Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rozstanie’

Zmiany jakosciowe swiadomosci posiadaja doniosle

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmiany jakościowe świadomości posiadają doniosłe znacze- nie w psychopatologii. Ich rozpoznawanie należy do najtrudniejszych zadań kliniczno-diagnostycznych. Zaburzenia, tego typu towarzyszą jako objaw wielu zespołom psychotycznym, wyciskając na nich znamienne piętno; tak dalece, że odbiło się to na mianownictwie. Mówimy mianowicie. o grupie psychoz, prze- biegających z jakościowymi zaburzeniami świadomości, Obecność jakościowych zmian świadomości nie wyklucza możliwości równoczesnych zaburzeń ilościo- wych, chociaż bardzo często miewamy do czynienia z psychozami, w których nie stwierdza się zmian w natężeniu świadomości lub innych widocznych iloś- ciowych odchyleń od stanu prawidłowego sensorium. Zaburzenia jakościowe trudno jest opisać. W języku polskim używa się róż- nych miań, z których żadne właściwie nie wykracza poza określenia porównaw- cze. Najczęściej używa się porównania ze światłem, np. przyćmienie świadomości, zamroczenie lub przymroczenie, stan pomroczny. Niektóre porównania dotyczą czystości wody i jej zmętnienia (Trubung) lub zamącenia. Określenia w rodzaju “ogłuszenie” są nie- właściwe, gdyż nawiązują do podmiotowych przeżyć po otrzymaniu ciosu w głowę. Mało jest jakościowych zmian świadomości, którym by nie towarzyszyły zmiany ilościowe, podobnie jak nie ma ilościowych zmian, które by były wolne od zaburzeń jakościowych. Zaklasyfikowanie danego przypadku do tej lub innej grupy opiera się na stwierdzeniu wyraźnej przewagi jednych elementów nad drugimi, a równocześnie na pośrednich wnioskach, wysnutych z rozpozna- nia takiego czy innego zespołu psychotycznego. Jakościowe zaburzenia świadomości leżą u podstaw wielu ostrych zespołów psychotycznych, głównie: majaczenia (delirium), zamroczenia, czyli stanu pomrocznego (obnubilatio), splątania, czyli zamętu (amen- tia). Opis wymienionych trzech zespołów psychotycznych podamy w części szcze- gółowej. Tutaj będziemy usiłowali oddać w możliwie przybliżonym opisie cechy sensorium dające się stwierdzić u chorego cierpiącego na jedną z wymienionych psychoz. [przypisy: , odzież dla dzieci, odżywka do rzęs, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Zmiany jakosciowe swiadomosci posiadaja doniosle

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan bezobjawowy (remisja) trwał blisko rok. W październiku. 1947 pojawił się u chorej niepokój wewnętrzny, lęk w okolicy serca, bezsenność, ogólne poczucie choroby. Chora od kilku miesięcy przechodzi climacterium, zresztą bez szczególnie nasilonych dolegliwości. Dnia 16. X. 1947 r. przyjęta została ponownie do kliniki. Stwierdzono tu: nastrój przygnębiony, poczucie choroby psychicznej, zniechęcenie, . przeświadczenie.sże nikomu nie jest potrzebna, “byłoby najlepiej, gdyby to się skoń- czyło”, wyolbrzymia hipochondryczni e swoje przypadłości cielesne (upławy, wątroba), skarży się na utrudnienie myślenia i złą pamięć, przedmiotowo stwierdza się upo- śledzenie skupienia uwagi, utrudnione przypominanie przy zasadniczo dobrym zapa- miętywaniu, zwolniony tok myślenia oraz zwolniony napęd psychoruchowy (bra- dyphrenia, bradykineza), Chora wprawdzie przeczy zamiarom samobójstwa, ale przyznaje, że pragnęłaby umrzeć i że jest to jedyne wyjście. Najbardziej dolegają jej lęki, zwłaszcza w nocy, gdy spędza czas bezczynnie. Nawiedzają ją wtedy wszyst- Ide złe myśli, nie może ich odpędzić, mają one charakter natrętny. Chora wypo- wiada urojenia grzeszności, przypisuje sobie różne winy, chwilami płacze i rozpa- cza, że już wszystko stracone. Po leczeniu wstrząsami elektrycznymi stan depresji szybko minął, tak że chorą dnia 21. XI. 19,47 r. zwolniono. Pełna remisja trwała dokładnie rok, gdyż 25. XI. 1948 r. zgłosiła się do leczenia w przychodni z powodu nasilającego się stanu zdenerwowania. Chora i jej rodzina widzą przyczynę tego zdenerwowania w śmierci brata. Leczenie ragodnyrnt środkami hamującymi (Magnesium sulfuricum) nie dało wyniku. Podniecenie chorej nasilało się coraz bardziej, aż doprowadziło do ponownego umieszczenia chorej w klinice dnia 3.I. 1949 r. Stwierdzono tutaj zespól maniakalny o obrazie klinicznym takim samym jak za pierwszym pobytem chorej, z tym że podniecenie psychoruchowe było znacznie wybitniejsze. Chora i tym razem na wstrząsy elektryczne reagowała bardzo korzystnie. Dnia 8. II. 1949 r. została zwolniona w stanie zupełnej remisji. W lecie tegoż roku przeszta znowu stan depresyjny, który nie przebiegał jednak tak ciężko, aby zachodził”. konieczność leczenia na oddziale zamkniętym. Stan ten trwał kilka mie- sięcy i ustąpił po leczeniu wstrząsami elektrycznymi, stosowanymi ambulatoryjnie. Od listopada 1950 r. znowu stan maniakalny, z powodu którego chora przebywała w klinice od dnia 9. L do 7. II. 1951 r. następnie stan depresji od maja do lipca 1952 r., leczony ambulatoryjnie wstrząsami kardiazolowymi. Potem znowu stan ma- niakalny ze szczególnie silnym podnieceniem psychoruchowym. W związku z tym chora przebywała w klinice od 29. V. do 30. VI. 1953 r. I tym razem uzyskano stan bezobjawowy. [podobne: , odzież bhp, Szkoła tańca Poznań, rozstanie ]

Comments Off