Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

,,Przekrój” strumienia swiadomosci da sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

„Przekrój” strumienia świadomości da się przedstawić na podobieństwo pola widzenia wzrokowego. W danej chwili ostro myślę tylko o jednym przedmiocie, wszystko jedno, czy jest to jakby punkt, czy jakby pewna strukturalna całość. Kiedy nasza uwaga jest zaprzątnięta tym jednym przedmiotem, doznajemy w tym samym czasie wielu innych odczuć. Moją uwagę zaprząta wątek myślowy, który snuję. Ale, w tej samej chwili doznaję ucisku ze strony krzesła, na którym siedzę, do moich uszu dochodzą dźwięki odległych rozmów, doznaję budzącego się głodu. Wszystkie te uboczne doznania, na które w danej chwili nie zwraca się ostro moja jednokie- runkowa uwaga, określa się nazwą percepcji. Doznania te są liczne i składają się na pole widzenia wewnętrznego, na tło aktualnych przeżyć, spośród których każdej chwili uwagą naszą możemy wyosobnić dowolny punkt. Punkt ten stanie się z kolei ostro przeżywanym świadomym przeżyciem. Od śledzonego uważnie wątku myślowego mogę uwagę moją oderwać i zwrócić na którąkolwiek z przytoczonych powyżej percepcji, np. zainteresuje mnie treść słyszanej z daleka rozmowy. Może się to stać dowolnie, ale może mi to też być narzucone. Jeżeli któraś z percepcji składającej się na tło pola widzenia osiągnie duże natę- żenie, może ona uwagę przyciągnąć ku sobie i stać się przedmiotem ostrego widzenia. Percepcja (postrzeżenie) staje się w ten sposób apercepcją (spostrzeżenie). O ile nie ma tego rodzaju rozpraszających uwagę ubocznych percepcji, potrafimy wytrwale i dowolnie śledzić świadomie jeden przedmiot poznania. Apercepcja nasza trwa wów- czas dość długo i tworzy w czasie uporządkowane pasmo, wątek. Ta jednolitość wątku apercepcyjnego nie jest nieodzownym warunkiem prawid- łowego przebiegu strumienia świadomości. [hasła pokrewne: , olejek cbd, powiększanie piersi, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

,,Przekrój” strumienia swiadomosci da sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O współistnieniu podwójnego podłoża organicznego, a więc schizofreniczno-cyklofrenicznego” mamy prawo mówić wówczas, gdy poza okresowym przebiegiem choroby stwierdzimy choćby naj- dyskretniej zaznaczone objawy rozpadu struktury osobowości, typowe dla schi- zofrenii zmiany afektywne i inne objawy ubytkowe w okresach remisji i w otę- pieni owym zejściu tego sprzężonego procesu. W ogóle często można się spotkać ze zdaniem, że czyste stany maniakalne stają się w ostatnich dziesiątkach lat coraz większą rzadkością, że nastąpiła “schizofreJjlizacja” manii (Bornsztajn). Prawdopodobnie jednak sedno rzeczy leży gdzie indziej. Mianowicie wydosko- naliła się nasza umiejętność diagnostyczna i łatwiej wykrywamy pierwiastki schizofreniczne w stanie maniakalnym. Poza tym trzeba wyznać, że nie jest jeszcze zupełnie jasny stosunek cyklofrenii do schizofrenii, ale e sp.ecjalne za- gadnienia musimy tu pominąć Z innych nawarstwień warto wspomnieć o powikłaniu manii zespołem para- noicznym. Najczęściej chodzi tu o obłęd pi.eniaczy, obłęd zazdrości, czasem o obłęd wynalazczy lub obłęd posłannictwa religijnego albo erotyczny. Bywa oczywiście i odwrotnie, że jeden z tych zespołów paranoicznych przepojony jest cechami maniakalnymi. Znacznie rzadziej w melancholii znaleźć można objawy paranoiczne, np. na tle zazdrości, obawy otrucia. Tutaj lęk i po- czucie winy, znamienne dla melancholii. mogą się kojarzyć z urojeniami wielkościowymi, którymi chory tłumaczy prześladowania doznawane ze strony rzekomo zakochanej osobistości, utajonego wroga lub zawistnego współzawodnika. Zarówno w przebiegu melancholii, jak – znacznie rza- . dziej – manii, może dojść do pojawienia się zespołu kataleptycznego. Co do manii, to chodzi tu zazwyczaj o przypadki osłupienia maniakalnego (stupor maniacalis). Przeważnie ma się wówczas wątpliwości, czy chodzi tu rzeczywiście o stan maniakalny. [patrz też: , olejek do włosów, powiększanie piersi, olej kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries