Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘protetyka’

Jak z dalszych badan wynikalo,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak z dalszych badań wynikało, ów mózg trzewiowy jest ściśle związany z życiem afektywnym od którego zależy poszukiwanie jadła, wydalanie i czynności płciowe. Śledząc następstwa neurohistopatologiczne opisanych zabiegów operacyjnych, można było stwierdzić uszkodzenie lub wtórne zwyrodnienie neuronów w obrębie: hippo- campus, fornix, corpora mamiUaria, przedniej części wzgórza – cingulum. Obszar ten stanowi podłoże układu, który służy głównie samozachowaniu jednostki: agresją i obrona, szukanie pożywienia i pożeranie. Z dalszych badań doświadczalnych wy- nikało, że walce o byt służy układ trójpłaszczyznowy: naj niższy i naj prostszy leży w mesencephalon, bardziej już złożony w podwzgórzu i najbardziej kompleksyjny w obszarze limbicznym. W układzie tym powstaje zawiązek orientacji, a więc i czyn- ności poznawczych (gnozji), bez których walka o byt nie byłaby możliwa. Kora czołowo-skroniowa i amygdala stanowią stację kontrolną, służącą instynktowi samo- zachowawczemu. Jej uszkodzenie prowadzi do upośledzenia zdolności przystosowaw- czych zwierzęcia, które odtąd nie zna lęku, nie walczy i nie ucieka, nie potrafi też .zdobywać pożywienia, ani dokonywać wyboru partnera seksualnego. Opisane na . wstępie doświadczenie Kluvera-Bucyego modyfikowano różnorodnie, aby dociec za- . leżności różnych czynności wegetatywno-animalnych od określonej struktury mózgo- wej. Jedni wywoływali hiperseksualizm niszcząc tylko amygdala, inni niszcząc lo- bus piriformis. Nie udało się nikomu wywołać bezpośrednio objawów płciowych drażniąc ośrodki prądem elektrycznym. U małp wywoływano wzwód prącia drażnie- niem niektórych części układu limbicznego. W każdym razie w starych strukturach mózgowia można znaleźć powiązania agresji, lęku i popędu płciowego, w czym niektórzy dopatrują się neurofizjologicznego podłoża koncepcji Freuda. 3. Osrodki wegegtatywne węchomózgowia (rhinencephalon) odgry- wają niewątpliwie doniosłą rolę w kształtowaniu świadomości. Na pojęcie kory limbicznej składają się: węchomózgowie, część czołowa i podstawna płata skronio- wego oraz pole oczodołowe. Od wielkiego tego obszaru wegetatywnego zależy praw- dopodobnie charakter, nastrój, jasność (wysycenie) świadomości również głębokość snu. Zawiłe te stosunki są przedmiotem dalszych badań. Zresztą dodać tu można, że sen nie jest bynajmniej jakąś koniecznością biolo- giczną. [więcej w: , fizjoterapia, protetyka, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Jak z dalszych badan wynikalo,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE JAŹNI Z kolei rozważać musimy pojęcie tzw. jaź n i. Psvchika musi być zawsze “czyjaś”. Mówimy: ja czuję, ja spostrzegam, ja wyobrażam sobie, ja pamiętam, ja mam świa- domość, ja straciłem i odzyskałem świadomość, ja pragnę i chcę, ja kocham. Od tego źródłosłowu “ja” utworzono rzeczownik jaźń. Pojęcie to oznacza tyle co podmiot przeżywanych zjawisk psychicznych. Jaźń jest podmiotowym podścieliskiem wszyst- kich faktów i dyspozycji psychicznych. Posiada ona pewne znamienne cechy, według których można dokonać jej opisu. Jaźń jest naj doskonalszą jednostką, jaką znamy w przyrodzie: ani faktycznie, ani myślowo nie da się jej podzielić. Nie podlega ona też żadnym wahaniom intenśywności. Czy przeżywam burzliwe fakty psychiczne, czy świadomość moja zaledwie tli się, zawsze cała moja psychika ześrodkowana jest okolo mojego “ja”, które wszystko to podmiotowo przeżywa. Waha się natężenie świadomości, zmienia się w swej intensywności treść przeżyć psychicznych, ale na dnie tych niestałych, zmiennych różnorodnych elementów odnaleźć można zawsze jedno i to samo “ja”, ilościowo zawsze całkowite ani silniejsze, ani słabsze, nie dające się, wzmóc lub osłabić nawet myślowo. Ta niepodzielna i nie podlegająca wahaniom natężenia jaźń posiada swoją trwa- łość w czasie. Ciągłość jej tożsamości od zarania jednostkowego bytu opiera się na danych pamięciowych. Czujemy się identyczni z sobą głównie dzięki pamięciowemu zjawisku ciągłości jaźni. Nieustająca przemiana materii doprowadza wszak do doszczętnej wymiany wszystkich elementów ustroju żywego, prawdopodobnie wie- lokrotnie od urodzenia do śmierci osobnika; zmieniają się też do niepoznaki kształty ciała, zmienia się psychika, zmieniają się stosunkowo najtrwalsze jej formy, jak osobowość, charakter, temperament, ale wśród tych przemian pozostaje podmiotowa trwałość, ciągłość i tożsamość naszej jaźni. Te fakty, powszechnie znane z doświad- czenia wszystkich ludzi, wykorzystywane były przez niektórych filozofów jako argu- menty w obronie metafizycznego pojęcia duszy. Tego rodzaju nienaukowe koncepcje nie przyczyniają się w niczym do wytłumaczenia przyczyn opisanych powyżej fak- tów, albo też stają się źródłem zamętu. [więcej w: , protetyka, Karmy dla psów, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries