Medycyna estetyczna
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Wciaz jeszcze tocza sie spory

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wciąż jeszcze toczą się spory co do znaczenia dziedziczności w powstawaniu prawidłowych i psychopatycznych cech osobowości. Zwolennicy preformizmu i mendelizmu przypisują dziedziczności przesadną, niemal wyłączną, a nawet jedyną rolę, zamykając oczy na kształtującą rolę środowiska. Krytyka tego skrajnego poglądu posuwa się czasem zbyt daleko, wskutek czego niektórzy starają się usunąć z rozważań dziedziczność i dopatrują się jedynie udziału śro- dowiska w tworzeniu się cech osobowości. Według tego poglądu dziecko przy- chodziłoby na świat jako tabula rasa. Zapatrywanie to jest również przesadne i kłóci się z codziennymi spostrzeżeniami, które pouczają nas o podobieństwie struktur osobowości przodków i potomstwa, nawet gdy nie było między nimi osobistego oddziaływania i gdy przebywali w zupełnie odmiennych warunkach środowiskowych. Umacnia się coraz bardziej pogląd, że dziedziczenie cech charakterologicznych prawidłowych lub psychopatycznych jest wprawdzie niezaprzeczonym faktem, jednakże czynnik ten rozstrzyga tylko ogólnie o strukturze osobowości, nadając jej dynamice rozwojowej pewien kierunek. Sam rozwój osobowości dokonuje się wśród nieustającej wymiany wpływów ze środowiskiem. “Przeznaczenie” zawarte w masie dziedzicznej jest więc w wysokim stopniu plastyczne. Wiemy też z codziennego doświadczenia, jak potężny bywa wpływ czynników wycho- wawczych na kształtowanie się cech psychicznych. W warunkach środowisko- wych złych najlepsze charaktery paczą się. Natomiast w pomyślnych warunkach nawet charaktery pierwotnie niezrównoważone, “złe”, mogą doznać wyrówna- nia ubytków i ulec ogładzie, okrzesaniu, a nawet daleko posuniętemu przeisto- czeniu. Gdyby tak nie było, wszelka praca pedagogiczna byłaby wysiłkiem da- remnym. W zapatrywaniach naszych zarówno na powstawanie cech psychopa- tycznych, jak i na rokowanie dalecy jesteśmy od fatalizmu i nihilizmu, który przenikał dawną psychiatrię, głównie pod wpływem materializmu wulgarnego. Z zasadniczą strukturą osobowości człowiek rodzi się, lecz losy dalszego jej rozwoju zależą od pomyślnych lub niepomyślnych wpływów środowiskowych. Ponieważ charakter, temperament, sposób uczuciowego reagowania, właści- wości napędu psychoruchowego itd. są to wszystko raczej dyspozycje, które mogą się przejawiać dopiero w zetknięciu z podnietami otoczenia, dlatego roz- poznanie psychopatii nie zawsze rzuca się w oczy. Dopiero szczególne warunki wydobywają na jaw pewne cechy psychopatyczne. Wskutek tego niektórzy autorzy przypuszczają, źe tzw. reakcje psychopatyczne mogą występować u nie- psychopatów, jeżeli znajdą się oni w warunkach stawiających im szczególne wy- magania. Bardzo często rozpoznajemy psychopatię dopiero wówczas, gdy osobnik popadnie w takie położenie życiowe, że powstanie u niego reakcja psychopa- tyczna, np. pod postacią reakcji sytuacyjnej. [hasła pokrewne: , salon fryzjerski mokotów, Zdrowa żywność, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Wciaz jeszcze tocza sie spory

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Co do psycho- patii, wchodzi w grę tylko możliwość oddziaływania psychagogicznego, podczas gdy zespoły psychotyczne i psychonerwicowe zasadniczo czynnościowe poddaj ą się metodom leczenia aktywnego. To samo dotyczy jednak i psychoz o przebiegu przewlekłym, chociaż tutaj w rzeczy samej miewamy niekiedy nieprzezwycię- żone trudności różnicowania między psychopatią a ubytkowym stanem psycho- tycznym np. schizofrenicznym. Różnice jakościowe, jakkolwiek rozpoznawczo nieuchwytne, są jednak istotą problemu różnicowania, któremu nie da się za- przeczyć tylko dlatego, że nasza umiejętność diagnostyczna może zawieść. Opi- sywane w piśmiennictwie starszej daty osobowości psychopatyczne są ze stano- wiska nowoczesnej diagnostyki psychiatrycznej bardzo często, ponad wszelką wątpliwość następstwem ubytkowym spraw mózgowych różnej etiologii; na sprawy te nie zwracano uwagi i wciąż jeszcze w wielu środowiskach siłą bez- władu nie widzi się ich. W Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku udało nam się z biegiem lat wyeliminować niemal zupełnie pojęcia w rodzaju schizoidii, cykloidii, epileptoidii itd. dzięki uściśleniu metod diagnostycznych. W przypad- kach, które według dawnych kryteriów podpadałyby pod te pojęcia, widzimy poronne postacie schizofrenii, cyklofrenii, charakteropatii różnej etiologii itd. Dzięki temu rozpoznflnie psychopatii stawia się rzadko, a rozpoznania psycho- patii schizoidalnej, cykloidalnej, epileptoidalnej itd. nigdy. Jeżeli w ten sposób ograniczymy pojęcie psychopatii wyłącznie tylko do od- chyleń od przeciętnej miary charakterologicznej, to tym samym zwiążemy je ściśle z czynnikami dziedziczno-konstytucyjnymi. Nowoczesne pojęcie konsty- tucji zakłada jej zmienność. Jest to pojęcie dynamiczne, a nie, jak dawniej, statyczne. Tak jak w masie dziedzicznej upatrujemy nie sztywne, niezmienne, preformowane geny, lecz nieupostaciowane czynniki dynamiczne, które w zależ- ności i we współgrze z wpływami środowiska rozwijają epigenetycznie swoją moc prospektywną, tak i w konstytucji widzimy dzisiaj ogólny rys struktury dynamicznej, dzięki której powstaje; rozwija się i kształtuje ustrój psychofi- zyczny człowieka. [przypisy: , salon fryzjerski mokotów, stomatolog Warszawa, Bielizna nocna damska ]

Comments Off