Często nie mogą sobie potem przypomnieć swoich przeżyć. Najczęstszą przyczyną tych odczynów bywa zazdrość i alkohol. Niestali wyróżniają się nietrwałością czynności uczuciowych i w związku z tym przesadną zależnością woli od chwilowych wpływów zewnętrznych i wewnętrznych. Wielu z nich wchodzi z lekkomyślnością na drogę przestępstwa. Temperament ich może wykazywać całą skalę różnic, od żywej pobudliwości aż do apatii. Żądni ważności są próżni, pragną wydawać się czymś więcej, niż naprawdę są. Osiągają to ekscentrycznym zachowaniem, natarczywością, przesadą, symulacją, objawami konwersyjnymi, chełpliwością. Podpadają oni pod pojęcie histeroidii, można też widzieć w nich podłoże dla pseudotoqui phantastica. Często bije od nich duża siła sugestii, co idzie na rękę ich popędom władczym. Sensytywni są często niepewni siebie. Błahe wydarzenia odczuwają łatwo jako chęć upokorzenia ich i upośledzenia w ich prawach życiowych, co podrywa ich zaufanie do samych siebie. “Sensytywny charakter” znamionuje się samoświadomą ambicją przy miękkich, skrupulatnych, delikatnych, uraźliwych cechach osobowości, a więc jakby połączeniem cech stenicznych z astenicznymi. Aktywność tych ludzi nie może się rozwinąć wskutek niepewności siebie i hiperkrytycyzmu. Zewnętrzne przeciwności rzadko doprowadzają do wyładowania, natomiast zwiększają wewnętrzne napięcia i powodują przesadnie odczuwaną przykrość. Uczuciowo chłodni nie posiadają trwalszej i głębszej więzi afektywnej z otoczeniem. Już jako dzieci zwracaj a uwagę tym, że nie wyróżniają uczuciowo ludzi, którym dużo zawdzięczają i każdej chwili mogą się od nich odwrócić, gdy od kogo innego spodziewają się korzyści. Tak samo niewdzięczni bywają i później. Nie mają oni zmysłu dla tradycji, dla trwałości przyjaźni, dla więzi społecznej, nie przeżywają uczuć wdzięczności, przywiązania, wierności, tęsknoty, nostalgii. W stosunkach miłosnych bywają tak samo wyrachowani, niezdolni do poświęcenia lub jakichś trwalszych i głębszych uczuć. [patrz też: olejek kokosowy, olejek kokosowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries