Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘protetyka’

POJECIE JAZNI Z kolei rozwazac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

POJĘCIE JAŹNI Z kolei rozważać musimy pojęcie tzw. jaź n i. Psvchika musi być zawsze “czyjaś”. Mówimy: ja czuję, ja spostrzegam, ja wyobrażam sobie, ja pamiętam, ja mam świa- domość, ja straciłem i odzyskałem świadomość, ja pragnę i chcę, ja kocham. Od tego źródłosłowu “ja” utworzono rzeczownik jaźń. Pojęcie to oznacza tyle co podmiot przeżywanych zjawisk psychicznych. Jaźń jest podmiotowym podścieliskiem wszyst- kich faktów i dyspozycji psychicznych. Posiada ona pewne znamienne cechy, według których można dokonać jej opisu. Jaźń jest naj doskonalszą jednostką, jaką znamy w przyrodzie: ani faktycznie, ani myślowo nie da się jej podzielić. Nie podlega ona też żadnym wahaniom intenśywności. Czy przeżywam burzliwe fakty psychiczne, czy świadomość moja zaledwie tli się, zawsze cała moja psychika ześrodkowana jest okolo mojego “ja”, które wszystko to podmiotowo przeżywa. Waha się natężenie świadomości, zmienia się w swej intensywności treść przeżyć psychicznych, ale na dnie tych niestałych, zmiennych różnorodnych elementów odnaleźć można zawsze jedno i to samo “ja”, ilościowo zawsze całkowite ani silniejsze, ani słabsze, nie dające się, wzmóc lub osłabić nawet myślowo. Ta niepodzielna i nie podlegająca wahaniom natężenia jaźń posiada swoją trwa- łość w czasie. Ciągłość jej tożsamości od zarania jednostkowego bytu opiera się na danych pamięciowych. Czujemy się identyczni z sobą głównie dzięki pamięciowemu zjawisku ciągłości jaźni. Nieustająca przemiana materii doprowadza wszak do doszczętnej wymiany wszystkich elementów ustroju żywego, prawdopodobnie wie- lokrotnie od urodzenia do śmierci osobnika; zmieniają się też do niepoznaki kształty ciała, zmienia się psychika, zmieniają się stosunkowo najtrwalsze jej formy, jak osobowość, charakter, temperament, ale wśród tych przemian pozostaje podmiotowa trwałość, ciągłość i tożsamość naszej jaźni. Te fakty, powszechnie znane z doświad- czenia wszystkich ludzi, wykorzystywane były przez niektórych filozofów jako argu- menty w obronie metafizycznego pojęcia duszy. Tego rodzaju nienaukowe koncepcje nie przyczyniają się w niczym do wytłumaczenia przyczyn opisanych powyżej fak- tów, albo też stają się źródłem zamętu. [więcej w: , protetyka, Karmy dla psów, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

POJECIE JAZNI Z kolei rozwazac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stwierdzono np., że niektóre z tych czynności można wywołać łatwiej u zwierzęcia znarkotyzowanego niż na jawie, z czego wynika, że zewnątrz- pochodne podniety i skojarzenia wpływają raczej hamująco na czynności niższych poziomów organizacyjnych. Także u kotów, pozbawionych kory mózgowej łatwiej niż u innych wywołać niektóre odczyny, w czym leży dowód doświadczalny hamu- jącego działania kory. Wywołany prądem elektrycznym wybuch wściekłości u kota wykazuje wszystkie przejawy zewnętrzne tego afektu, a więc kot prycha, charcze, włosy na jego grzbiecie jeżą się, uszy kładą się ku tyłowi, źrenice rozszerzają się itd. Cały ten zespół ruchowy wygląda tak, jakby chodziło o postrasrenie wroga, którego naprawdę nie ma. Jeżeli podrażnienie trwa dłużej lub podnieta zostanie wzmóc- niona, to kot staje się napastliwy: rzuca się na kogokolwiek lub uderza go ze zwykłą zręcznością swoją łapką. Przy silnym pobudzeniu dochodzi niekiedy do oddania kału i moczu. Zastanawiające jest, że w prawidłowych warunkach, -np. przy spotkaniu kota z psem, zewnętrzne podniety wzrokowe czy inne muszą doznać przeróbki w ko- rze mózgowej, aby przyszło do pobudzenia zespołu czynności wegetatywnych, ru- chowych i psychicznych. Tutaj ta droga poprzez korę nie jest potrzebna, jeżeli odczyny te można wywołać – i to jeszcze łatwiej – u zwierząt pozbawionych kory mózgowej przez bezpośrednie drażnienie ośrodków podwzgórza. Godzien podkreślenia jest fakt, że przy bezpośrednim podrażnieniu podwzgórza, zupełnie jak w fizjologicznych warunkach, popęd napastniczy może nagle prze- dzierzgnąć się w pęd do ucieczki tak jak gdyby obie te dążności, służące wszak instynktowi samozachowawczemu współzawodniczyły ze sobą. Ma to ogromne zna- czenie dla psychofizjologii i dla psychopatologii. [hasła pokrewne: , protetyka, olejek do włosów, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries