Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘proktolog’

Sklonnosc niektórych psychopatów do narkomanii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Skłonność niektórych psychopatów do narkomanii lub przestępczości może również urzeczywistnić się w warunkach środowiskowych sprzyjających tej dyspozycji. Są właściwości charakterologiczne, które w ciągu całego życia nara- zają osobnika na tarcia z otoczeniem, zatargi i załamania. Są inne cechy psy- chopatyczne, które ujawnić się mogą tylko w szczególnych warunkach, trafiają- cych się raz w ży.ciu lub bardzo rzadko. Gdyby tych szczególnych okoliczności nie było, nikomu na myśl nie przyszłoby rozpoznawać psychopatię. Wniosek stąd, że rozróżnianie psychopatii od psychopatycznych eakcji osobników rze- komo niepsychopatycznych jest sztuczne, gdyż nie bierze pod uwagę życiowych warunków, wśród których ujawniają się wszelkie odczyny psychopatyczne. Za- gadnienie to zresztą pozbawione jest znaczenia praktycznego. Niektórzy niesłusznie włączają w pojęcie psychopatii psychonerwice. Prawda leży w tym, że pewne typy psychopatów wykazują skłonność do odczynów psy- chonerwicowych. Pojawiający się zespół psychonerwicowy jest natury czyn- nościowej i stanowi reakcję, zazwyczaj ostrą i odwracalną. Psychopatia jest trwałą właściwością osobowości, a psychonerwice zjawiskami epizodycznymi. Inny błąd, spotykany niekiedy, polega na utożsamianiu psychopatii z charak- teropatiami, które są nabytymi skrzywieniami struktury osobowości. Sprawom tym poświęcimy osobne rozważania. Mylne jest również zapatrywanie kretsch- merystów, jakoby nie było ostrej granicy między psychopatią i psychozą w tym znaczeniu, że psychoza byłaby tylko nasileniem objawów psychopatycznych, Między tymi pojęciami zachodzi, jak mówiliśmy wyżej, różnica jakościowa i w praktyce psychiatrycznej wyjątkowo tylko zajść może konieczność różnico- wania. Psychopatie różnią się od zespołów psychotycznych i psychonerwicowych zasadniczo czynnościowych wielu cechami: tu chodzi o trwałe cechy struktury osobowości, tam o epizodyczne, nabyte, powstające na osobnym podłożu etio- .Iogicznym, przeważnie ostre sprawy; różne są więc patogeneza, przebieg od początku aż do zejścia, także rokowanie i możliwości leczenia. [podobne: , proktolog, pieczenie w miejscach intymnych, opieka medyczna ]

Comments Off