Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Melancholia wystepuje bez porównania czesciej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Melancholia występuje bez porównania częściej niż mania. Są chorzy, u któ- rych występują wyłącznie okresy depresyjne lub wyłącznie okresy maniakalne. U większości tych przypadków zauważyć można jednak krótkotrwale wychyle- nie w przeciwnym kierunku, zazwyczaj po ustąpieniu ostrego okresu. Wówczas melancholik na krótko jest w stanie hipomaniakalnym, a chory maniakalny na krótko w stanie subdepresyjnym, Wielu cyklofreników przechodzi naprzemien- nie to melancholię, to manię, przy czym kolejność bywa różnoraka. Także dłu- gotrwałość poszczególnego okresu chorobowego i bezobjawowego (intervallum) bywa przerozmaita, z tym że z upływem lat stwierdza się z zasady pogorszenie. Czasem po wielu następujących po sobie okresach chorobowych następuje dlu- getrwała przerwa, która zjawiskowo zdaje się być równoznaczna ze zdrowiem psychicznym. Długotrwały okres melancholii lub manii w młodym wieku, choćby trwał bardzo długo, pozwala na ogół rokować pomyślnie, tzn. że może potem nastąpić bardzo długi okres bezobjawowy. Znacznie gorsze rokowanie wiąże się natomiast z postaciami naprzemiennymi (forma alternans siue circularis), w któ- rych melancholia bezpośrednio przechodzi w manię lub odwrotnie, choćby prze- bieg poszczególnego okresu chorobowego był klinicznie lżejszy. Zycie przynosi tu jednak często niespodzianki i pomyślne, i niepomyślne. Na ogół każdy na- wrót pogarsza rokowanie. Skracają się wówczas okresy bezobjawowe, a poszcze- gólne okresy chorobowe trwają coraz dłużej i przebiegają ciężej. W ciężkich przypadkach i mania, i melancholia mogą przejść, zwłaszcza w okresie prze- kwitania, w stan przewlekły. Czasem objawy pozostają nie bardzo nasilone, ale dostatecznie, aby przypadek trwałej hipomanii wymagał stałego trzymania w zakładzie zamkniętym, lub aby przypadek trwale utrzymującej się hipome- lancholii wymagał ustawicznego dozoru. W tym ostatnim przypadku po ciężkiej fazie depresyjnej chory nie powraca do p awidłowego nastroju, lecz nadal jest lękliwy, przygnębiony, niezdecydowany i każdej chwili gotów do nawrotu de:” presji, a czasem nadal snuje myśli urojeniowe na temat swojej grzeszriości, winy, niższości, ubóstwa, zrujnowanego życia, niewydolności, utraty sensu życia i pragnienia śmierci. Mimo myśli samobójczych chorzy ci bardzo często utrzy- mują się na wolności. U chorych tego typu częściej niż u innych widuje się stop- niowe przejście sprawy w otępienie miażdżycowe lub starcze. Długotrwałość okresu chorobowego zarówno melancholii, jak i manii nigdy jednak nie wy- łącza możliwości ustąpienia objawów – dowód, że mimo przewleczenia psy- chozy chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy. [przypisy: , olejek makadamia, olej lniany, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off