Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Wiadomo, ze dorosle krowy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo, że dorosłe krowy i owce w ogóle nie sypiają, podobnie jak świnka morska, która jeżeli sypia to najwyżej 2-3 min. U niektórych delfinów sen nie trwa prawdopodobnie dłużej jak ok. 30 sek. Także zając, nawet ułaskawiony, nie sypia naraz dłużej jak parę sekund. W ogóle dziko żyjące ssaki sypiają znacznie krócej niż człowiek, który przesypia jedną trzecią swego życia. Na ogól wśród pu- bliczności panują przesadne wyobrażenia o szkodliwości krótkotrwałego i pożytecz- ności długotrwałego snu.
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI Już w prawidłowych warunkach świadomość, jak widzieliśmy, podlega pew- nym wahaniom zarówno ilościowym, jak i jakościowym. Wahania ilościowe po- legają na zmianach natężenia (intensivitas). Tak jak światło, może i świa- domość być nadmiernie wysycona. Gdy jesteśmy wypoczęci lub szczególnie oży- wieni, mówimy o “jasności umysłu”, mając wówczas na myśli zwiększone natę- .żenie owego światła świadomości. Niektóre używki jakby wzmagały świado- mość, np. kofeina, alkohol w małych dawkach, psychedryna, perwityna itd. Natężenie świadomości spada fizjologicznie, gdy nam się chce spać, gdy jes- teśmy przemęczeni, pod wpływem środków nasennych itd. Zarówno w warun- kach prawidłowych, jak i chorobowych do zmian ilościowych zawsze dołączają się w pewnym stopniu i zmiany jakościowe. Wówczas świadomość – nadal po- równując ją ze światłem – zatraca swoją jasność, przejrzystość, czystość, “kla- .rowność”, ulega zmąceniu, przyćmieniu l jeszcze głębszym przemianom. W opi- sie poniższym na razie abstrahujemy od tego jakościowego składnika, który opiszemy później. W warunkach patologicznych ogromną rolę odgrywają: Zmiany ilościowe świadomości. Wspomniane powyżej wzmo- żenie natężenia świadomości nie odgrywa w praktyce większej roli. Głównie zajmuje nas osłabienie jej intensywności. Zachodzą tu dwie możliwości. Mia- nowicie pod wpływem czynników patologicznych: 1. Wysycenie świadomości może ulec zmnrejszeniu różnego stop- nia, Rozróżniamy mianowicie następujące stany: a. Senność (oczywiście chorobliwa), czyli somnolentia, stan podobny do fizjologicznej senności, występujący pod wpływem rozmaitych czynników etio- logicznych, zakaźnych, toksycznych, grubych zmian organicznych mózgowia itd. Chory musi używać pewnego wysiłku woli, aby nie usnąć. Także zewnętrz- nymi bodźcami można chorego utrzymać przy przytomności. N a oznaczenie tego stanu używa się niekiedy nazwy ospałość. Zdaje się to być synonimem sen- ności. [patrz też: , rwa kulszowa, domowe sposoby na trądzik, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Wiadomo, ze dorosle krowy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZMIANY SWIADOMOSCI TYPU POMROCZNEGO (STANY POMROCZNE, CZYLI ZAMROCZENIOWE, OBNUBILATIO) Oprócz jakościowej zmiany świadomości ulega tu rozszczepieniu lub rozdwo- jeniu osobowość. Poza prawidłową osobowością, która w każdej chwili może powrócić i tylko w rzadkich przypadkach zanika na pewien czas doszczętnie, pojawia się osobowość druga. Chory czuje się kim innym, podaje się uroje- niowo za kogo innego i działaniem swoim zdradza obce sobie cechy charak- terologiczne. Wyraźniejszego obniżenia ilościowego świadomości może tu nie . być, chociaż z zasady stanom tym towarzyszy znaczne zwężenie pola świado- mości. Świadomość jest tu więc zachowana, jednakże jest przestawiona na rozszczepienną osobowość, jest jakościowo inna, związana z chorobliwie zmie- nioną osobowością. W niektórych stanach pomrocznych zachowanie się chorego może być do tego stopnia zborne, a jego związki myślowe formalnie uporządkowane, że laicy nie- kiedy nie zauważą w chorym nic uderzającego. Mówimy wówczas o zamro- czeniu jasnym (obnubilatio lucida). Gdy rozszczepienie osobowości tego typu ustąpi, pozostaje całkowita lub niemal całkowita niepamięć (amnesia) tych przeżyć. Kto nie zna zwyklej osobowości chorego, może być łatwo wprowadzony w błąd, sądząc, że ma do czynienia z właściwymi dla danego osobnika cechami charakterologicznymi. Chory może być skłonny do działań przestępczych, stąd wielkie znaczenie sądowo-psychiatryczne tych stanów. W innych językach określa się stany pomroczne jako: franc. etat crepusculaire, niem. Diimmerzu- stand, ros. sumjeriecznyje sostajanija. Ze względu na podobieństwo przeżyć do marzenia sennego, gdzie świado- mość również przestawia się na mną, rozszczeplenną osobowość, pewną część stanów wyjątkowych tego typu określa się nazwą stany paranoidalne. Pojęcia tego powinno się używać w zastosowaniu do stanów, w których oprócz zamroczenia występują pierwiastki majaczeniowe w postaci omamów wzroko- wych i innych. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, gabinet kosmetyczny, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries