Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Miedzy psychopatami typu pieniaczego i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Między psychopatami typu pieniaczego i obłędem pieniaczym jest zasadnicza róż- nica. Pierwsi wprawdzie błędnie tłumaczą sobie wydarzenia rzeczywistości, jed- nakże nie ma u nich urojeń, gdyż poszczególna sprawa może się zakończyć. Chodzi tu raczej o natury pieniacze, które z błahych przyczyn szukają zwady. Tempera- ment ten przypomina zaciekłość pieniaczą, lecz nie jest tym samym. Jeśli psycho- pata ten stwierdzi bezcelowość dalszego prowadz,enia sprawy albo zagrażające ,mu niebezpieczeństwo, z zasady porzuca sprawę. Kłótliwość Jego sprawia, ze wkrotce popada z kim innym w zatarg na innym tle. Psychopaci pieniacze mają silne samo- poczucie, przeświadczenie o słuszności własnej sprawy oraz niesłuszności sprawy przeciwnika i wkładają w spór zbyt dużo uczucia, wskutek czego zatracają poczu- cie obiektywizmu. Wszystko, co przeciwstawia się ich roszczeniom, odczuwają jako złośliwość lub osobistą obrazę. Widnokrąg ich umysłu bywa wąski. Pod wpływem afektu dane pamięciowe ulegają katatymicznemu zniekształceniu. Pochłonięci usta- wicznymi zatargami ludzie ci zaniedbują swój zawód i ponoszą więcej strat, niż by zdołali wyprocesować korzyści. Przesadzenie ich w inne środowisko z zasady działa uspokajająco. Z przyczyn zewnętrznych częściej chodzi tu o mężczyzn niż o kobiety. Kobiety z takimi właściwościami charakterologicznymi raczej wyżywają się na ło- nie rodziny. Kraepelin mówiąc o różnicy między paranoia querulatoria i psychopa- thia pseudoquerulatoria używa porównania z hipochondrią i nerwicą pourazową: hipochondryk- odkrywa w sobie co chwilę nowe oznaki chorobowe, chory na ner- wicę ńastawiony jest przez uraz w jednym kierunku i to stanowi jego chorobę. VI grupa Należą do niej zboczenia płciowe, które dokładniej omawialiśmy wśród zagad- nień psychopatologii ogólnej. Przedstawiona powyżej klasyfikacja E. i M. Bleulera budzi wiele zastrzeżeń. Przede wszystkim łatwo zauważyć, że poszczególne typy zachodzą na siebie wza- jemnie. Dalej, sprawdzian klasyfikacyjny jest wysoce niejednolity, raz psycholo- giczno-opisowy w duchu Kraepelina, to znowu kliniczno-pretormistyczny w duchu Kretschmera, to wreszcie czysto kliniczny. Następnie, typów tych jest zbyt dużo. Wielość typów wynika z eklektycyzmu, ale utrudnia mimo dążności do wyczerpa- nia. wszystkich możliwości zaklasyfikowanie konkretnego przypadku. Wreszcie, w układzie bleulerowskim brak wszelkiej dążności do oparcia się na neurofizjologu. Mimo tych braków i błędów układ ten powinno się znać, gdyż przedstawione typy tkwią mocno w umysłach lekarzy, są przez nich w codziennej pracy używane i znaj- dują odbicie w piśmiennictwie całego świata, z tymi lub innym odmianami. [podobne: , oczyszczanie organizmu, wkładki sfp, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Miedzy psychopatami typu pieniaczego i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

„Przekrój” strumienia świadomości da się przedstawić na podobieństwo pola widzenia wzrokowego. W danej chwili ostro myślę tylko o jednym przedmiocie, wszystko jedno, czy jest to jakby punkt, czy jakby pewna strukturalna całość. Kiedy nasza uwaga jest zaprzątnięta tym jednym przedmiotem, doznajemy w tym samym czasie wielu innych odczuć. Moją uwagę zaprząta wątek myślowy, który snuję. Ale, w tej samej chwili doznaję ucisku ze strony krzesła, na którym siedzę, do moich uszu dochodzą dźwięki odległych rozmów, doznaję budzącego się głodu. Wszystkie te uboczne doznania, na które w danej chwili nie zwraca się ostro moja jednokie- runkowa uwaga, określa się nazwą percepcji. Doznania te są liczne i składają się na pole widzenia wewnętrznego, na tło aktualnych przeżyć, spośród których każdej chwili uwagą naszą możemy wyosobnić dowolny punkt. Punkt ten stanie się z kolei ostro przeżywanym świadomym przeżyciem. Od śledzonego uważnie wątku myślowego mogę uwagę moją oderwać i zwrócić na którąkolwiek z przytoczonych powyżej percepcji, np. zainteresuje mnie treść słyszanej z daleka rozmowy. Może się to stać dowolnie, ale może mi to też być narzucone. Jeżeli któraś z percepcji składającej się na tło pola widzenia osiągnie duże natę- żenie, może ona uwagę przyciągnąć ku sobie i stać się przedmiotem ostrego widzenia. Percepcja (postrzeżenie) staje się w ten sposób apercepcją (spostrzeżenie). O ile nie ma tego rodzaju rozpraszających uwagę ubocznych percepcji, potrafimy wytrwale i dowolnie śledzić świadomie jeden przedmiot poznania. Apercepcja nasza trwa wów- czas dość długo i tworzy w czasie uporządkowane pasmo, wątek. Ta jednolitość wątku apercepcyjnego nie jest nieodzownym warunkiem prawid- łowego przebiegu strumienia świadomości. [hasła pokrewne: , olejek cbd, powiększanie piersi, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries