Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

W stanie snu fizjologicznego sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanie snu fizjologicznego są więc możliwe przeżycia psychiczne. W drugim przypadku chodzi prawdopodobnie o nagłą utratę świadomości, a więc O stan zbliżony raczej .do śpiączki patologicznej. Na podstawie doświadczeń Hessa można przeto dojść do wniosku, że ogniska (faei) międzymózgowia rozporządzają zespołami czynnościowymi natury zarówno wegetatywnej, i ruchowej, jak i psychicznej. W niektórych z opisanych odczynów, co prawda, nie mamy ostatecznego dowodu, że składnik psychiczny jest sprzężony ze składnikami ruchowo-wegetatyurnymi. Mogłoby mianowicie chodzić tylko o zespół wegetatywno-ruchowy, wyrażający zazwyczaj dany afekt lub inny stan świadomości, lecz w danym przy..padku tego składnika psychicznego pozbawiony. Opisany powyżej odczyn obronny lub napastniczy kota mógłby być tylko zespołem ruchowo-wegeta- tywnym. Kot by chciał być tego zdania, mógłby powołać się na fakt, że tuż po odstawieniu podniety elektrycznej następuje zupełne uspokojenie kota i że trudno. przypuścić, aby uczucie lęku czy gniewu mogło tak błyskawicznie przeminąć. Zapa- trywanie to może być słuszne, dlatego rzecz wymaga dalszych jeszcze badań doświad- czalnych i rozważań teoretycznych. Inaczej rzecz się jednak ma, gdy chodzi o sensorium. Niewątpliwie znaleziono jego ośrodek, umiejscowiony w międzymózgowiu. Psychofizjologiczrie wnioski wysnute z przedstawionych powyżej doświadczeń harmonizują w zupełności z podanym po- przednio opisem struktury życia psychicznego. Doświadczeń czynionych na zwierzę- tach nie można oczywiście bezkrytycznie przenosić na człowieka. Jednakże z punktu widzenia ewolucji życia psychicznego elementarna struktura musi wykazywać ana- logię. Analogia leży w koncentrycznej budowie strumienia świadomości. Zagaszenie sensorium znosi możliwość życia psychicznego skoordynowanego, mianowicie na jawie, chyba że zmieniona jakościowo świadomość trwa nadal w marzeniu sennym lub w formie patologicznej. [przypisy: , psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

W stanie snu fizjologicznego sa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dzięki doświadczeniom wykonywanym przez Penfielda na operowanych chorych nie narkotyzowanych powstało doniosłe pojęcie mózgu trzewiowego(ence- phalon viscerale), które przybliżyło nas do zrozumienia mechanizmów neurofizjolo- gicznych problemu psychosomatycznego. Drażniąc bezpośrednio podwzgórze, można uzyskać wpływ na wydzielanie żołądkowe i ruchy jelit, pęcherza, macicy i jajowo- dów. Czynności te sterowane są również przez korę mózgową, mianowicie przewód pokarmowy uzależniony jest od podniet wychodzących z insula Reili i okolicznych podstawnych części kory czołowej; wydzielanie tylnego płata przysadki zależy od ko- mórek neurosekretorycznych ściany III komory, wykazano bowiem (Hild 1956 wg Jef- fersona 1961), że hormony olesytocyna i wazopresyna wytworzone przez te komórki przechodzą przez infundibulum i ulegają” tylko zmagazynowaniu w tylnym płacie przysadki; podobną rolę w stosunku do hormonów tyreo- kor tyko- i gonadotropowych odgrywają komórki okolicy tuber cinereum. Jeżeli chodzi o podtrzymywanie świadomości w stanie jawy, to najbardziej prze- konywającą hipotezę stworzył Magoun (1958), wyjaśniając zjawiska związane z opi- sanymi wyżej eksperymentami Bremera. Przecięcie pnia mózgowego na wysokości sródrnózgowta prowadzi do przerwania połączeń doprowadzających podniety za- równo z tułowia i kończyn jak i z nerwów mózgowych. Wszystkie te impulsy zmys- łowe docierają nie tylko do kory ciemieniowej, ale i do układu siatkowatego (sub- stantia reticularis) pnia mózgowego, a to za pomocą wysyłanych doń kola terali ów. Stan czuwania związany jest z rozlanym systemem projekcyjnym bodźców, które docierają ż obwodu, ale i z samego mózgu. Ta ostatnia okoliczność tłumaczy fizjolo- giczną jawę, ale i patologiczną bezsenność pochodzenia intrapsychicznego. Znale- ziono więc anatomiczne podłoże świadomości; z czego zresztą żadną miarą jeszcze nie wynika, abyśmy potrafili rozwiązać ze zrozumieniem rzeczy odwieczny problem psychofizyczny. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, psycholog Kraków, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries