Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Godny rozpowszechnienia jest test SHP

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Godny rozpowszechnienia jest test SHP (nazwa urobiona od nazwisk Strongin, Hinsie, Peck), służący do rozróżniania depresji od schizofrenii przez miareczkowa- nie wydzielania śliny .. Jeżeli w prawidłowych warunkach wydzielanie to da się wyrazić liczbą 0,07 ml/min., to u schizofreników liczba ta podnosi się do 0,38, nato- miast u chorych z depresją spada do 0,005. Zależy to oczywiście od nastroju, który w depresji działa hamująco, podczas gdy schizofrenicy jakby byli rozhamowani. Peck (1959) proponuje praktyczne zastosowanie tego testu w klinice. Największą doniosłość praktyczną, zwłaszcza w lecznictwie otwartym, ma róż- nicowanie między depresją endogenną a psychonerwrcowyrni dolegliwościami hipo- chondrycznymi. Tutaj popełnia się najwięcej błędów. Wynikają one nie tylko z nie- znajomości diagnostyki psychiatrycznej, ale i z niekorzystnych warunków, w jakich pracuje lekarz w przychodni.. Chorzy tego typu nie zgłaszają się do psychiatry, lecz najczęściej do lekarza ogólnego, do internisty, do neurologa. Skargi tych chorych nie znajdują potwierdzenia przedmiotowego, wyglądają jak skargi nerwicowe. Tak samo brzmią często skargi symulantów, pragnących się wymigać od pracy. Lekarz śpieszy się, jest z urzędu podejrzliwy, co najwyżej uważa, że “to tylko histeria”. Chory z depresją endogenną, potraktowany lekceważąco, czasem nawet opryskliwie, może w takich warunkach popełnić samobójstwo. Niepsychiatra przeważnie nie myśli w przypadkach takich o możliwości depresji endogennej, skargi na lęk prekordialny przeoczy nie widząc w nich typowego objawu zespołu depresyjnego. Nie badając w tym kierunku, nie ujawni myśli lub nawet wyraźnych zamiarów samobójczych chorego, nie spostrzeże się, że chory być może tę poradę lekarską uważał za ostatnią deskę ratunku: gdy ona zawiedzie pozostanie tylko śmierć. Dlatego znajomość dia- gnostyki psychiatrycznej potrzebna jest szerokim masom lekarzy, zatrudnionych w lecznictwie otwartym, gdzie niewątpliwie przeważająca większość pacjentów zgłasza się ze skargami nerwicowymi lub niby-nerwicowymi. Wyłonienie spośród tej masy zgłaszających się przypadków depresji endogennej wymaga wprawy diagno- stycznej, ale też i jest obowiązkiem udzielających porady lekarzy, zwłaszcza gdy chodzi o zapobieganie samobójstwom i innym postaciom atrogenii. Zapobieganie i leczenie. Nie ma dotychczas środka, który by zdołał za- pobiec nawrotom. Środek taki byłby lekiem przeciwko cyklofrenii, której istotną właściwością kliniczną jest właśnie skłonność do okresowych nawrotów. Rozporzą- dzamy już jednak dzisiaj ogromnym wyborem leków, które zdolne są stłumić w za- rodku rozpoczynającą się fazę depresyjną lub maniakalną. Leków przeciwdepresyjnych mamy dużo, może nawet za dużo. [przypisy: , korekcja wzroku, Zdrowa żywność, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Godny rozpowszechnienia jest test SHP

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Psychiatrzy często są skłonni do uważania psychopatii za coś ujemnego. Za- patrywanie to udzieliło się publiczności. Jest to pogląd niesłuszny. W praktyce psychiatrycznej istotnie miewamy przeważnie do czynienia z psychopatami sub- normalnymi. Gdy jednak spojrzymy na zagadnienie ze stanowiska dziejów kul- tury, to stwierdzimy, że doniosłą rolę twórczą odgrywali niejednokrotnie psy- chopaci supranormalni. Były to jednostki o niezwykłych zaletach charakteru lub .temperamentu, które niezależnie od swoich właściwości ujemnych odznaczały się uzdolnieniaini ponadprzeciętnymi. Jednostki te umiały właśnie dzięki po- nadnormalnyin cechom charakteru, woli, temperamentu lub afektu wpływać w rozstrzygający sposób na przebieg dziejów. Supranormalne cechy charakte- rologiczne bywają więc zjawiskiem dodatnim i społecznie korzystnym. Psy- chiatria “kliniczna nie ma powodu stykać się z tymi supranormalnymi odrnia- nami osobowości psychopatycznych, lecz musi je brać pod uwagę w rozważa- niach syntetycznych nad istotą psychopatii. Zresztą cechy ujemne i dodatnie mogą się w jednym człowieku ujawniać równocześnie. Było wielu wybitnych mężów stanu, trybunów, działaczy, reformatorów, wynalazców, twórców, którzy. dodatnie cechy charakterologiczne łączyli ze skłonnościami przestępczymi, z fa- natyzmem, z nieżyciowym dereizmem, z doktrynerstwem, z mizantropią, ze sknerstwem, ze skłonnością do narkomanii itd. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries